بررسی سیستم های مکاترونیکی بکار رفته در ربات های امدادگر

                                            فهرست مطالب   عنوان مطالب شماره صفحه     چکیده 12 مقدمه 13 فصل اول : کلیات 14 (1-1پیشگفتار 15 (2-1 مقدمه ای بر انواع ربات ها 16 ادامه مطلب…

طراحی و پیاده سازی کنترل تطبیقی و سنکرونیزاسیون سیستم آشوب گونه با مدل نامعین وکاربرد آن در …

                                                            فهرست مطالب     عنوان   صفحه         چکیده 1 مقدمه 2 فصل اول: آشنایی با متدهای ادامه مطلب…

طراحی و ساخت آنتن مایکرو استریپ مثلثی یکسو تغذیه با پلاریزاسیون دایروی با استفاده ازاستاب باند …

اولین آنتن ساخته شد که به مرور زمان با تحقیقات زیادی که در مورد آرایه های این نوع آنتن انجام گرفت انواع مختلفی از آنها بدست آمده است . بعضی از انواع این آنتن ها نظیر دی پل چاپی . شکافی چاپی ، دی پل خم شده چاپی قبل از ادامه مطلب…

بررسی عملکردتقویت کننده کم نویز CMOS در باند بسیار زیاد UWB

گیرنده ها……………………………………………………………………………………………………………………… 9 فصل دوم : تقویت کننده کم نویز و ساختارهای مختلف آن…………………………………………………………. 11 روش اول:…………………………………………………………………………………………………………………… 12 روش دوم:…………………………………………………………………………………………………………………… 13 فصل سوم : تکنولوژیهای نیمه هادی تقویت کننده های کم نویز باند فراپهن…………………………………….. 15 یک مثال برای ساختار 16…………………………………………………………………………………………… SiGe 18…………………………………………………………………………………………………………………….. CMOS ساختار18………………………………………………………………………………………………………. CMOS1 ساختار 22…………………………………………………………………………………………………….. CMOS 2 ساختار ادامه مطلب…

درباره بررسی یک مخلوط کنندهی فرکانسی(میکسر) در باند فرکانسی خیلی وسیع UWB با استفاده از تکنولوژی …

3.1.1 مدار تطبیق 18 ……………………………………………………………………………………………….. RF3.1.2 مدار تغذیهی 18………………………………………………………………………………………………. LO 3.1.3 نتایج…………………………………………………………………………………………………………….. 193.2 ساختار دوم:[2] میکسر کم توان و بهرهی بالا برای سیستم 21………………………………….. UWB 3.2.1 بررسی مدار میکسر پیشنهادی…………………………………………………………………………………. 21 3.2.2 نتایج…………………………………………………………………………………………………………….. 22 3.3 ساختار سوم:[3] میکسر و LNA ادغام شده CMOS ، 24………………………………… 3.1~10.6GHZ3.3.1 بررسی مدار میکسر پیشنهادی…………………………………………………………………………………. 24 3.3.2 نتایج…………………………………………………………………………………………………………….. 243.4 ساختارچهارمLNA : [4] و میکسرUWB کمتوان باتکنولوژی 26…………………….. CMOS 0.18ΜM 3.4.1 بررسی مدار ادامه مطلب…

درباره طراحی و تحلیل یک مخلوط کنندهی متعادل در باند فرکانسی خیلی وسیع UWB با استفاده از تکنولوژی …

پایان نامه ارشد درباره:طراحی و تحلیل یک مخلوط کنندهی متعادل در باند فرکانسی خیلی وسیع UWB با استفاده از تکنولوژی CMOS متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مهندسی برق   گرایش :الکترونیک   عنوان :   دانشگاه آزاد اسلامی   واحد تهران جنوب   دانشکده تحصیلات تکمیلی   ادامه مطلب…

در مورد بررسی تاثیر کمپوست زباله شهری و ورمی کمپوست بر روی شاخص های رشد و عملکرد …

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………2 اهداف مطالعه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….5 فصل اول: کلیات کلزا ……………………………………………………………………………………………………………………………………….7 1-1-1- تاریخچه………………………………………………………………………………………………………………………….7 1-1-2- اهمیت…………………………………………………………………………………………………………………………….8 1-1-3- تولید کلزا در ایران و جهان ………………………………………………………………………………………………9 1-1-4- شرایط خاکی و نغذیه ای ……………………………………………………………………………………………….10 1-1-5- گونه های روغنی جنس براسیکا ……………………………………………………………………………………..12 مواد آلی و اثرات آن در خاک ………………………………………………………………………………………………….14 1-2-1- اثر مواد آلی بر خصوصیات شیمیایی ادامه مطلب…

با موضوع آنالیز و شبیه سازی تقویت کننده یک طبقه مایکروویوی سیگنال کوچک با استفاده از روش FDTD

-5-1 تعیین اندازه سلول…………………………………………………………………………………… 14 -6-1 شبیه سازی در سه بعد به روش FDTD در فضای آزاد……………………………………… 15 -7-1 خواص الکترومغناطیسی در مرز بین دو سلول…………………………………………………. 17 -8-1 لایه تطبیق کامل 18…………………………………………………………………………….. PML فصل دوم : مدل کردن عناصر فشرده پسیو و اکتیو با استفاده از روش FDTD -1-2 عناصر فشردة خطی…………………………………………………………………………………. 27 -1-1-2 ادامه مطلب…