طراحی گیرندهی دیجیتال یک رادار ردگیر تک پالس

فصل سوم: روش ردگیری تکپالس……………………………………………………………… 18 -1-3 معرفی………………….. ………………… ………………………….. ……………………. 19 -2-3 اجزای یک رادار تکپالس………………. …………………………………………………….. 19 -3-3 مزایا و معایب تکپالس……………………………………………… ………………………. 27 -1-3-3 مزایا……………………………………………………. ……… …………………. 27 -2-3-3 معایب…………………………………………………. ……… …………………. 28 -4-3 پردازندههای تکپالس…………………………………………………. ……………………. 28 -1-4-3 پردازندهی دقیق تکپالس…………………………….. ……… ………………….. 29 -2-4-3 پردازنده ادامه مطلب…

درباره ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎی DC (750-3000 V DC up 9000 A) و ﻛﺎرﺑﺮد …

                            ﭼﻜﻴﺪه …………………………………………………………………………………………………………………………………. 1 ﻣﻘﺪﻣﻪ …………………………………………………………………. ……………………………………………………………….. 2 ﻓﺼﻞ اول: ﻛﻠﻴﺎت   (1-1 ﻫﺪف………………………………………………………………………………………………………………………….. 4 (2-1 ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ………………………………………………………………………………………………………… 4 (3-1   روش ﻛﺎر و ﺗﺤﻘﻴﻖ …………………………………………………………………………………………………… 4 ﻓﺼﻞ دوم : ﻣﻌﺮﻓﻲ ﭘﺴﺖ ﻫﺎی ﺗﺮاﻛﺸﻦ ﻳﺎ ﻳﻜﺴﻮﺳﺎز   (1-2 ادامه مطلب…

با موضوع تشخیص نوع عیب ترانسفور ماتورهای قدرت به روش آنالیز پاسخ فرکانسی با استفاده از شبکه عصبی

-1-1پیشینه موضوع……………………………………………………………………………………………. 5 -2-1وضعیت کنونی موضوع………………………………………………………………………………….. 7 -3-1هدف پروژه……………………………………………………………………………………………….. 9 -2  مفاهیم کلی عیبیابی وحفاظت ترانسفورماتورها…………………………………………………… 12 -1-2اهداف کلی پایش ترانسفورماتور ها…………………………………………………………………….. 13 -2-2ساختار کلی سیستم پایش………………………………………………………………………………… 14 -3-2روشهای مختلف تشخیص عیب…………………………………………………………………………. 21 -4-2عیوب مرسوم در ترانسفور ماتور ها……………………………………………………………………. 22 -3  اصول و مبانی روش آنالیز پاسخ فرکانسی……………………………………………………….. 25 -1-3 ادامه مطلب…

درباره سیستم مدیریت هوشمند انرژی ساختمان

-2-1-2 کاربرد اتوماسیون ساختمان در قسمتهای مختلف ساختمان…………………………………….. 9 -2-2 کاربرد شبکههای کامپیوتری و صنعتی در اتوماسیون ساختمان…………………………………….. 10-1-2-2 شبکه کامپیوتری چیست ؟………………………………………………………………………….. 10-2-2-2 انواع شبکه های کامپیوتری 11…………………………………………………………………….. [2]-3-2 اتوماسیون ساختمان سنتی در برابر اتوماسیون ساختمان مدرن:……………………………………. 11-4-2 انواع پروتکلهای مورد استفاده در اتوماسیون ساختمان 12………………………………………….. [3] -1-4-2 پروتکل ادامه مطلب…

با موضوع انتخاب بهینه انواع تولید پراکنده برق در شبکه های توزیع در مناطق مختلف جغرافیایی کشور

مزایای بهره برداری از انرﮊی باد……………………………………………………………………………………… 7 پتانسیل باد در ایران………………………………………………………………………………………………………… 7 توربینهای بادی و انواع آن………………………………………………………………………………………………. 8 انواع کاربرد توربینهای بادی……………………………………………………………………………………………. 8 انرﮊی خورشید……………………………………………………………………………………………………………… 8 کاربردهای انرﮊی خورشیدی…………………………………………………………………………………………….. 9 کاربردهای نیروگاهی………………………………………………………………………………………………………… 9 کاربردهای غیر نیروگاهی…………………………………………………………………………………………………. 9 مصارف و کاربردهای فتوولتائیک……………………………………………………………………………………. 9 انرﮊی های تجدیدناپذیر………………………………………………………………………………………………….. 10 انرﮊی گاز…………………………………………………………………………………………………………………… 10 ذخایر ادامه مطلب…

درباره ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ رﻟﻪﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺟﺮﻳﺎن زﻳﺎد در ﺷﺒﻜﻪﻫﺎیﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪات

-4-1 اﻫﺪاف……………………………………………………………………………………………………………… 9 -5-1 ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ……………………………………………………………………………………………… 10 ﻓﺼﻞ دوم – ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ……………………………………………………………….. 12 ﻣﻘﺪﻣﻪ…………………………………………………………………………………………………………………… 12 -1-2 ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪرت………………………………………………………………………………………. 12 -1-1-2 ﻛﻠﻴﺎت………………………………………………………………………………………………….. .. 12 -2-1-2 ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﻨﺪی ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ………………………………………………………………………………….. 14 -2-2 ﻣﻔﻬﻮم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ…………………………………………………………………………………… 15 -3-2 اﻫﺪاف ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺒﻜﻪ ﻗﺪرت………………………………………………………………………………… 16 -4-2 اﻟﺰاﻣﺎت ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻔﺎﻇﺖ…………………………………………………………………………… 16 -1-4-2 ادامه مطلب…

درباره پیاده سازی شبکه های عصبی مصنوعی بر روی FPGA

فصل دوم:تشخیص میزان موفقیت داروهای HPT درکاهش انگلهای دامی با استفاده از شبکه های عصبی .1-2موضوع………………………………………………………………………………………………….. 27 .2-2شیوه ها……………………………………………………………………………………………… 28 .3-2نتایج آزما یش های بالینی……………………………………………………………. 30 .4-2تحقیق پرسشنامه ای…………………………………………………………………………. 34 .5-2پیاده سازی داده های جمع آوری شده با استفاده از شبکه های عصبی   36 فصل سوم: روش پیاده سازی شبکه ادامه مطلب…

برق با موضوع بررسی سوئیچ های اترنت

(3-2 استاندارد سازی اترنت 16…. ……………………………………………………………………… ..    10Mbps (4-2 جزئیات فنی استاندارد اترنت  17………………………………………….. …………………………………………………………….. (5-2 لایه های اترنت  20……………………………………………………. …………………………………………………………………… (1-5-2 زیر لایه 21………………………………………………………………………………………………… PLS (2-5-2 زیر لایه 21………………………………………………………………………………………………… AUI (3-5-2 زیر لایه 22………………………………………………………………………………………………. MAU (4-5-2 زیر لایه 22………………………………………………………………………………………………… MDI (5-5-2 زیر لایه 23………………………………………………………………………………………………. MAC فهرست مطالب عنوان مطلب                                                                      شماره ادامه مطلب…