پایان نامه عمران با موضوع تقویت سازه ها

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 مدل سازی تیرهای بتنی پیش تنیده تقویت شده با مواد مرکب پلیمری

تکه هایی از متن :

2-10-2 خصوصیات مکانیکی مصالح FRP

2-10-2-1 رفتار کششی

در واگذاری کشش مستقیم، مصالح FRP قبل از گسیختگی هیچ رفتار خمیری ندارد، رفتار کششی مصالح FRP با یک نوع الیاف، توسط رابطه تنش – کرنش خطی الاستیک تا هنگام شکست که به طور ناگهانی اتفاق می افتد مشخص می شود. مقاومت کششی و سختی مصالحFRP  به عوامل متعددی بستگی دارد از آنجا که در مصالح FRP الیاف نقش اساسی در باربری دارد، نوع الیاف، جهت قرار گیری و همچنین مقدار آنها مهمترین نقش را در خواص کششی مصالح FRP  ایفا می کنند. خصوصیت مصالح FRP در برخی موارد بر اساس سطح مقطع خالص الیاف و در برخی مواد بر اساس سطح مقطع ناخالص الیاف محاسبه              می شود،  سطح مقطع ناخالص سیستم FRP  بر اساس سطح مقطع کامل لایه عمل آوری شامل الیاف و رزین محاسبه می گردد،  سطح مقطع ناخالص معمولا برای ارئه خصوصیات لایه پیش عمل آوری شده با ضخامت ثابت به کار می رود مشروط بر آنکه نسبت اختلاط الیاف و رزین کنترل شده باشد .

سطع مقطع خالص سیستمFRP  بر اساس سطح مقطع معلوم الیاف صرفه نظر از ضخامت کلیه سیستم  عمل آوری شده محاسبه می شود،  لذا رزین حذف می گردد. این سطح مقطع خالص عموما برای بیان مشخصات سیستم های چسپاننده تر استفاده می شود در حین اجرای روش چسپاندن مقدار الیاف تحت کنترل بوده لیکن مقدار رزین متغیر می باشد،  در محاسبه سیستم FRP  بر اساس محاسبه سیستم ناخالص، ضخامت نسبی و مقاومت و مدول الاستسیته نسبی کمتر حاصل می شود در حالی که خصوصیت سیستم FRP بر اساس محاسبه سطح مقطع خالص ضخامت نسبی کمتر، مقاومت و مدول الاستسیته بیشتر منجر می گردد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:مدل سازی تیرهای بتنی پیش تنیده تقویت شده با مواد مرکب پلیمری