دانلود پروژه رشته حسابداری در مورد مدل سازی ارزیابی ریسك حسابرسی – قسمت چهارم

دانلود پایان نامه

همبستگی های دامنة‌Spearmann؛ در جدول زیر گزارش شده است

ProcKb2Kb1همبستگی ها
961/0Kb1
993/0975/0proc
84/0841/0818/0Xbar

جدول 2:‌ضرائب همبستگی دامنه Spearmoann

متغیرهای ارائه شده در این جدول ( و سرتاسر همه تجزیه وتحلیلهای جایگزین ) به قرار زیر هستند :

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

Kb1: واسطه های ریسك ایجاد شده توسط مدل پایگاه دانش CLIPS را ارائه میكند .

Kb2 : واسطه های ریسك ایجاد شده توسط مدل پایگاه دانش x-LIPS را ارائه می كند .

Proc: واسطه های ریسك ایجاد شده توسط مدل مبتنی بر روش را ارائه می كند xbar: میانگین واسطه های ریسك تصمیم گیرندگان انسانی را ارائه می نماید .

واضح است كه همه متغیرها دارای همبستگی بالا با همدیگر هستند از آنجایی كه همة‌ضریب های همبستگی گزارش شده ، نسبتاً بزرگ هستند ونمونه های درگیر ، نسبتاً كوچك می باشند بنابراین مشكل است كه هر استنباط خاصی را دربارة‌ارتباط بین متغیرهای خاص داشته باشیم به هر حال این آشكار است كه ریسك ایجاد شده بوسیلة همة مدلها و میانگین ریسك تصمیم گیرندگان انسانی ، دارای همبستگی بالا با یكدیگر هستند .

آزمون های طبقه بندی

در حالی كه آمار توصیفی سعی می كند تا قابلیت مقایسه مدلهای تصمیم ، اطمینان لازم را فراهم آورد ، این نوع آمار ، فرضیات محكمی بر پایة آزمون های قابلیت مقایسه ، یك سری از این فرضیات بر پایة‌ آزمون ها ، در زیر ارائه شده است . بر طبق مطلب گفته شده در قبل ، هر متغیر شامل یكنمونه از 30 مشاهده‌می شود هریك از این مشاهدات مطابق با مشاهدات مشابه راجع به متغیرهای دیگر است . برای مثال ، هر متغیر شامل یك مشاهده‌ای می شود كه مربوط به ریسك ذاتی چرخة‌ خرید است ویك مشاهده ای كه مربوط به ریسك كنترل خریدها می باشد همچنین این امكان وجود دارد كه مجموعه ای از جفتهای تطابق یافته را كه همة مطالعات در مورد هر دو متغیر را شامل شود را ایجاد نمود .

Fleiss(AN) این Ø تكنیك را برای استفاده در مقایسه نتایج تصمیمات قطعی توسعه داد .

این طبقه ها به طور ضروری به صورت عددی مشخص نشده اند . در این مثال ، نتایج تصمیم از طریق آماده سازی موضوع و مسئله تحت آزمون در یكی از مجموعه طبقات توصیفی ، حاصل می شود در اینجا این طبقات به وسیلة عوامل ریسك طراحی شده از طریق مدلها و تصمیم گیرندگان انسانی ، فهرست شده اند.

مدل Fleiss ، طبقه بندی بكار گرفته شده بوسیلة دو ارزیاب متفاوت را مقایسه می نماید ، تاببیند چگونه بعضی از آنها سازگار و بعضی دیگر متفاوتند . مدل او فرض می كند كه اختلاف در طبقه بندی در بین طبقات ، دلالت بر عدم طبقه‌بندی دارد .

این مورد همیشه مطلق نیست . جایی كه طبقات به صورت عددی مشخص شده‌اند ، اشكال همانند سازی آنها در یك دامنة ترتیبی است در این موقعیت ، یك تفاوت كوچك در طبقه بندی ممكن است ، برای ایجاد اختلاف در قضاوت بین فعالان در این رشته ، كفایت كند . در حالی كه اختلاف بزرگتر ، به طور آشكارا نامطلوب می باشد .

این قسمت دو تجزیه و تحلیل بر پایة‌تكنیكهای Fleiss ارائه میكند اولی رویكردش را سخت گیرانه بكار می برد در حالی كه دومی یك رویكرد اصلاح یافته است كه نسبتهای ذهنی از موضوع تصمیم مدل سازی شده را در اینجا مطرح نموده است این از طریق بكارگیری كمترین افزایش ممكن در جفت نمودن انحرافات fliess در شناسایی ماهیت مقداری موضوع تصمیم ریسك حسابرسی ، بدست یم آید عوامل ارزیابی ریسك داده شده در اینجا ،‌اعداد صحیح می باشند در كمترین وسعت ممكن از جفت نمودن انحراف كه مطابق است با عوامل ارزیابی ریسك به اضافه یا منهای عدد صحیح تكنیك Fliess بر پایة‌معیار AK مه به صورت زیر تعریف می شود :

جایی كه p0 عبارت است از سهم توافق مشاهده شده بین دو ارزیاب و pe عبارت است از سهم توافق مشاهده شدة احتمالی بنابراین k، وقتی نسبت توافق ، با سبت توافقی كه ما انتظار داریم به طور احتمالی ایجاد شود ، تطابق دارد یك ارزش 0 را در نظر می گیرد و وقتی توافق كامل بین دو ارزش یاب ایجاد گردید ، ارزش 1 را در نظر می گیرد . برای ارزیابی مفهوم این نتیجه رویكردfliess ، امكان اندازه گیری اشتباه استاندارد جمع شده با k در جدول 3 را فراهم می كند . مقایسة چهار متغیر Kb1،،proc، Xbar، Kb2 Ø با استفاده از تكنیك

ProcKb2Kb1
Kb1
K=0/967

s.e/.(k)=0/051

sig =0

Kb2
K=0/889

s.e/.(k)=0/051

sig =0

K=0/703

s.e/.(k)=0/49

sig =0

Proc
K=0/074

s.e/.(k)=0/058

sig =0/107

K=0/074

s.e/.(k)=0/057

sig =0/103

K=0/222

s.e/.(k)=0/054

sig =0/001

Xbar

مقایسه تمام جفتهای متغیرهای استفاده شده

نتایج نشان داده شده در اینجا با نتایج ما مبنی بر مفهوم بودن و فاقد بودن ، ارتباط بین هر دو مدل پایگاه دانش مدل های پایگاه دانش و مدل مبتنی برروش و بین مدل مبنی بر CLIPS و پاسخ های تصمیم گیرندگان انسانی ، تطابق دارد .

این موضوع تأیید می كند كه در رابطه با موضوع تصمیم انتخاب شده ، مدل های بوجود آمده با استفاده از رویكرد مبتنی بر روش ، قادر هستند تا به طور رضایت بخشی ، نتایج مدلهای ساخته شده با استفاده از رویكرد پایگاه دانش را تكرار نمایند .

این نتایج ، نكات برجسته ضعیفی دارند ، اگر چه درمورد مدل CLIPS هنوز به طور بسیار پرمعنی ، ارتباط Xbar، نتایج تصمیمات پاسخهای انسانی و نتایج مدلهای كامپیوتری به طور كلی ارائه می شود به هر حال این را باید در ذهن جای داد كه این نتایج ، كاربرد محدود طبقه بندی fliess را كه فقط به جفت كردن محدود طبقات می نگرد ، ارائه می كند .

نتایج شكل اصلاح شدة‌تكنیك fliess در زیر ارائه شده است در این مورد ، طبقه بندی ها بوسیلة دو ارزش یاب بعنوان جفت كننده ، پذیرفته می شود .

این رویكرد حداقل سستی را در مورد مدل دقیق با معیار های ارزیابی ریسك مجزا ارائه می كند . بنابراین برای مثال ،‌اولین اترزش یاب عامل ارزیابی ریسك را از 3 طراحی می كند ،‌كه اگر دومی 2 یا 3 یا 4 طراحی كند ،‌ یك تطابق پذیرفته شده خواهد بود . این تطبیق قابل قبول انحراف كم اهمیت در پایان اعداد ، در دامنه ریسك بی معنی است . نتایج این تجزیه و تحلیل در جدول چهار ارائه شده است .

ProcKb2Kb1
Kb1
K=0/944

s.e/.(k)=0/22

sig =0

Kb2
K=1

s.e/.(k)=0/238

sig =0

K=0/941

s.e/.(k)=0/24

sig =0

Proc
K=0/543

s.e/.(k)=0/14

sig =0

K=0/488

s.e/.(k)=0/147

sig =0/001

K=0/645

s.e/.(k)=0/181

sig =0/001

Xbar

مقایسه همه جفتهای متغیر های استفاده شده

سستی مقروضات صریح Fleiss ،‌قوت ارتباط بین مدلهای كامپیوتری مختلف در زمان مشابه را تأیید می كند . قضاوتهایی در مورد مدل Fleiss ارائه شده است كه بیان كننده ارتباط قوی بین Xbar ( ارائه كننده نتایج انسانی ) و همه متغیر های دیگر است و اطمینان به این عقیده را زیاد می كند كه مدلها به طور بالقوه در محیط تجربی ،‌در حداقل سطح بررسی تصمیم ،‌دارای سودمندی و فایده هستند .

آیا این نتایج اخیر معنی دار هستند و یا اینكه به انتظارات استفاده كنندگان در رابطه با مدل كامپیوتری كه موضوع تصمیم در این زمینه فراهم شده است ، معنی آن سوی هبود اجتناب ناپذیری كه از رویكرد آزمون Fleiss منتج می شوند ،‌ ندارند . به عبارت دیگر ، تطابق انجام شده ،‌حداقل سستی ممكن از آن رویكرد را ارائه می دهد و نا سازگار با گسترة‌تطابق ارزیابی بی پاسخ های انفرادی از ارزش یابی اطلاعات نیستند .

به نظر می رشد ، بدیهی است كه تطابق و سازگاری گزارش شده در اینجا برای اقرار به ذهینیت آشكار مسئله ارزیابی ریسك ( نشان داده شده بوسیله یك میانگین 5 و انحراف استاندارد 3/1 در ارزیابی ریسك پاسخ های انفرادی كه در پاسخ به ارزش یابی ابزار فراهم شده است ) انجام می شود . اگر سازگاری را در حداقل یعنی 1 در نظر بگیریم ، این امكان وجود دارد كه یك ارتباط نسبتاً پر معنی بین همه سه متغیر ارائه شده در مدلهای كامپیوتری و Xbar ( پر معنی ترین در مورد مدل مبتنی بر روش ، هنگامی كه هر دو متغیر های پایگاه دانش در سطح یك درصد ،‌پر معنی هستند ) ایجاد كنیم .

5- استنتاج ها و رهنمودهای آتی

1-5- استنتاج ها :

این مقاله یك مقایسه از مدل های تصمیم گیری با استفاده از فنون مختلف را ارائه می دهد . مدل پایگاه دانش و مدل مبتنی بر روش ، این مدل ساخته شدند تا انتخاب مسئله تصمیم و ارزیابی ریسك كنترل و ذاتی برای خرید ها ، موجودی و حسابهای پرداختی را نشان دهند . این مقایسه اجرا می شود برای اینكه تعیین كنیم كه آیا مدل مبتنی بر روش قادر است تا به طور رضایت بخشی نتایج تصمیم مدل های پایگاه دانش ساختگی را تكرار نماید .

این مقایسه مهم است زیر، نتیجه موفق كه در زیر بحث می شود ، یك رویكرد خسیس قوی را جهت مدل سازی این طبقه از مسئله تصمیم ، ارائه خواهد داد . نتایج ارائه شده در قسمت چهار نشان می دهد كه این امكان وجود دارد كه به طور رضایت بخشی ، نتایج تصمیم در مدل پایگاه دانش كه خودشان در مقابل نتایج تصمیم انسان دارای اعتبار بودند ، با استفاده از فنون مدل سازی مبتنی بر روش ،‌ تكرار شود . این استنتاج بر پایة نتایج ایجاد شده با استفاده از معیارهای همبستگی و انطباق بایك روش طبقه بندی ارائه شده در Fleiss (1981 ) ، می باشد .

در حالی كه نتایج ارائه شدن در اینجا ،‌این ادعا را مبتنی بر این كه هر یك از مدلهای تصمیم به طور كامل نتایج انسان را تكرار می كند ،‌ پشتیبانی نمی كند ،‌به نظر می رسد ،‌ بدیهی است كه مدل های ساخته شده به اندازه كافی باور پذیر هستند تا استنتاج تصمیم گیرندگان انسانی را در اكثر موارد تأیید كنند . برای انجام این مورد ، ممكن است كه آنها این وظیفه را به عنوان وسیله ای در جهت همانند سازی مواردی كه به توجه بیشتر تصمیم گیرندگان بسیار ماهر نیاز دارد ، قرار دهند .

این پروژه ،‌ به عنوان نقد و بررسی رویكردهای مدل سازی تصمیم خاص یا به عنوان اشاره ای كلی به رویكردها ،‌نمی باشد ، موضوعات تصمیم مختلف ، جنیه های متفاوتی دارند كه با توجه به این جنبه های متفاوت ،‌ فنون خاص مناسب كم و بیش به آنها ارائه می شوند . این پروژه بوسیله بررسی موضوع تصمیم خاص ، ‌یك فن مدل سازی موثر و مناسب را برای موضوع تصمیم تحت بررسی ، انتخاب می نماید .

2-5- محدودیت های پروژه:

برای تفسیر نتایج خلاصه بالا ، نیاز است كه بعضی از محدودیتها را در ذهن خود ، جا می دهیم .

– این پروژه دو جنبه متفاوت در توسعه مدلهای پایگاه دانش را بكار می گیرد و در تلاش است تا تضمین نماید كه جنیه های ویژه از ارزیابی های خاص ،‌بر نتایج كلی پروژه موثر نیستند . با این حال ابزار جدید برای توسعه مدل های پایگاه دانش به طور مداوم ساخته می شوند و این ممكن است كه جنبه های مساعد خاص برای انتخاب حوزه مسئله ارائه دهد و این جنبه ها ممكن است به قدر كافی بوسیله فنون مبتنی بر روش ایجاد نشود . مدل دیسك حسابرسی ،‌ تا الآن برای استفاده حسابداران توضیح داده شد . به هر حال استفاده اش در مفهوم محاسباتی به طور دقیق شرح داده نشد . یك چنین درجه از مصنوعی بودن ، ممكن است در مدل سازی تصمیم مورد توجه در اینجا ،‌ایجاد شود . به هر حال این محدودیت ظاهر می شود تا توسط روشی در ابزار مطالعه دوم در جمع آوری اطلاعات به حداقل برسد . كه اشاره دارد به این كه حسابداران قادر تا رویكرد محاسباتی ارزیابی ریسك را انتخاب نمایند .

– این مطالعه ،‌اطلاعات موردی كه با استفاده از ابزار بررسی و تحقیق جمع آوری می شود، را استفاده می كند . چنین ابزاری هرگز به طور كامل واقع گرا نیستند و همه اطلاعات لازمی كه حسابرسان در عمل باید بر آنها اعتماد كنند ، در جهت ساختن یك تصمیم واقعی ، فراهم نمی آورند . البته هر تلاشی انجام می شود تا ابزار مطالعه موردی را به عنوان یك ابزار واقع گرا و ممكن ، ارائه دهیم .

Weber ( 1997 ) ، تمایل محققان برای كاربرد توسعه یافته ترین فنون اخیر برای مسائل تصمیم گیری را مشخص نمود . او اعتقاد دارد كه این باعث می شود فناوری اطلاعات، ‌بجای اصول پایه ای سیستمهای اطلاعاتی ، قرار گیرد . او معتقد است كه این انتقال دائمی تمركز ،‌یك روند بلند مدت توسعه را در تحقیق سیستمهای اطلاعاتی تعیین می كند.

اگر از این تمایل تحقیق سیستمهای اطلاعاتی برای انتقال تمركزش ، جلوگیری به عمل آید ،‌ پروژه های تحقیقی توجه شد در این رساله ،‌نیاز به كارگیری تكنیكهای مدل سازی كه در مراحل خاص ضروری هستند را ارزیابی می كنند . این پروژه تحقیقی ، برای حوزه مسئله داده شده ، ریسك ذانی و ریسك كنترل در خرید ها ،‌موجودی ها و چرخه حسابهای پرداختنی را ارزیابی می كند و ثابت می نماید كه فنون مدل سازی مبتنی بر روش قادرند تا نتایج تصمیمات مدل پایگاه دانش را تكرار نمایند .

چون این نتیجه گیری از یك تعریف محدود بدست آمده است ، نیاز است تا اعتبار روشهای جایگزین را قبل از شروع به استفاده از پروژه مدل سازی یا هر تكنیك دیگری بررسی نمائیم .

دلالت ها و تعمیم های آتی :

(1991 ) Brown ، اعتقاد دارد كه توسعه سیستمهای پایگاه دانش ، روشی را برای تغییر تراز جمعیت فراهم می كند . او معتقد است كه سهم افراد جوان در ورود به نیروی كار در صورتی كهیك نیاز بزرگتری به سیستمهای پایگاه دانش برای اجرای تمامی نقشهایی كه افراد به طور سنتی اجراء می كنند ،‌كاهش می یابد . اگر این بحث پذیرفته شود ، پس باید به نیاز برای توسعه مدلهای تصمیم به موثرترین راه ممكن نیز اشاره شود. بنابراین اگر كمك مدل مبتنی بر روش ،‌كه یك مدل حسیس تر در ارائه نظر می باشد ، برای یك تصمیم خاص كافی باشد ، پس مناسب است كه از آن استفاده كنیم . این بدین دلیل است كه تحقیق كه آنها در این پروژه دنبال می كنند ،‌یعنی ارزیابی رویكردهای مدل سازی جایگزین ،‌كافی است و نیاز به توسعه در آینده دارد . این توسعه می تواند از طریق چهار چوبی كه توسط Michaelsen (1992) حمایت می شود ، صورت بگیرد . این مقاله یك مجموعه از معیارهای جهانی را توسعه داد تا آنها را در حوزه مسئله پاداش مدیران ،‌به طور همانند بكار بگیرد . كه برای مدل پایگاه دانش مناسب می باشد . این امكان وجود دارد كه یك چهارچوب مشابه برای حوزه مسئله حسابرسی ، توسعه یابد . این مقاله ، وضوح نیاز به چنین چهارچوبی را كه یكی از معیارهایش یعنی قابلیت در دسترس بودن رویكردهای مدل سازی جایگزین است ، شرح می دهد .

استنتاج بدست آمده در اینجا ضرورتاً رایج باقی نمی ماند و توسعه آتی در مدل پایگاه دانش یا سایر رویكردهای مدل سازی ، ممكن است خاصیت هایی را ایجاد كند كه با استفاده از مدل های مبتنی بر روش قابل تقلید نیست . اما می توان مزایای بسیار سودمندی را برای مدل گذران تصمیم گیری ،‌ارائه دهد ، بنابراین هر اصل و فن مدل سازی مناسب از نوع پیشرفته Michaelsen ، به انعطاف پذیری كافی نیاز دارد تا با پیشرفت های جاری در مدل سازی تصمیم ، رویارو و هماهنگ گردد . این نیاز برای انعطاف پذیری این امكان بالقوه را دارد تا یك جریان جاری فرصتهای تحقیق را ایجاد نماید . جنبه های ارائه شده بوسیله رویكردهای مدل سازی جدید و محیط ها نیز به آنچه كه از طریق مجموعه دقیق اصول جهانی توسعه یافته نشان داده شده است ،‌نیاز دارد . یا باید در مقابل حوزه های مسئله جدید به طور دائم آزمون شود تا به طور مناسبی به این حوزه ها دست پیدا كند . همچنین این راه و مسیر به تلاش برای تحقیق پر معنی نیاز دارد .

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

لینک دانلود متن کامل با فرمت ورد

Leave a comment