دانلود پایان نامه

……………………………………………………………………… ۱
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱
۱-۱-مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………. ۲
۱-۲- اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………… ۸
فصل دوم …………………………………………………………………………………………………………………….. ۹
بررسی منابع ………………………………………………………………………………………………………………… ۹
۲-۱- عنصر سلنیوم ……………………………………………………………………………………………………. ۱۰
۲-۱-۱- ویژگی های عنصر سلنیوم …………………………………………………………………………. ۱۰
۲-۱-۲- منابع سلنیوم …………………………………………………………………………………………….. ۱۰
۲-۱-۳- جذب، انتقال، دفع و متابولیسم سلنیوم ………………………………………………………… ۱۵
۲-۱-۳-۱- جذب سلنیوم ………………………………………………………………………………………. ۱۵
۲-۱-۳-۲- انتقال و دفع سلنیوم ………………………………………………………………………………. ۱۷ ۲-۱-۳-۳- متابولیسم سلنیوم ………………………………………………………………………………….. ۱۹
۲-۱-۴- نقش بیوشیمیایی سلنیوم ……………………………………………………………………………. ۲۱
۲-۱-۵- برهمکنش سلنیوم با عناصر معدنی دیگر ……………………………………………………… ۲۴
۲-۲- آنتی اکسیدانها …………………………………………………………………………………………………… ۲۴
۲-۲-۱- نقش آنتی اکسیدانی سلنیوم ………………………………………………………………………… ۲۶
۲-۲-۲- مقایسه خواص آنتی اکسیدانی منابع مختلف سلنیوم ………………………………………. ۲۷
۲-۲-۳- سلنیوم به عنوان کوفاکتور آنزیم های آنتی اکسیدانی گلوتاتیون پراکسیداز………….. ۳۰
۲-۳- استفاده از سلنیوم در تغذیه طیور …………………………………………………………………………. ۳۳
۲-۳-۱- احتیاجات به سلنیوم ………………………………………………………………………………….. ۳۳
۲-۳-۲- تاثیر سلنیوم بر فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز خون …………………………………………. ۳۵
۲-۳-۳- غنی سازی تخم مرغ با سلنیوم ……………………………………………………………………. ۳۷
۲-۳-۴- استفاده از سلنیوم در تغذیه مرغهای تخمگذار ………………………………………………. ۳۹
۲-۳-۵- استفاده از سلنیوم در تغذیه جوجه های گوشتی ……………………………………………. ۴۰
۲-۳-۶- تأثیر سلنیوم بر غلظت بافتها ……………………………………………………………………………. ۴۲
۲-۳-۷- تأثیر سلنیوم بر جلوگیری از بروز برخی بیماریها …………………………………………… ۴۴
۲-۳-۸- کمبود سلنیوم …………………………………………………………………………………………… ۴۵
۲-۳-۹- مسمومیت با سلنیوم ………………………………………………………………………………………. ۴۷
مواد و روشها …………………………………………………………………………………………………………….. ۵۰
۳-۱- محل انجام تحقیق ……………………………………………………………………………………………… ۵۱
۳-۲- مدیریت سالن …………………………………………………………………………………………………… ۵۱
۳-۳- دوره پیش آزمایش …………………………………………………………………………………………….. ۵۱
۳-۴- آزمایش اصلی: تعداد و نحوه توزیع پرندگان در پن های آزمایشی …………………………… ۵۲
۳-۵- تهیه جیره های آزمایشی …………………………………………………………………………………….. ۵۲
۳-۶- صفات مورد مطالعه …………………………………………………………………………………………… ۵۵
۳-۷- طرح آزمایشی مورد استفاده ………………………………………………………………………………… ۵۵
۳-۸- ارزیابی صفات تولیدی مرغ های تخم گذار ………………………………………………………….. ۵۶
۳-۸-۱- درصد تولید تخم مرغ (درصد تخمگذاری) ………………………………………………….. ۵۶
۳-۸-۲- میانگین خوراک مصرفی روزانه ………………………………………………………………….. ۵۶
۳-۸-۳- میانگین وزن تخم مرغ ………………………………………………………………………………. ۵۷
۳-۸-۴- گرم تخم مرغ تولیدی روزانه هر مرغ (Egg mass) … …………………………………… 57
۳-۸-۵- ضریب تبدیل غذایی …………………………………………………………………………………. ۵۷
۳-۸-۶- وزن مخصوص تخم مرغ …………………………………………………………………………… ۵۸
۳-۹- صفات کیفی تخم مرغ ……………………………………………………………………………………….. ۵۹
۳-۹-۱- کیفیت سفیده تخم مرغ ……………………………………………………………………………… ۵۹
۳-۹-۲- شاخص ارتفاع زرده ………………………………………………………………………………….. ۶۰
۳-۹-۳- شاخص رنگ زرده …………………………………………………………………………………… ۶۰
۳-۹-۴- وزن پوسته تخم مرغ …………………………………………………………………………………. ۶۱
۳-۹-۵- ضخامت پوسته تخم مرغ …………………………………………………………………………… ۶۱
۳-۹-۶- وزن زرده و سفیده به عنوان درصدی از وزن تخم مرغ ………………………………….. ۶۲
۳-۹-۷- تعیین کلسترول زرده تخم مرغ …………………………………………………………………… ۶۳
۳-۱۰- آزمایشهای بیوشیمیایی پلاسمای خون ……………………………………………………………….. ۶۳
۳-۱۱- تعیین سلنیوم تخم مرغ …………………..
………………………………………………………………… ۶۸
فصل چهارم ………………………………………………………………………………………………………………. ۷۱
نتایج و بحث ……………………………………………………………………………………………………………… ۷۱
۴-۱- صفات عملکردی ………………………………………………………………………………………………. ۷۲
۴-۱-۱- درصد تولید تخم مرغ (درصد تخم گذاری) …………………………………………………. ۷۲
۴-۱-۲- میانگین وزن تخم مرغ ها…………………………………………………………………………… ۷۳
۴-۱-۳- گرم تخم مرغ تولیدی روزانه هر مرغ (Egg mass) ………………………………………. 74
۴-۱-۴- میانگین مصرف خوراک روزانه …………………………………………………………………… ۷۵
۴-۱-۵- میانگین ضریب تبدیل غذایی ……………………………………………………………………… ۷۶
۴-۱-۶- وزن بدنی ………………………………………………………………………………………………… ۷۷
۴-۲- صفات کیفی تخم مرغ ……………………………………………………………………………………….. ۷۷
۴-۲-۱- شاخص ارتفاع زرده ………………………………………………………………………………….. ۷۷
۴-۲-۲- شاخص رنگ زرده …………………………………………………………………………………… ۷۸
۴-۲-۳- شاخص تخم مرغ …………………………………………………………………………………….. ۷۸
۴-۲-۴- کیفیت سفیده تخم مرغ (واحد هاو) ……………………………………………………………. ۷۹
۴-۲-۵- ضخامت پوسته تخم مرغ …………………………………………………………………………… ۷۹
۴-۲-۶- وزن مخصوص تخم مرغ …………………………………………………………………………… ۸۱
۴-۲-۷- وزن زرده و پوسته به عنوان درصدی از وزن تخم مرغ ………………………………….. ۸۲
۴-۳- غلظت سلنیوم تخم مرغ ……………………………………………………………………………………… ۸۲
۴-۳-۱- غلظت سلنیوم کل تخم مرغ………………………………………………………………………… ۸۲
۴-۳-۲- غلظت سلنیوم زرده تخم مرغ………………………………………………………………………. ۸۴
۴-۳-۳- غلظت سلنیوم سفیده تخم مرغ……………………………………………………………………. ۸۵
۴-۴- کلسترول زرده تخم مرغ در پایان دوره های ۲۸ روزه …………………………………………….. ۸۶
۴-۵- فراسنجه های خونی ………………………………………………………………………………………….. ۸۶
۴-۵-۱- آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز …………………………………………………………………………. ۸۷
۴-۵-۲- آنزیم سوپراکسید دیسموتاز ………………………………………………………………………….. ۸۸
۴-۵-۳- کل ظرفیت آنتی اکسیدانی …………………………………………………………………………. ۸۸
۴-۵-۴- کلسترول و تری گلیسرید ………………………………………………………………………….. ۸۹
نتیجه گیری و پیشنهادات …………………………………………………………………………………………….. ۹۰

فصل پنجم ………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۱
ضمایم و پیوست ………………………………………………………………………………………………………….. ۹۱
فصل ششم ………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۳
فهرست منابع ……………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۳

فهرست جداول
جدول ۲-۱- توانایی ترکیبات سلنیوم در تولید سوپراکسید در شرایط invitro ………………….. 29
جدول ۲-۲- حداقل احتیاجات برخی از گونه های حیوانی به سلنیوم ………………………………. ۳۴
جدول ۳-۱- مواد خوراکی

Leave a comment