کلمات کلیدی: تنوع ژنتیکی، همبستگی، صفات زراعی، تجزیه ضرایب مسیر، انتخاب مستقیم و همبسته، انتخاب.

دانلود پایان نامه

چکیده

بزرک (Linum usitatissimum L.) یک گیاه دانه روغنی می باشد که روغن، دانه و کنجاله آن در صنایع مختلف و یا به صورت خوراک برای انسان یا دام مورد استفاده قرار می گیرد. این مطالعه به منظور بررسی تنوع ژنتیکی صفات زراعی مختلف در لاین های حاصل از توده های بومی بزرک  وهمچنین مقایسه شاخص های انتخاب به منظور بهبود عملکرد، با استفاده از 30 لاین اصلاحی به همراه 6 توده بومی در سال زراعی 1387 انجام شد. آزمایش در قالب طرح  بلوک های کاملا تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان انجام گردید. نتایج نشان داد که بین ژنوتیپ های مورد بررسی از نظر تمامی صفات مورد ارزیابی تنوع ژنتیکی وجود دارد. صفات تعداد انشعاب در بوته، تعداد کپسول در بوته و وزن صد دانه همبستگی بالایی را با عملکرد دانه در بوته نشان دادند. صفات تعداد روز تا 50% سبز شدن، تعداد کپسول در بوته و عملکرد دانه در بوته نیز همبستگی زیادی را با عملکرد دانه در واحد سطح دارا بودند. درصد روغن دانه برای 10 لاین برتر از نظر عملکرد اندازه گیری شدکه دارای تنوع نسبتا زیاد(62/36 تا 26/39%) و وراثت پذیری عمومی بالایی بود. نتایج حاصل از رگرسیون مرحله ای نشان داد که صفات تعداد کپسول در بوته، وزن صد دانه و تعداد دانه در کپسول 98% از تغییرات عملکرد دانه در بوته را توجیه نمودند. نتایج تجزیه ضرایب مسیر برای عملکرد دانه در بوته نشان داد که صفت تعداد کپسول در بوته بیشترین اثر مستقیم را بر عملکرد دانه در بوته دارا می باشد. تجزیه خوشه ای ژنوتیپ ها را به 4 گروه تقسیم نمود که گروه 3 و4 دارای بیشترین مقدار عملکرد دانه در واحد سطح بودند. نتایج پاسخ مستقیم مورد انتظار به انتخاب نشان داد كه انتخاب برای لاین هایی با عملکرد دانه در بوته و تعداد كپسول در بوته، باعث گزینش لاین هایی با عملكرد دانه بهتر خواهد شد. مقدار پاسخ به انتخاب همبسته برای صفت عملکرد دانه در واحد سطح از طریق صفت عملکرد دانه در بوته و برای عملکرد دانه در بوته از طریق تعداد کپسول در بوته بیشترین مقدار بود. بنابراین این صفات به ترتیب می توانند به عنوان شاخص های انتخاب مناسب جهت بهبود عملکرد دانه در واحد سطح و عملکرد دانه در بوته مد نظر قرار گیرند. شاخص های انتخاب اسمیت- هیزل و پسك- بیكر بر اساس صفات تعداد انشعاب در بوته، تعداد كپسول در بوته، تعداد دانه در كپسول و وزن صد دانه محاسبه شدند. با توجه به مقادیر پایین همبستگی سه شاخص مورد مطالعه با عملکرد دانه در واحد سطح و همچنین پایین بودن کارایی انتخاب غیر مستقیم در مقایسه با انتخاب مستقیم، به نظر می رسد که استفاده از شاخص های انتخاب جهت بهبود صفت عملکرد دانه در واحد سطح نمی تواند چندان مفید واقع شود و بهتر است انتخاب برای خود عملكرد انجام شود. نتایج حاصل از این مطالعه بیان نمود که استفاده از وراثت پذیری صفات به جای ارزش های اقتصادی نسبی آنها در مقایسه با منظور نمودن ارزش های اقتصادی واحد برای تمامی صفات در ساخت شاخص اسمیت-هیزل  دارای کارایی یکسانی می باشد ولی از آنجاییکه، توارث پذیری از تجزیه ساده داده ها حاصل می شود و به راحتی قابل اندازه گیری است و می تواند اهمیت نسبی صفات را نسبت به یکدیگر بهتر بیان کند، بنابراین می‌توان وراثت پذیری را به عنوان ضرایب اقتصادی مناسبی پیشنهاد نمود. همچنین این نتیجه حاصل شد که شاخص های اسمیت-هیزل1و2 با راندمان تقریبا یكسان می توانند موجب بهبود همزمان صفات تعداد انشعاب در بوته، تعداد كپسول در بوته و تعداد دانه در كپسول گردند و در این ارتباط راندمان آنها از شاخص پسک-بیکر بسیار بیشتر بود.

کلمات کلیدی: تنوع ژنتیکی، همبستگی، صفات زراعی، تجزیه ضرایب مسیر، انتخاب مستقیم و همبسته، انتخاب.

 

Genetic Variation and Selection  Indices in Isolated  Lines from Local Population of Flax

Mozhdeh Moshksar

m.moshksar@ag.iut.ac.ir

Date of Submission: 16/9/2009

Department of Agronomy and Plant Breeding

Isfahan University of Technology, Isfahan 84156-83111,Iran

Degree:M. Sc                                                                 language:Farsi

Supervisors’s name and Email address:Ghodratollah Saeidi, gsaeidi@cc.iut.ac.ir.

Abstract

Flax (Linum usitatissimum L.) is one of the oil seed crop, that its seed, oil and crushed-seed meal is used in different industries, in human diet and for feeding of livestock. This study was conducted to investigate genetic variation for different agronomic traits and the selection indices for yield improvement. In this experiment, 30 isolated lines along with 6 landraces were evaluated in a randomized complete block design with three replications at the Research Farm of Isfahan University of Technology in 2008. The results showed that there were significant differences among the genotypes for all of the studied traits. The traits of branches/plant, capsules/plant and 100-seed weight had high correlation with seed yield/plant and Days to 50% emergence, capsules/plant and seed yield/plant also had high correlation with seed yield/plot. Seed oil content was determined for 10 lines with higher seed yield and this trait had a variation 36.62% to 39.26% and high broad-sense heritability. The result of stepwise regression  showed that capsules/plant, 100-seed weight and seeds/capsules contributed in 98% of phenotypic variation for seed yield/plant. The path analysis revealed that capsules/plant had the most direct effect on seed yield/plant. Cluster analysis classified the genotypes to 4 distinct groups in which the genotypes of group 3 and 4 had the highest seed yield/plot. The estimates of direct response to selection showed that selection for higher seed yield/plant and capsules/plant can improve the seed yield.The highest correlated  response to selection for seed yield/plot was obtained via the and for seed yield/plant and for seed yield/plant via capsules/plant. Therefore, these traits can be used as selection indices for genetic improvement of seed yield. The Smith-Hazel and Psek-Baker indices were constructed based on branches/plant, capsules/plant, seeds/capsules and 100-seed weight. The results showed that here was low correlation between each of these indices and their selection efficiency was relatively low; therefore, it seems direct selection for seed yield should be more effective than using these indices. The results also  implied that constructing Smith-Hazel index by using heritability of the traits instead of their relative economic weights (Smith-Hazel 1) in comparing with using the equal economic weight for all the traits (Smith-Hazel 2) had the same efficiency; However, since the heritability can be simply estimated and express the relative importance of the traits, it can be suggested to use the heritability instead of the economic weight. The results also indicated that the Smith-Hazel index was more effective than Psek-Baker for simultaneous improvement of branches/plant, capsules/plant and seeds/capsule.

Key Words: Genetic variation, Correlation, Agronomic traits, Path analysis, direct and Correlated response, selection.

 

 متن کامل در سایت تخصصی دانلود پایان نامه های کارشناسی ارشد  :www.arshadha.ir

Leave a comment