فصل اول:« مقدمه» ………………………………………………………………………………………………………………………………. 1
1-1- تاریخچه آموزش الکترونیکی ………………………………………………………………………………………………………… 2
1-2- تعاریف و مفاهیم کلی …………………………………………………………………………………………………………………….. 2
1-3- ساختار و ترتیب محتوا ………………………………………………………………………………………………………………….. 6
1-4- تعامل آموزشی ………………………………………………………………………………………………………………………………. 8
1-5- پورتال یادگیری الکترونیکی  ………………………………………………………………………………………………………… 8
1-6- تحقیق انجام شده در این پایان نامه  ………………………………………………………………………….. 9
1-7- ساختار پایان نامه  ………………………………………………………………………………………………….. 11
فصل دوم:« پیش زمینه و بررسی کارهای مشابه» …………………………………………………………………………. 13
2- 1- وب معنایی  ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14
2-2- RDF ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16
2-3- هستی شناسی……………………………………………………………………………………………………………. 19
2- 4- استفاده از تکنولوژی معنایی برای استخراج و یکپارچه سازی محتوا ……………………………………… 20
2- 5- متدولوژی های متداول ساخت هستی شناسی …………………………………………………………………………… 23
2-5-1- متدولوژی SENSUS-Based  ……………………………………………………………………………. 23
2-5-2- متدولوژی  METHODOLOGY……………………………………………………………………… 23
2-5-3- متدولوژی Uschold and King ………………………………………………………………………… 24
2-5-4- متدولوژی Gruninger and Fox ………………………………………………………………………. 24
2-5-5- متدولوژی Amaya Berneras  ………………………………………………………………………….. 25
2-6- معرفی نرم افزار PROTÉGÉ در ساخت هستی شناسی …………………………………………………………. 26
2-6-1- مراحل ساخت هستی شناسی ………………………………………………………………………………….. 26
2-6-2- برای ساخت هستی شناسی مراحل زیر را دنبال می کنیم …………………………………….. 26
2-6-2-1- مشخص کردن دامنه و محدوده هستی شناسی …………………………………. 26
2-6-2-2- بررسی استفاده از هستی شناسی های موجود …………………………………… 27
2-6-2-3- مشخص کردن واژه های مورد استفاده در دامنه ………………………………… 27
2-6-2-4- تشخیص کلاس ها و ساختار آنها ……………………………………………………….. 27
2-6-2-5- تعریف مشخصه کلاس ………………………………………………………………………… 28
2-6-2-6- تعریف محدودیت ها ……………………………………………………………………………. 28
2-7- داده های پیوندی ………………………………………………………………………………………………………………………….. 29
2-7-1- تعریف داده های پیوندی  ………………………………………………………………………………………… 29
2-7-2- تکنولوژی در داده های پیوندی ……………………………………………………………………………….. 29
2-7-3- :LOD پروژه داده های باز و پیوندی ……………………………………………………………………….. 31
2-7-4- انتخاب واژگان URIS و RDF …………………………………………………………………………………. 32
2-7-5- ایجاد لینک ………………………………………………………………………………………………………………. 32
2-7-6- ابزار انتشار ………………………………………………………………………………………………………………… 33
2-7-7- Revyu …………………………………………………………………………………………………………………. 33
2-7-8- APIS شبکه ……………………………………………………………………………………………………………… 33
2-7-9- بکارگیری تکنیک در داده های پیوندی …………………………………………………………………… 33
2-8- پایگاه دانش DBpedia و کاربرد آن در دسترسی به محتوای موجود ……………………………………….. 34
2-8-1- شبکه ترکیب و ادغام داده ……………………………………………………………………………………….. 35
2-8-2- شبکه تفسیر محتوا …………………………………………………………………………………………………… 35
2-8-3- استفهام و بررسی و جستجو …………………………………………………………………………………….. 35
2-8-4- تفسیر محتوا …………………………………………………………………………………………………………….. 36
2-9- مرور تحقیقات انجام شده در حوزه آموزش الکترونیکی مبتنی بر وب معنایی…………………………….. 36
2-9-1- پروژه GRAPPLE ………………………………………………………………………………………………………….. 36
2-9-2- توسعه نرم برای ​​یادگیری تطبیقی با همکاری مشارکتی ………………………………………………. 38
          2-9-3- استخراج رفتار یادگیری دانشجو و خود ارزیابی برای تطبیق سیستم مدیریت آموزشی 39
2-9-4- مدل یادگیرنده مبتنی بر هستی شناسی برای پشتیبانی از شخصی سازی آموزش الکترونیکی 40
2-9-5- آنتولوژی مدلسازی یادگیرنده ………………………………………………………………………………………… 41
2-9-6- جنبه های معنایی در یادگیری الکترونیکی:  با استفاده از چرخه حیات دانش برای مدیریت معناشناسی جهت شبکه و سیستم های سرویس گرا 43
2-9-7- شخصی و غنی سازی منابع یادگیری با استفاده از فن آوری های وب معنایی ……………. 44
2-9-8- پایان نامه های مرتبط که در ایران انجام و یا در حال انجام می باشد ………………………….. 44
2-10- خلاصه فصل ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 44
فصل سوم :« روش پیشنهادی»  ………………………………………………………………………………………………………..   46
3- 1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 47
3-2- مسئله غنی سازی محتوا ………………………………………………………………………………………………………………. 48
3-3- مسئله غنی سازی محتوای پیکره باز در زمینه آموزش الکترونیکی ……………………………………………. 50
3-4- رویکردهای موجود در مسئله غنی سازی آموزش الکترونیکی …………………………………………………….. 51
3-4-1- محتوای انطباقی قابل توسعه ……………………………………………………………………………………. 51
3-4-2- روش های مشارکتی و اجتماعی ……………………………………………………………………………… 52
3-4-3- تفسیر متن براساس هستی شناسی …………………………………………………………………………. 53
3-5- رویکردهای پیشنهادی ………………………………………………………………………………………………………………….. 54
3-5-1- غنی سازی محتوا بر اساس موضوع …………………………………………………………………………. 54
3-5-2- غنی سازی محتوا بر اساس هستی شناسی ……………………………………………………………… 56
3-6- پتانسیل های سیستم پیشنهادی: پشتیبانی از هدایت انطباقی یادگیرنده مبتنی بر موضوع برای آموزش الکترونیکی 57
3-7- جمع­آوری داده­های یک منبع داده از وب ……………………………………………………………………………………. 58
3-7-1- تبدیل محتوای موجود گردآوری شده در پایگاه داده بصورت داده­های پیوندی …….. 58
3-8- محتوای ورودی سیستم ………………………………………………………………………………………………………………… 59
3-9- معماری پیشنهادی ……………………………………………………………………………………………………………………….. 59
3-10- الگوریتم غنی سازی محتوا …………………………………………………………………………………………………………. 61
3-10-1- مرحله اول ………………………………………………………………………………………………………………. 62
3-10-2- مرحله دوم برای غنی سازی محتوا ……………………………………………………………………….. 63
3-11- جهت دهی مبتنی بر مفهوم ……………………………………………………………………………………………………….. 64
3- 12- غنی سازی محتوای آموزشی به روش( تقریباً) خودکار ……………………………………………………………. 64
3-13- خلاصه فصل ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 65
فصل چهارم: « پیاده سازی و ارزیابی » . …………………………………………………………………………………………. 66
4-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 67
4-2- پیاده سازی سیستم پیشنهادی …………………………………………………………………………………………………….. 67
4-2-1- بررسی چالشهای موجود در ایجاد ارتباط بین منابع داده و راه حل های ممكن……… 67
4-3- ساخت آنتولوژی های مورد نیاز در سیستم آموزش الکترونیکی با محتوای غنی شده پیشنهادی 69
4-3-1- ساخت آنتولوژی در دامنه یادگیری الکترونیکی و  سرفصل موضوعی محتوای مورد نظر 69
4-3-1-1- مرحله اول : شناسایی دامنه آنتولوژی مدلسازی در یادگیری ……………………………. 69
4-3-1-2- تشخیص کلاس ها و ساختار آنها ………………………………………………………………………… 70
4-3-3-3- تعریف slotها ……………………………………………………………………………………………………… 70
4-3-3-4- امتحان آنتولوژی ………………………………………………………………………………………………….. 71
4-4- روش ارزیابی در این تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….. 72
4-4-1- محاسبه بازده دانش  ………………………………………………………………………………………………………. 72
4-4-2- ارزیابی میزان فعالیت خود جوش یادگیرنده ………………………………………………………………….. 73
4-4-3- مرحله نهایی ارزیابی ……………………………………………………………………………………………………….. 73
4-5- ارزیابی مبتنی بر موضوع و مدل سازی کاربری ……………………………………………………………………………. 73
4-6- تأثیر سازگاری مبتنی بر موضوع بر یادگیری یا آموزش ………………………………………………………………. 75
4-7- ارزیابی کمی و کیفی سیستم از دید یادگیرندگان ……………………………………………………………………….. 75
4-8- خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 79
فصل پنجم:« نتیجه گیری و کارهای آتی» ……………………………………………………………………… 80
5- نتیجه‌گیری و کارهای آتی  ……………………………………………………………………………………………………………….. 81
5-1- نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………. 81
5-2- کارهای آتی  ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 82
منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 83
ضمائم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 87
   
   
   
   

فهرست جداول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول 4-1 جدول ارزیابی سیستم قدیم …………………………………………………………………………………………………………….. 78
جدول 4-2 جدول ارزیابی سیستم جدید ……………………………………………………………………………………………………………. 79
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

 

فهرست شکل ها

 

 

 

 

پایان نامه و مقاله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


یک مطلب دیگر :


چگونه عکس های سایت خود را فشرده کنیم؟


شکل2-1-  بیان مفاهیم در قالب عبارات سه قسمتی RDF  ……………………………………………………… 17
شکل2-2- یک شبکه مفهومی …………………………………………………………………………………………………….. 18
شکل2-3- رویکردهای مختلف برای استفاده آنتولوژی در تشریح مفاهیم   ………………………………. 22
شکل2-4-  ابر LOD  …………………………………………………………………………………………………………………… 32
شکل2-5- زیر ساختهای کلی در پروژه  grapple  …………………………………………………………………… 37
شکل2-6- معماری ALE   گروه Grapple   …………………………………………………………………………… 37
شکل2-7- پیشنهاد چرخه حیات تالیف مشارکتی ………………………………………………………………………. 38
شکل2-8- بخش نمونه ای از ارائه دانش ……………………………………………………………………………………… 39
شکل2-9- معماری سیستم پیشنهادی ………………………………………………………………………………………… 39
شکل2-10- نمایش گرافیکی از مدل کاربر ………………………………………………………………………………….. 40
شکل2-11- دو نمونه از کلاس توانایی مدل کاربر در OWL/XML syntax   ………………………. 41
شکل2- 12-   ویژگی های فردی یادگیرنده ارائه شده ………………………………………………………………. 42
شکل2- 13- کارشناسان تعیین تگ روی محتویات  …………………………………………………………………… 42
شکل2-14-   استفاده از هستی شناسی استاندارد و کشف محتوای، محتویات هدف یادگیرنده 42
شکل2- 15  معماری پیشنهاد شده ……………………………………………………………………………………………. 43
شکل3-1- اقلام محتوایی در یک سیستم سنتی با متن بسته  …………………………………………………… 49
شکل3-2- مسئله غنی سازی محتوا با متن باز  ………………………………………………………………………….. 49
شکل3-3- غنی سازی محتوا همراه با شخصی سازی محتوای آموزشی در آموزش الکترونیکی … 51
شکل 3-4 -معماری سیستم پیشنهادی ………………………………………………………………………………………. 57
شکل3-5- معماری پیشنهادی  ……………………………………………………………………………………………………. 60
شکل3-6- برچسب زدن محتوا کشف شده توسط یادگیرنده از فضای وب ………………………………… 62
شکل 3-7- شمای تبدیل محتوای کشف شده توسط یادگیرندگان منتخب ……………………………….. 63
شکل 3-10- گراف عملکرد معماری غنی سازی در سیستم خودکار ………………………………………….. ضمیمه
دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *