پهنه بندی اقلیمی

دانلود پایان نامه

متغیر مناسب میباشند، که با نتایج بدست آمده از آنالیز KMO مطابقت دارد. مقدار پروکراستس نشان میدهد که مناسبترین پارامترها برای پهنه بندی اقلیمی پارامترها میباشد که بر اساس پوشش گیاهی انتخاب میشوند و در واقع حاکی از نقش اقلیم بر گسترش گونههای گیاهی دارد که با نتایج مقدم (۱۳۷۷)، هیل (۱۹۹۱)، کروسیفیکس (۲۰۰۵) و موریسون و ماریکرفت (۲۰۰۶) مطابقت دارد. با توجه به نتایج بدست آمده، سری متغیرهای که براساس رشد پوشش گیاهی منطقه مورد مطالعه انتخاب شده بودند با مقدار عددی۱۰۳×۰۱۰۸/۱برای معیار پروکراستس که کمترین مقدار ضریب پروکراستس در بین چهار سری متغیر بوده و مقدار KMO، ۹۸/۰ به عنوان مناسبترین گروه دادهها جهت تحلیل عاملی و انجام آنالیزهای بعدی انتخاب میشود.
جدول (۴-۷): مقادیر KMO و ضریب پروکراستس برای چهار سری دادههای انتخاب شده
سری پارامترها
ضریب پروکراستس
مقدار KMO
پارامترهای که در سایر مطالعات استفاده شدهاند
۱۰۳×۰۲۷۱/۱
۹۸۲/۰
پارامترهای که باتوجه به پوشش گیاهی و خصوصیات منطقه انتخاب شدهاند
۱۰۳×۰۱۰۸/۱
۹۸۱/۰
پارامترهای که از روش گام به گام انتخاب شدهاند
۱۰۳×۱۷۶۸/۱
۹۷۹/۰
پارامترهای که دارای بیشترین همبستگی باهم بودهاند
۱۰۳×۱۱۵۱/۱
۹۸۴/۰

تحلیل عاملی:
تحلیل عاملی باعث کاهش حجم دادهها و تعیین مهمترین متغیرهای مؤثر درشکل گیری پدیده ها است. پژوهشهای منابع طبیعی اغلب در عرصه مراتع وجنگلها صورت میگیرد و شرایط محیط تحت کنترل پژوهشگر نیست، به همین خاطر معمولا پژوهشگر با تعدادی زیادی پارامتر مواجه میباشد. درنتیجه برای کاهش حجم متغیرها میتوان ازتحلیل عاملی به عنوان یک روش مناسب استفاده کرد [۲۱]. همچنین یکی از مزایایی تحلیل عاملی عدم دخالت سلیقههای شخص پژوهشگر در نتایج آنالیز میباشد. دادههای ورودی تحلیل عاملی در این تحقیق سری متغیرهای منتخب شده با روش کرزانوفسکی بوده که بر اساس پوشش گیاهی منطقه مورد مطالعه انتخاب شده بودند.
نمودار Scree plot که در شکل (۴-۲۱) نمایش داده شده است نماینگر پارامترهای ورودی و واریانس آنها می باشد. نقطه عطف تغیرات درصد ورایانس این نمودار در فاکتور شماره ۵ بوده در واقع چهار عامل اول بیشترین درصد واریانس و عاملهای بعدی درصد ناچیزی از واریانس را به خود اختصاص میدهند، بر همین اساس ۴ عامل اول را به عنوان ۴ عامل اصلی تعیین کننده اقلیم منطقه از بین ۱۰۶ پارامتر ورودی در آنالیز تحلیل عاملی در نظر گرفته شد جدول (۴-۹). این ۴ عامل مجموع ۱۶۸/۸۷ درصد کل واریانس متغیرهای ورودی را به خودشان اختصاص میدهند. همچنین ضریب همبستگی را براساس اینکه چه تعداد عامل مهم میباشند تعیین میکنیم که در این تحقیق ضریب همبستگی ۱/۰± انتخاب شد. درصد پراش و پراش تجمعی عاملها در جدول (۴-۸) آورده شده است.
جدول (۴-۸): درصد پراش اختصاص یافته به هر عامل
عاملها
درصد پراش
پراش تجمعی
۱
۹۵۳/۴۷
۹۵۳/۴۷
۲
۷۴۰/۲۳
۶۹۳/۷۱
۳
۷۶۶/۸
۴۵۹/۸۰
۴
۷۰۹/۶
۱۶۸/۸۷

شکل (۴-۲۱): نمودار Scree plot متغیرهای انتخاب شده بر اساس پوشش گیاهی منطقه

Leave a comment