متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  پلیمر  با عنوان :  مطالعه وبررسی غشاهای پلیمری جهت جداسازی گاز   در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

 

 دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصیلات تكمیلی

 

سمینار برای دریافت درجه كارشناسی ارشد”M.Sc”
مهندسی پلیمر- صنایع پلیمر

 

عنوان
مطالعه وبررسی غشاهای پلیمری جهت جداسازی گاز

 

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چكیده
جداسازی گازها توسط غشا یكی از نخستین كاربردهای تكنولوژی غشایی در مقیـاس صـنعتی
بوده است. غشاها برای جداسازی گازها از مخلوط آنها بر اساس نفوذ متفـاوت اجـزا بـه كـار مـی
روند. فرآیندهای جداسازی غشایی مزایایی از قبیل انرژی كم و هزینه سرمایه گذاری پـایین دارنـد.

یک مطلب دیگر :

تجهیزات فرآیند و عملكرد آنها ساده و فشرده می باشد. در نتیجه این فرآیندها نقش صـنعتی قابـل
توجهی را در سناریوهای صنعت از لحاظ ملاحظات اقتصادی ایفـا مـی كنـد، چـون گازهـا بخـش
مهمی از خوراك صنایع شیمیایی محسوب می شوند. با این حال استفاده تجاری از فرآینـد غـشایی
در جداسازی، منوط به ساخت غشاهایی بود كه ضمن برخـورداری از اسـتحكام مكـانیكی بـالا، از
تراوش پذیری و انتخابگری مناسب برخوردار باشند.
در این سمینار، مبانی پایه و تئوری غشاهای پلیمـری از قبیـل نعـاریف غـشا، انـواع غـشاهای
پلیمری، غشاهای پلیمری جداسازی گازها، مكانیزم عبور گازها از درون غشاها، روشـهای سـاخت
غشا، بررسی انواع پلیمرهای مورد استفاده به عنوان غشاهای جداسازی گاز و روشهای بهبـود آنهـا،
بررسی شده است.

مقالات و پایان نامه ارشد

مقدمه
در فناوری جهت جداسازی غشایی، از یـك غـشای پلیمـری، سـرامیكی یـا فلـزی بـرای
جداسازی یك مخلوط گازی استفاده می شود. این غشاء، به برخی از اجزاء اجـازه عبـور داده
در حالیكه برای عبور سایر اجزاء، مقاومت نشان می دهد.
تكنولوژی غشایی نسبت به سایر فرآیندهای كلاسیك دارای مزایایی می باشد كـه از جملـه
مهمترین آنها می توان به موارد ذیل اشاره نمود: مصرف انرژی كمتر بـرای جداسـازی، انجـام
جداسازی بدون نیاز به مصرف مواد شیمیایی، حجم و وزن كم تجهیزات جداسـازی، نـصب و
عملیات ساده و حداقل نیاز به كنترل، بازرسی و تعمیر و نگهداری، سهولت دسـتیابی و امكـان
استفاده از فازهای جدا شده، انعطـاف پـذیری بـالای فراینـد و قابلیـت اتـصال آن بـه سـایر
فرایندهای جداسازی.
مزایای فوق، آینده روشنی را برای كاربرد این فناوری در صنایع نفـت، گـاز و پتروشـیمی
ترسیم می كند. با توجه به جوان بودن این فناوری، در صورت تمركز بخش تحقیق و توسعه به
این فناوری و انتقال، بومی سازی و توسعه آن، كشورمان خواهد توانست جایگاه مناسبی را در
این حوزه كسب نماید.
بر همین اساس، دراین سمینار با بررسی روشهای ساخت غشاهای پلیمری وبهبـود سـاختار
آنها وبررسی عملكرد آنها گامی در جهت رسیدن به اهداف فوق برداشته شده است.
مقدمه
1 بخش مهمی از فرآیند جداسازی غشایی، خود غشاست؛ با این حال تعریف دقیقـی از غـشا
2 مشكل به نظر می رسد؛ این به دلیل حیطه كاربردی وسیع غشا نه تنها در جداسازی گـاز
بلكـه بـه
عنوان مثال در خالص سازی مایعات است.
سه تعریف متفاوت از غشا از سه دیدگاه مختلف ارائه شده است.
الف) لایه ای است نازك كه می تواند اجزاء یك سیال را بـه صـورت انتخـابی جـدا كنـد. در ایـن

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *