پایان نامه ویژگی های محیط کار و اثر بخشی دوره های ضمن خدمت

دانلود پایان نامه

آموزش ضمن خدمت

آموزش های ضمن خدمت به افرادی ارائه می گردد که در استخدام دولت یا سازمان ها در آمده باشند. به عبارت دیگر شرط اساسی برخورداری از این نوع آموزش ها آن است که  فرد رسماً در اختیار سازمان باشد. مقصود اصلی آموزش ضمن خدمت پر کردن خلاء مربوط به اطلاعات شغلی کارکنان و افزایش اطلاعات، معلومات، تخصص ها و بهبود روابط اداری کارکنان است(فتحی و اجارگاه، ۱۳۷۶، ص ۵۱-۵۲).

            آموزش ضمن خدمت نیز دارای انواع مختلفی می باشد. در گزارش یونسکو در ارتباط با انواع آموزش های ضمن خدمت، حداقل آموزش های زیر را می توان استنباط کرد:

  • آموزش بدو خدمت یا توجیهی[۱]

این نوع آموزش ها مخصوص افرادی است که جدیداً به استخدام سازمان در آمده اند. هدف کلی این نوع آموزش آشنا ساختن کارکنان جدید با سازمان، وظایف محوله و قوانین و مقررات سازمانی می باشد. معمولاً با توجه به ضرورتی که سازمان و مدیریت احساس می کند مطالب و مباحث این نوع آموزش بریک یا چند جنبه از جنبه های زیر متمرکز خواهد بود:

  • ارائه مطالب نظری و عنداللزوم تمرین های عملی برای افزایش مهارت ها و توانایی های شغلی و حرفه ای.
  • آشنایی با محیط کار.
  • تشریح سیاست کلی سازمان مربوطه و ارتباط آن با سازمان های دیگر.
  • تشکیلات و وظایف سازمان و واحد سازمانی که کارمند در آن مشغول خدمت خواهد شد، تشریح خواهد می شود.
  • ساعات کاری سازمان یا موسسه، طرز حضور و غیاب، پرداخت حقوق، میزان و نحوه استفاده از مرخصی ها، ترفیعات، اضافات ومقررات استخدامی تشریح می شود.
  • مقررات مربوط به شکایات و سلسه مراتبی که در این مورد باید رعایت شود.
  • تسهیلات و خدمات رفاهی که کارمندان از آن بهره مند می شوند از قبیل خدمات درمانی، بهداشتی، بانکی، آشنایی با کارکنانی که در پست جدیدی استخدام می شوند نیز باید مد نظر قرار گیرد.

در اوایل کار وقتی که کارکنان شروع می کنند به درک این که مسؤولیت داشته باشند، طرز تلقی آن ها این است که، ” این کار من نیست “، اداره کردن این مقاومت ها در برابر تغییر یکی از وظایف آموزش است(مشایخ، ۱۳۶۸ ص ۱۳).

۲)آموزش های بازآموزی

نوع دیگرآموزش های ضمن خدمت مربوط به بازآموزی می باشد. این آموزش ها جنبه یاد آوری و تکرار

  • 1

Leave a comment