پایان نامه مدیریت :تعیین تصمیمات برای قرار گرفتن شرکت های ناکارا درمرز کارا

-CCR-OUTPUT سال ۱۳۸۸:

در این بخش برای جلوگیری از تکرار نتایج و ازدحام،بصورت تصادفی از چند شرکت برای نمایش داده ها استفاده گردید که عبارتند از:

تراکتورسازی،نیرومحرکه،امین،لقمان،سخت آژند

 

شرکت تراکتورسازی:ناکارا با عدد کارایی ۰٫۱۷۲۱۹۳

برای رسیدن به کارایی باید:

سود خالص به میزان                                                        ۴۸۰٫۷۵%           افزایش

نسبت انی به میزان                                                          ۹۹۹٫۹۰%            افزایش                               

نسبت جاری به میزان                                                       ۹۹۹٫۹۰%            افزایش

شاخص EPS به میزان                                                     ۴۸۰٫۷۵%           افزایش

 

شرکت نیرومحرکه: ناکارا به عدد ناکارایی ۰٫۲۶۶۷۴۱

برای رسیدن به کارایی باید:

سود خالص به میزان                                                        ۲۹۴٫۵۷%            افزایش

نسبت انی به میزان                                                           ۲۷۴٫۵۷%            افزایش                          

نسبت جاری به میزان                                                        ۸۵۱٫۴۱%            افزایش

شاخصEPSبه میزان                                                        ۲۷۴٫۹۰%           افزایش

 

شرکت امین:ناکارا با عدد کارایی ۰٫۶۰۴۶۴۲

برای رسیدن به کارایی باید:

 

سود خالص به میزان                                                           ۶۵٫۳۹%           افزایش

نسبت انی به میزان                                                            ۵۸۸٫۲۲%           افزایش                           

نسبت جاری به میزان                                                        ۵۷۳٫۵۸ %          افزایش

شاخصEPSبه میزان                                                          ۶۵٫۳۹ %         افزایش

 

شرکت لقمان: ناکارا با عدد کارایی  ۰٫۳۴۵۶۱۷

برای رسیدن به کارایی باید:

سود خالص به میزان                                                        ۱۸۹٫۳۴%            افزایش

نسبت انی به میزان                                                           ۹۹۹٫۹۰%            افزایش                             

نسبت جاری به میزان                                                        ۹۹۹٫۹۰%           افزایش

شاخصEPSبه میزان                                                        ۱۸۹٫۳۴%          افزایش

 

شرکت سخت آژند: کارا

 

۴-۳-۲- CCR-INPUT سال ۱۳۸۹:

در این بخش برای جلوگیری از تکرار نتایج و ازدحام،بصورت تصادفی از چند شرکت برای نمایش داده ها استفاده گردید که عبارتند از:

تراکتورسازی،نیرومحرکه،امین،لقمان،سخت آژند

 

شرکت تراکتورسازی:ناکارا با عدد کارایی ۰٫۱۱۱۴۱۲

برای رسیدن به کارایی باید:

کل دارایی به میزان                                                 ۸۸٫۸۶%                      کاهش

نرخ بازگشت حقوق صاحبان سهام به میزان                    ۸۸٫۸۶%                       کاهش

نسبت انی به میزان                                                 ۱۴۹٫۶۷%                      افزایش

نسبت جاری به میزان                                             ۹۹۹٫۹۰ %                      افزایش

متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد

Leave a comment