پایان نامه مدیریت:تاثیر بهبود شاخص رضایت مشتری

تعاریف و اصطلاحات خاص صنعت خودرو

برای مقاصد این استاندارد، واژگان و تعاریف بکار رفته در ISO 9000:2000و موارد ذیل کاربرد دارد: (نیاورانی،۱۳۸۴)

۲-۵-۲-۱- طرح کنترل[۱]: شرحی مستند از سیستم ها و فرآیندهای مورد نیاز جهت کنترل محصول

۲-۵-۲-۲- سازمان دارای مسئولیت طراحی[۲]: سازمانی است که اختیارات لازم برای ایجاد محصول جدید و یا تغییر یک مشخصه محصول را داشته باشد.این مسئولیت شامل آزمون و تصدیق عملکرد طرح با مشخصات کاربردی مشتری نیز می شود.

۲-۵-۲-۳- خطا ناپذیر سازی[۳]: طراحی محصول و یا فرآیند ساخت بگونه ای که از تولید محصول غیر منطبق جلوگیری شود.

۲-۵-۲-۴- آزمایشگاه[۴]: امکانات بازرسی،آزمون و یا کالیبراسیون نظیر آزمایشات شیمیایی، متالوگرافی،ابعادی،فیزیکی،الکتریکی و دوام

۲-۵-۲-۵- ساخت[۵]: فرآیند ساخت و یا تولید شامل موارد زیر است:

مواد مورد استفاده در محصول -تولید یا خدمات قطعات -مونتاژ عملیات حرارتی، جوشکاری،رنگ آمیزی،آبکاری و سایر خدمات تکمیلی

۲-۵-۲-۶- نگهداری پیشگیرانه[۶] : اقدامات برنامه ریزی شده به منظور حذف علل شکست تجهیزات و توقفات غیر برنامه ریزی شده در تولید بعنوان یکی از خروجیهای طراحی سازنده ماشین آلات

۲-۵-۲-۷- نگهداری پیشگویانه[۷]  :فعالیتهای مبتنی برداده های فرآیند با هدف اجتناب از مشکلات نگهداری بوسیله پیشگویی حالات خرابی مشابه

۲-۵-۲-۸- هزینه[۸]  : هزینه های مازادی که برای رسیدن به برنامه زمان بندی قرارداد تحمل می شود. این هزینه ها ناشی از روش ها،کیفیت،تأخیر در تحویل و … می شود.

۲-۵-۲-۹- محل های متمرکز[۹] : محل هایی غیر محلهایی که سازمان را پشتیبانی می کنند و در آن ها فعالیت های غیر تولیدی بوقوع می پیوندد.

۲-۵-۲-۱۰- محل اصلی[۱۰]: محلی که در آن فرآیندهای ساخت ایجادکننده ارزش افزوده بوقوع می- پیوندد.

۲-۵-۲-۱۱-مشخصات ویژه [۱۱]: مشخصاتی از محصول یا فرآیند که بر ایمنی، انطباق با الزامات قانونی، مونتاژ پذیری، عملکرد، راندمان و یا توالی فرآیند تولید محصول مؤثر است.

[۱] Control Plan

[۲] Design Responsible Organization

[۳] Error Proofing

[۴] Laboratory

[۵] Manufacturing

[۶] Preventive Maintenance

[۷] Predictive Maintenance

[۸] Premium Freight

[۹] Remote Location

[۱۰] Site

[۱۱] Special Characteristic

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

Leave a comment