پایان نامه طراحی میکرو پمپ مناسب جهت دستگاه دیالیز خون

دانلود پایان نامه

چکیده

این پروژه در قالب چند فصل در مورد طراحی میکرو پمپها می‌باشد. در قسمت اول مطالبی در مورد انواع پمپها بیان شده و در فصول بعدی در رابطه با طراحی میکرو پمپها توضیحات مفصلی آورده ‌شدهاست.
فصل اول: آشنایی با انواع پمپها

مقدمه:

پمپ چیست :

به طوركلی پمپ به دستگاهی گفته می‌شود كه انرژی مكانیكی را از یك منبع خارجی اخذ و به سیالی كه از آن عبور می نماید. انتقال دهد. درنتیجه انرژی سیال بعد از خروج از ماشین افزایش می‌یابد .

پمپ ها را برمبنای نحوه انتقال انرژی به سیال به دودسته تقسیم بندی می كنند:

الف ـ پمپ های دینامیكی: كه انتقال انرژی از آنها به سیال به طوردائمی است.

ب ـ پمپ های جابجایی: كه انتقال انرژی ازآنها به سیال به صورت متناوب یا پریودیك است.

می‌توان پمپها را براساس نحوة عملكردشان به گونه‌ای دیگر نیز دسته بندی كرد:

1ـ پمپهای سانتریفوژ (جریان شعاعی)

2 ـ پمپ های محوری

3ـ پمپ های نیمه سانتریفوژ (یا باجریان مختلط)

1ـ پمپ سانتریفوژ (شعاعی) : عملكرداین پمپ به این صورت است كه درآن سیال موازی محور وارد چرخ پمپ شده و عمود برآن از چرخ خارج می‌گردد. این پمپها معمولاً برای ایجاد فشارهای بالا در دبی های كم به كار می‌روند . بنابراین اغلب پمپ های سانتریفوژ توانایی خوبی در ایجاد فشارهای بالادارند . پمپهای سانتریفوژ شایعترین نمونه از پمپها هستند.

2ـ پمپهای محوری: سیال موازی محور وارد پمپ می‌گردد و به طور موازی نسبت به محور از چرخ خارج می‌گردد. این پمپها برای ایجاد فشارها و دبی‌های متوسط به‌كار می‌روند.

3ـ پمپهای نیمه سانتریفوژ (مختلط): سیال موازی محور وارد چرخ پمپ می‌گردد و به طورمایل نسبت به محور از چرخ خارج می‌گردد. این پمپها برای ایجاد فشارها و دبی‌های متوسط به‌كار می روند. این پمپها نسبت به پمپ های سانتریفوژ توانایی بیشتری در استفاده و به كارگیری دبی های یالا را دارند.

مبانی و كاربرد پمپهای گریز از مركزcentrifugal pump اصول كار كلیه این پمپ ها براساس استفاده از نیروی “گریزاز مركز” پایه‌گذاری شده است. هرحجمی كه در یك مسیر دایره‌ای یا، منحنی الشكل حركت كند، تحت تاثیر نیروی گریز از مركز واقع می‌شود. جهت نیروی مذكور طوری است كه همواره

Leave a comment