پایان نامه با موضوع نقش شعب کارا و ناکارای نسبی بانک رفاه کارگران با استفاده از مدل سلسله مراتبی

روش برنامه ریزی خطی (تحلیل پوششی داده ها)

از مهمترین روش های ناپارامتریک که تا به امروز توانسته نظر بسیاری از محققین را به خود جلب کند الگوی برنامه ریزی خطی است. این الگو بدلیل قابل رقابت بودن با الگوهای پارامتریک به صورت یک بخش مجزا بررسی می شود.سابقه تاریخی تحلیل پوششی داده ها به موضوع یک رساله دکتری بر می گردد که عملکرد مدارس دولتی آمریکا را مورد بررسی قرار داد. این موضوع منجر به چاپ اولین مقاله درباره معرفی عمومی این نوع تحلیل در سال ۱۹۷۸ میلادی گردید. در این سال روش تحلیل پوششی داده ها توسط کارنز، کوپر، رودز[۱] با جامعیت بخشیدن به روش فارل به گونه ای که خصوصیت فرآیند تولید با چند عامل تولید و چند محصول را در بر گیرد به ادبیات اقتصادی اضافه گشت. در این روش به جای لفظ تولید کننده عموماً لفظ واحد تصمیم گیرنده[۲] به کار برده می شود. برای اولین بار نحوه بدست آوردن تابع تولید یکسان را از طریق هندسی بدین صورت تشریح نمود که اگر نقاط مشخص شده در نمودار (۳-۹) هر یک نشان دهنده ترکیب استفاده از عوامل تولید x1,x2 برای تولید یک محصول (Y) در بنگاه های مختلف باشد، با اتصال نقاطی که به محورها و مبدأ مختصات نزدیکتر هستند تابع محدبی به دست خواهد آمد که هیچ نقطه ای در زیر آن قرار ندارد. منحنی به دست آمده تابع تولید یکسان کارا نامیده می شود. اگر برای تولید یک محصول (Y) نیاز به بیش از دو عامل تولید x1,x2 باشد ترسیم منحنی تابع تولید یکسان از طریق هندسی بسیار مشکل خواهد بود و در واقع روش تحلیل پوششی داده ها به منظور غلبه بر چنین مشکلی ابداع گشت. در شرایطی که بنگاه ها برای تولید محصول خود به بیش از دو عامل تولید نیاز داشته باشند در این مدل هر بنگاه تولیدی به مثابه نقطه ای در فضا در نظر گرفته می شود که ابعاد این فضا توسط تعداد عوامل تولید و مختصات نقطه توسط میزان استفاده از هر عامل تولید تعیین می شود. سپس با انتخاب یک بنگاه تولیدی به عنوان بنگاه مورد بررسی به کمک برنامه ریزی خطی موقعیت این بنگاه تولیدی نسبت به سایر بنگاه ها سنجیده می شود. این عمل باید بتعداد بنگاه ها (نقاط) تکرار شود و بنابراین به تعداد بنگاه ها، مدل برنامه ریزی خطی خواهیم داشت.اما مشکلی که از قبل وجود داشت و لاینحل به نظر می رسید، چگونگی اعمال ضرایب برای این نهاده ها و ستاده ها بود. برخی از محققان از شاخص قیمت ها، هزینه ها و … به عنوان ضرایب بهره جسته اند یعنی:

بهره وری کل=

 

نمودار (۳-۹) منحنی تولید یکسان کالا 

 

 

 

بنابراین اختلاف نظرهایی در بکار گیری ضرائب فوق وجود داشت و بدین ترتیب محاسبه بهره وری عوامل کل با محدودیت مواجه بود. مدل کارنز، کوپر، رودز در سال ۱۹۷۸ میلادی به این علت مشهور گشت که توانست مشکل محاسبه ضرائب را بر طرف کند(عین علیان،۱۳۸۷،۹۱).

جالب اینکه ضرائب بدست آمده در این روش ، بیانگر همان قیمت های سایه ای [۳] می باشد.

مدل کارنز، کوپر، رودز پس از تعیین منحنی مرز کارا، مشخص می کند که واحدهای تصمیم ساز در کجای این مرز قرار دارند و برای رسیدن به مرز کارا چه ترکیبی از نهاده ها و ستانده ها را می بایست انتخاب کنند و این امر میسر نمی شود مگر به ویسله مشخص کردن ضرائب نهاده و ستانده ها برای هر واحد تولیدی. در واقع نقطه  عطف مدل فوق این بود که با استفاده از روش برنامه ریزی خطی توانست ضرائب فوق را محاسبه کند. روش تحلیل پوششی داده ها حالت چند محصولی و چند عامل تولیدی را به صورت ابتکاری به حالت ساده یک عاملی و یک محصولی تبدیل می نماید. اگر اطلاعات در مورد K عامل تولید و M محصول برای هر کدام از N  بنگاه وجود داشته باشد. فرایند محاسبه به صورت زیر خواهد بود.

[۱] – Charnes, Cooper, Rhodes.

[۲] – Decision Making Unit.

[۳] – Shadow Price.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد

Leave a comment