پایان نامه ارشد : مداخله بشردوستانه و ارتباط آن با حاکمیت ملی کشورها

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

مداخله بشردوستانه و ارتباط آن با حاکمیت ملی کشورها

تکه هایی از این پایان نامه :

 تحول مفهوم حاکمیت و علل آن

بند۱- تحول مفهوم حاکمیت

“دوران حاکمیت مطلق و انحصاری(دولتها) به سر آمده است. این تئوری هیچگاه با واقعیات منطبق نبوده است.حالا وظیفه رهبران دولتهاست که این را دریابند و توازنی بین اداره خوب جامعه و نیازمندی های دنیایی وابسته به امروز ایجاد کنند.”  پطروس غالی- دبیر کل سازمان ملل متحد

با تثبیت اصل حاکمیت دولت ها پس از منشور، نقش مردم و ملت ها و حقوق مستقل آنان در برابر دولت هایشان، کم رنگ شد و جنبه تبعی و ثانوی یافت. در نتیجه، در بسیاری از سرزمین های مستعمراتی افراد و حکومت هایی به قدرت رسیدند که فاقد کارایی اجرایی و مقبولیت مردم برای ایجاد ثبات و استقرار در نهادهای داخلی بودند. اما نتیجه روند استعمار زدایی و تاکید بر نظم یافتن روابط بین الملل حول محور حاکمیت دولت ها، اهمیت یافتن بعد خارجی نهاد حاکمیت بود.[۱]

دولت های عضو جامعه بین المللی با تصویب منشور که در واقع یک معاهده چند جانبه بین المللی است، محدودیت هایی را در رفتار بین المللی پذیرفته اند. همچنین در طول سالهای عمر سازمان ملل متحد به طرق مختلف به اختیارات سازمان ملل به زیان آزادی عمل دولتها افزوده شده است. این امر از یک سو در اثر تفسیر موسع منشور توسط ارکان مختلف سازمان در خصوص اختیارات  اعطایی به آنها  پدید آمده است که در بر گیرنده ی تفسیر موسع از مفهوم صلح و امنیت بین الملل توسط شورای امنیت نیز می باشد؛همچنین از یک سو شورای امنیت در عمل عوامل غیر نظامی تهدید علیه صلح و امنیت حقوق بین الملل را در زمره وظایف خود دانسته و آنها را تحت بررسی قرار داده است  و تصمیماتی نیز جهت مقابله با آنها اتخاذ کرده است، از سوی دیگر  توسعه شگرف حقوق بین الملل در طول عمر سازمان ملل بر اختیارات این سازمان افزوده است.

حقوق بین الملل که زمانی بر روابط بین دولت ها حاکم بود در اثرتوسعه آن به قلمرو دولت ها نیز سرایت کرده و بر رفتار دولت ها در قلمرو داخلی نیز قاعده وضع کرده است. توسعه حقوق بشر بطور عمده جهت تنظیم روابط دولت ها با اتباعشان صورت گرفته است که این امر تا

Leave a comment