مقیاس های بهزیستی روانشناختی -پایان نامه روان شناسی درباره سلامت روانی و عزت نفس -قسمت 28

دانلود پایان نامه

5-1- خلاصه یافته ها ی پژوهش:

    بر اساس نتایج تحقیق، تعداد پاسخگویان را 58 درصد والدین پدر و 42 درصد مادر تشکیل داده اند.

بر حسب محل سکونت پاسخگویان، 55.5 درصد شهری و44.5 درصد روستایی تشکیل داده اند.

به لحاظ سن، 2.5 درصد از  پاسخگویان  کمتر از 20 سال سن داشته اند، 5.4 درصد بین 20 تا 25 سال، 17 درصد بین 25 تا 30 سال،39 درصد بین 30 تا 40 سال 34.4 درصد بین 40 تا 60 سال و 1.6 درصد بیشتر از 60 سال را تشکیل داده اند. بررسی میزان تحصیلات در بین پاسخگویان نشان داده است که: 36 درصد از پاسخگویان  ابتدایی، 21.1 درصد سیکل، 24.4 درصد دیپلم ،7.2 درصد فوق دیپلم،10.8 درصد لیسانس و 0.4درصد فوق لیسانس بوده اند. متغیر میزان درآمد ماهیانه نیز نشان می دهد که:16.4 درصد از پاسخگویان کمتر از 100 هزار تومان درآمد دارند، 20.8 درصد بین 100 تا 200 هزار تومان،20.2 درصد بین 200 تا 300 هزار تومان،18 درصد بین 300 تا 400 هزار تومان،22.4 درصد بین 400 تا 600 هزار تومان و 2.2 درصد بیشتر از 600 هزار تومان درآمد دارند.

     نتایج نشان داد که در بین خرده مقیاس های بهزیستی روانشناختی،  بیشترین میانگین به ارتباط مثبت با دیگران  تعلق دارد و بعد از آن رضایت از زندگی آمده است و کمترین میانگین به  رشد و بالندگی تعلق دارد. بر اساس مشخصه های آماری از بین خرده مقیاس های بهزیستی روانشناختی در بین والدین دانش آموزان عادی، ارتباط مثبت با دیگران، بیشترین و کمترین مورد به  رشد و بالندگی مربوط می باشد. بر اساس نتایج میانگین از بین خرده مقیاس های بهزیستی روانشناختی در بین والدین دانش آموزان مرزی، ارتباط مثبت با دیگران  بیشترین  و رشد و بالندگی  کمترین مورد مربوط می باشد.

بر اساس نتایج والدین دانش آموزان عادی به لحاظ عزت نفس نمره بیشتری از والدین دانش آموزان مرزی کسب کرده اند. بر اساس نتایج والدین دانش آموزان مرزی به لحاظ سلامت روانی نمره بیشتری از والدین دانش آموزان عادی کسب کرده اند.


 

5-2- بحث و نتیجه گیری :

در این قسمت به بحث و نتیجه گیری فرضیات پرداخته می شود.

 

 ôفرضیه یك تحقیق :

« بین عزت نفس با بهزیستی روان شناختی در بین والدین کودکان عادی و مرزی ارتباط ای وجود دارد .»

ارتباط این دو متغیر با آزمون آماری پیرسون مورد بررسی قرار گرفت. نتایج با توجه به سطح معنی داری نشان می دهد بین عزت نفس با بهزیستی روانشناختی در بین والدین کودکان عادی و مرزی تفاوت معنی داری مشاهده نشده است بطوریکه که سطح معنی داری بالاتر از 0.05 می باشد. بدین معنی که بین عزت نفس و بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و مرزی ارتباط معنی داری مشاهده نشده است.

مطالعات تجربی در 15 سال گذشته نشانگر این نكته است كه عزت نفس یك عامل روانشناختی مهم اثرگذار بر سلامت و كیفیت زندگی به شمار می رود. با افزایش عزت نفس، احساس توانمندی و ارزشمندی در فرد به وجود می آید و تغییرات مثبتی همچون پیشرفت تحصیلی، افزایش تلاش برای كسب موفقیت، داشتن اعتماد به نفس بالا، بلند همت بودن و تمایل به داشتن سلامت بهتر در فرد پدیدار می شود .نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیق بک و همکارانش همخوانی داشته است بطوریکه عزت نفس می تواند ارتباط ی متضاد و معكوسی با مشكلات روانشناختی به ویژه سلامت روانی داشته باشد به طوری كه در برخی از این تحقیقات نمونه ها با داشتن مشكلات روانشناختی از عزت نفس بالایی برخوردار بودند. همچنین در تعدادی از مطالعات بین عزت نفس با مشكلات و اختلالات سلامت روانی، روابط علی كاملاً واضح و متقنی گزارش نشده است.

 

 

 

ôفرضیه دو تحقیق:

« بین سلامت روانی با بهزیستی روان شناختی در بین والدین کودکان عادی و مرزی ارتباط ای وجود دارد .»

ارتباط این دو متغیر با آزمون آماری پیرسون مورد بررسی قرار گرفت. نتایج با توجه به سطح معنی داری نشان می دهد بین سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی در بین والدین کودکان عادی و مرزی تفاوت معنی داری مشاهده شده است بطوریکه که سطح معنی داری در بین والدین دانش آموزان عادی
(000/0 (sig و مرزی ( 001/0 (sigکمتر از 05/0 است. بدین معنی که بین سلامت روانی و بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و مرزی ارتباط  مستقیم معنی داری مشاهده شده است.

این نتایج با تحقیق احمدپناه(1380) همخوانی دارد. همچنین با  نتایج تحقیق جاکز(2006)  هماهنگ است. همسو بودن این نتایج با تحقیقات جورج لاندرمن(1984)، آریندل و همکاران(1999) و همچنین شات و ریف و رونی و همکاران(2003) هماهنگ بوده است.

 

 

ôفرضیه سه تحقیق :

« بین بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و مرزی تفاوت وجود دارد .»

نتایج جدول فوق با توجه به سطح معنی داری(000sig = 0/) نشان می دهد که تفاوت معنی داری از لحاظ بهزیستی روانشناختی در بین والدین دانش آموزان عادی و مرزی مشاهده شده است.  با بررسی میانگین های جدول زیر مشاهده می شود که نمره بهزیستی روانشناختی در بین والدین دانش آموزان عادی بیشتر از والدین دانش آموزان مرزی می باشد بدین معنی بهزیستی روانشناختی بیشتری دارند.

نتایج این پژوهش با نتایج تحقیق احمدپناه (1380) هماهنگ بوده است. همچنین با نتایج تحقیق  میکائیلی(1388)  همخوانی دارد.

 

 

ôفرضیه چهار تحقیق:

« بین عزت نفس والدین کودکان عادی و مرزی تفاوت وجود دارد»

نتایج جدول فوق با توجه به سطح معنی داری(45sig = 0/) نشان می دهد که تفاوت معنی داری از لحاظ عزت نفس در بین والدین دانش آموزان عادی و مرزی مشاهده نشده است.

این نتایج با نتایج تحقیقات احمدی(1377)،  خواجه پور(1377)، زکی(1386)  و رنجبر(1385) همخوانی ندارد.

 

 ôفرضیه پنج تحقیق:

« بین سلامت روان والدین کودکان عادی و مرزی تفاوت وجود دارد»

نتایج جدول فوق با توجه به سطح معنی داری(000sig = 0/) نشان می دهد که تفاوت معنی داری از لحاظ سلامت روانی در بین والدین دانش آموزان عادی و مرزی مشاهده شده است. با بررسی میانگین های جدول زیر مشاهده می شود که نمره سلامت روانی در بین والدین دانش آموزان مرزی بیشتر از والدین دانش آموزان عادی می باشد. بدین معنی که  والدین کودکان مرزی از سلامت روانی بیشتری برخوردارند.

نتایج تحقیق با پژوهش مهرابی زاده و همکاران 1380 همخوانی دارد که بین سلامت روانی والدین کم توان ذهنی و والدین کودکان عادی تفاوت معنا داری وجود دارد. همچنین با نتایج تحقیق شریعتی و داور منش(1370)هماهنگ می باشد. این نتایج با تحقیق لاجوردی(1371) همسو نمی باشد. همچنین با نتایج پژوهش خواجه پور(1377) همخوانی ندارد. این نتایج با تحقیق نریمانی، محمد و همکاران(1384) همخوانی داشته است.

 

 

 

 

 

 

 

ôفرضیه شش تحقیق:

  « ارتباط بین بهزیستی روانشناختی و متغیرهای زمینه ای»

í     ارتباط بین بهزیستی روانشناختی و سن: ارتباط این دو متغیر با آزمون آماری پیرسون مورد بررسی قرار گرفت. نتایج با توجه به سطح معنی داری نشان می دهد بین سن با بهزیستی روانشناختی در بین والدین کودکان دانش آموزان ارتباط معنی داری مشاهده نشده است. این نتایج با تحقیق آقای میکائیلی(1388) همخوانی دارد.

í     ارتباط بین بهزیستی روانشناختی و میزان درآمد: ارتباط این دو متغیر با آزمون آماری پیرسون مورد بررسی قرار گرفت. نتایج با توجه به سطح معنی داری نشان می دهد که بین درآمد با بهزیستی روانشناختی در بین والدین کودکان دانش آموزان ارتباط معنی داری مشاهده شده است. این نتایج با تحقیق  آقای میکائیلی(1388) همخوانی ندارد.

í     ارتباط بین بهزیستی روانشناختی و تحصیلات: ارتباط این دو متغیر با آزمون آماری  اسپیرمن مورد بررسی قرار گرفت. نتایج با توجه به سطح معنی داری نشان می دهد که بین  میزان تحصیلات با بهزیستی روانشناختی در بین والدین کودکان دانش آموزان ارتباط معنی داری مشاهده شده است.

í     ارتباط بین بهزیستی روانشناختی و جنس: نتایج جدول فوق با توجه به سطح معنی داری (98sig = 0/) نشان می دهد که تفاوت معنی داری از لحاظ بهزیستی روانشناختی در بین والدین دانش آموزان مرد و زن مشاهده نشده است.  این نتایج با تحقیق شکری و همکاران همخوانی ندارد.

í    ارتباط بین بهزیستی روانشناختی و محل سکونت: نتایج جدول فوق با توجه به سطح معنی داری(10sig = 0/) نشان می دهد که تفاوت معنی داری از لحاظ بهزیستی روانشناختی در بین والدین دانش آموزانی که در شهر و روستا زندگی می کنند مشاهده نشده است.

 


5-3- محدودیتهای تحقیق:

هر تحقیقی از ابتدای امر یعنی انتخاب موضوع تا مراحل اجرا، و تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری دارای محدودیتهایی است. بیان محدودیتها در پژوهش به محققانی که قصد تحقیق در زمنیه ها ی مختلف را دارند، کمک می کند تا به دیدی باز و آگاهی از موانع، کمبودها و محدودیتهای تحقیق به امر پژوهش در زمینه های مشابه بپردازند. این تحقیق نیز دارای موانع و محدودیتهایی است که در ذیل به آنها اشاره می کنیم.

–   عدم وجود تحقیقات مشابه در کشور و حتی خارج از کشور از مهمترین محدودیتها این پژوهش
می باشد که امکان مقایسه نتایج این پژوهش با نتایج تحقیقات مشابه را امکانپذیر نکرد.

– زیاد بودن تعداد سئوالات هر سه پرسشنامه(پرسشنامه بهزیستی روانشناختی و سلامت روانی و عزت نفس ) و خصوصا به دلیل این که از نوع مقیاس لیکرت بود، رغبت آزمودنی ها را برای پاسخ کاهش می داد که خود عاملی برای عدم همکاری مناسب آزمودنی ها بود وجزء محدودیتهای تحقیق محسوب می شود.

– دسترسی سخت به پرسشنامه ها و خرده مقیاس های آن مجری را بامشکلات جدی مواجه کرد.

– دشورای دسترسی به پاسخگویان و جلب رضایت آنان جهت تکمیل پرسشنامه ها نیز از محدودیتهای این پژوهش به حساب می آید.

5-4- پیشنهادهای تحقیق :

1-  پیشنهاد می شود که اجرای این تحقیق در سایر جوامع و مقایسه نتایج حاصل با یکدیگر انجام گیرد.

2-  پیشنهاد می شود اجرای این تحقیق با دامنه سنی گسترده تر به منظور مطالعه تاثیر متغیرهای دیگر بر بهزیستی روانشناختی انجام گیرد.

3- با توجه به تحقیقاتی که انجام شده و اثرات مثبت سلامت روانی و عزت نفس  بر سرنوشت افراد و موفقیت آنها ثابت شده است و از طرفی مشخص شده بهزیستی روانشناختی قابل رشد است بنابراین پیشنهاد می شود با گذاشتن کارگاههای آموزشی برای خانواده ها بصورت آموزش خانواده در آموزش و پرورش زمینه های سلامت روانی و عزت نفس آنان  در والدین به آنها آموزش داده شود تا زمینه افزایش و رشد بهزیستی روانشناختی در والدین افزایش یابد.

4- با توجه به ارتباط مثبت و معنی دار سلامت روانی و بهزیستی روانشناختی، آموزش های مورد نیاز برای والدین کودکان عادی و مرزی انجام گیرد.

5- با توجه به نتایج تحقیق سعی شود مهارتهای بهزیستی روانشناختی در بین والدین کودکان مرزی بیشتر تقویت شود.

6- بر اساس نتایج، والدینی که میزان تحصیلاتشان و درآمدشان کمتر بوده مهارتهای بهزیستی روانشناختی پایینی داشته اند بنابراین مناسب است با اطلاع رسانی درست و به موقع و آموزش آنان نسبت به این مهارتها، بهره مندی آنان را بیشتر نمایند.

 

 

فهرست منابع:

– قرآن مجید .

– آزاد حسین،(1378)سلامت روان ازدیدگاه الیس،فصلنامه اصول بهداشت روانی،شماره چهارم.

– آقاجانی سعید،اسدی نوقابی احمدعلی،(1381)،نظریه مشاوره وروان درمانی ،تهران،مرکزنشردانشگاهی.

– افروز غلامعلی،(1377)، مقدمه ای بر آموزش و پرورش کودکان استثنایی، تهران.

– افروز غلامعلی،(1385)،مصاحبه و مشاوره با والدین کودکان استثنایی،تهران،دانشگاه تهران.

– افروز غلامعلی،(1384)،روانشناسی وتوانبخشی کودکان آهسته گام، تهران،انتشارات دانشگاه تهران.

– احمدی، زینب مقایسه عزت نفس مادران کودکان کم توان ذهنی و مادران کودکان عادی شهر اهواز پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی، اهواز 1377، ص1  .

– اختیاری امیری راضیه،(1383)،مقایسه بهداشت روانی دانشجویان مجرد ومتاهل خوابگاهی،خلاصه مقالات نخستین کنگره سراسری آسیب شناسی خانواده در ایران،دانشگاه شهید بهشتی.

-بازرگان عباس،سرمد زهره،حجازی الهه،(1387)،روشهای تحقیق در علوم رفتاری،تهران،انتشارات آگاه.

– بیابانگرداسماعیل،(1372)،روشهای افزایش عزت نفس در کودکان ونوجوانان،تهران،انتشارات انجمن اولیاو مربیان.

– بختیاری پروین،(1379)،برسی وضعیت بهداشت روان معلمان استان اصفهان،فصلنامه دانشگاه ازاد اسلامی اصفهان.

– بنی جمال واحدی شکوه السات،احدی حسن،(1370)،بهداشت روانی و عقب ماندگی ذهنی،تهران،نشر نی.

– بهرامی احسان هادی،(1381)،بهداشت روانی در قرن بیست ویکم و چالشهای پیشرو،مجله روانشناسی وعلوم تربیتی دانشگاه تهران،سال سی و دوم،شماره1،ص181-199  .

– پورافکاری نصرالله،(1376)،فرهنگ جامع روانشناسی-روانپژشکی وزمینه وابسته،چاپ دوم،تهران،نشر نی.

– تقوی سید محمدرضا، (1380)، بررسی روایی و اعتیار پرسشنامه سلامت روانی، تهران.

– رحیمی نژادعباس،پاک نژادمحسن،(1383)،ارتباط بین سازگاری خانواده باسلامت روانی وسطح ارضاء نیازهای روانشناختی فرزندان ونوجوانان،خلاصه مقالات کنگره آسیب شناسی خانواده در ایران،تهران،دانشگاه شهیدبهشتی.

– راس،آ،آلن،(1377)،روانشناسی شخصیت نظریه ها وعمل،ترجمه جمالفرسیاوش،تهران،انتشارات بعثت.

– زنجانی طبسی رضا،(1383)،ساخت و هنجاریابی مقدماتی آزمون بهزیستی روانشناختی،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تهران.

– سیف نراقی مریم،نادری عزت الله،(1382)،اختلالات رفتاری کودکان وروشهای اصلاح وترمیم آن،انتشارات بدر.

– سایت اینترنت.

– سنچولی حمیده،(1388)،ارتباط تجربه ی معنوی با سلامت روانی در والدین دارای فرزندان استثنایی و والدین فرزندان عادی،پایان نامه کارشناسی ارشد .

– شاطرلو عالیه، افزایش عزت نفس دانش آموزان کم توان ذهنی از راه توجه به مولفه های خود پنداره، تعلیم وتربیت استثنایی ، 1386 شماره 74، ص27  .

– شریعتی تقی،داورمنش عباس،(1370)،نگرش پدران کودکان عقب مانده ذهنی در مورد عقب ماندگی فرزندانشان ومقایسه آنهادر سطوح مختلف فرهنگی،پایان نامه کارشناسی ارشد.

– شاملو، سعید،(1382)، بهداشت روانی تهران، رشد.

– شاملو، سعید،(1368)،مکتبهاونظریه ها در روانشناسی شخصیت،چاپ اول،تهران،انتشارات رشد .

– شکری امید،(1380)،تفاوت های جنسیتی در بهزیستی ذهنی ونقش ویژگیهای شخصیت،مجله پزشکی و روانشناسی بالینی ایران،شماره 4  .

– شفیع آبادی عبدالله،(1372)،نظریه مشاوره و روان درمانی،تهران ،انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.

– علیزاده حمید،(1381)،تاثیر فرزند معلول یا ناتوان بر خانواده،تعلیم وتربیت استثنایی،1381،شماره14،ص3-7  .

– عمران نسب عمران،(1387)،برسی ارتباط بین اعتقات دینی وسلامت روان در دانشجویان سال آخرکارشناسی علوم پزشکی وخدمات درمانی ایران،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه علوم پزشکی زاهدان.

– عباسپورعلی،(1385)،ارتباط بین کمالگرایی و عزت نفس باسلامت روانشناختی در دانشجویان دانشگاههای دولتی شهر تهران،پایان نامه کارشناسی ارشد .

– فرهادی علی،(1384)،میزان شادمانی و ارتباط آن با عزت نفس در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان، فصلنامه اصول بهداشت روانی،سال هفتم،شماره 25  .

– فیضی ژاله،(1386)،ارتباط سلامت عمومی،کمالگرایی وعزت نفس در پزشکان عمومی،پایان نامه کارشناسی ارشد .

– کرد تمینی بهمن،(1384)،نقش ازدواج مجدد در سلامت روانی همسران و فرزندان شاهد استان سیستان و بلوچستان،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تهران.

– کلمز هریسف،(1375)،روشهای تقویت عزت نفس درنوجوانان،ترجمه علیپور پروین،مشهد،آستان قدس رضوی.

– لطافتی بریس، امین (1388) نظریه پردازان سلامت روان،76 فصلنامه تازه های رواندرمانی، سال شانزدهم، شماره 55 و. 56

– مشکی و همکاران(1387)، بررسی تاثیر برنامه آموزشی با به كارگیری عزت نفس و باورهای كنترل سلامت بر ارتقای سلامت روان دانشجویان، فصلنامه علمی  پژوهشی فیض، دوره دوازدهم، شماره 4.

– مفیدی فرخنده،(1376)،آموزش خانواده راهنمای عملی والدین و مربیان کودکان استثنایی،انتشاراتی سرآمد کاوش.

– مهرابی زاده هنرمند، نجاریان بهمن، مسعودی میترا، مقایسه سلامت روانی والدین کودکان کم توان ذهنی تربیت پذیر 12-7 ساله با سلامت روانی والدین کودکان عادی، پژوهش درحیطه کودکان استثنایی 1380 شماره 2ص187 .

– میکائیلی منیع فرزانه، مقایسه بهزیستی روان شناختی مادران دانش آموزان دبستانی دارای کم توان ذهنی وعادیف تعلیم وتربیت استثنایی، 1388، شماره 92ص88   .

– میلانی فر بهروز، (1374)،روانشناسی کودکان و نوجوانان استثنایی، تهران،نشر قومس.

– میلانی فر بهروز،(1382)،بهداشت روانی،چاپ هشتم،تهران، نشر قومس.

– نریمانی محمد، آقامحمدیان حمیدرضا، رجبی سوران، مقایسه سلامت روانی مادران کودکان استثنایی با سلامت روانی کودکان عادی فصلنامه اصول بهداشت روانی، 1386 شماره 33 و34 ، ص15-24   .

– نجات حمید،(1378)،مفهوم سلامت روان در مکاتب روانشناسی،فصلنامه بهداشت روانی،شماره 3   .

– ولی زاده شیرین، روشهای افزایش عزت نفس در کودکان دارای نیازهای ویژه، تعلیم وتربیت استثنایی 1387 شماره 85 و 84 ص70 .

– هرشن سن،دیویدپاور،پال دبلیو،(1988)،مشاوره بهداشت روانی:نظریه وعمل،ترجمه منشی طوسی محمد تقی،مشهد،انتشارات آستان قدس رضوی.

– یوسفی لویه مجید، مداخله های روان شناختی در مورد کودکان با نیازهای ویژه تعلیم و تربیت استثنایی1387 شماره 85 و 84 .

– هالان،دانیل پی،کافمن جیمزام(1371)،کودکان استثنایی(مقدمه ای بر آموزشهای ویژه)،ترجمه جوادیان مجتبی، مشهد،انتشارات آستان قدس رضوی.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Adler. A. (1926). The Neurotic Constitution. New york Dood mead

– Burden.R.L(1980) measuring the effects of sters  on the mother of handicapped imfamts: mast depression always follow?

 

– Beckman, P.J(1991). Comparison of mothers and fathers perceptions of the effect of young children with and without

 

– Cmic, k.,friedrich,w., Greenberg,m(1983).Adaptation of families with mentally retarded children: A model of stress, coping and family ecology.American journal of mental deficiency, 88, 125-231

– Corsini. R.(1973). Current Psychotheraphes. Peacock Pubilshers. Inc Itasaca. Lllonnis

– Corson. V.(1999)Bermer.A.Elizabeth.N.Mental Health Nursing. Sau Nders Compaany

-Edwards, A.J(1977),Education psychology, landon.15-66

– Ellis. A. doubson. (1988) How to live with and without anger New york: Reasers Digestpress

 

– Leinonen. J. a,solataus, t . S, Punamaki. R.I, (2003)jurnal of child psychiatry,44(2),227-41

– Ryff. C. D. Keyes. C. l. m Shomtkin .D. (2002). Optimal well-being :Empirical Encounter of two traditional. Journal of Personality and social psychology. 62 (6). 1007-1022

– Skinner. B. F. (1973). Beyond Freedom and Dignity palific Grov. Califormia u.s.a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضمائم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول ضریب همبستگی پیرسون بین عزت نفس با بهزیستی روان شناختی در بین والدین کودکان عادی و مرزی

بهزیستی روان شناختی همبستگی پیرسون( r) سطح معنی داری ( (sig
عزت نفس   والدین دانش آموزان عادی 08/0- 29/0
والدین دانش آموزان مرزی 08/0 45/0

 

 

 

 

 

ارتباط این دو متغیر با آزمون آماری پیرسون مورد بررسی قرار گرفت. نتایج با توجه به سطح معنی داری نشان می دهد بین عزت نفس با بهزیستی روان شناختی در بین والدین کودکان عادی و مرزی تفاوت معنی داری مشاهده نشده است بطوریکه که سطح معنی داری بالاتر از 0.05 می باشد. بدین معنی که بین عزت نفس و بهزیستی روان شناختی والدین کودکان عادی و مرزی ارتباط معنی داری مشاهده نشده است.

 

جدول ضریب همبستگی پیرسون بین سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی در بین والدین کودکان عادی و مرزی

بهزیستی روان شناختی همبستگی پیرسون( r) سطح معنی داری ( (sig
سلامت روانی    والدین دانش آموزان عادی 40/0 000/0
والدین دانش آموزان مرزی 37/0 001/0

 

 

 

 

ارتباط این دو متغیر با آزمون آماری پیرسون مورد بررسی قرار گرفت. نتایج با توجه به سطح معنی داری نشان می دهد بین سلامت روانی با بهزیستی روان شناختی در بین والدین کودکان عادی و مرزی تفاوت معنی داری مشاهده شده است بطوریکه که سطح معنی داری در بین والدین دانش آموزان عادی(000/0 (sig و مرزی ( 001/0 (sigکمتر از 05/0 است. بدین معنی که بین سلامت روانی و بهزیستی روان شناختی والدین کودکان عادی و مرزی ارتباط  مستقیم معنی داری مشاهده شده است.

 

 

در جدول زیر نتایج آزمون t برای مقایسه میزان بهزیستی روان شناختی والدین کودکان عادی و مرزی ارائه شده است.

جدول بهزیستی روان شناختی در بین والدین کودکان عادی و مرزی

 

  ضریب f سطح معنی داری

Sig

 

ارزش t درجه آزادی سطح معناداری

Sig

 

تفاوت میانگین احتمال انحراف استاندارد ضریب فاصله اطمنیان

در سطح 95%

کمترین بیشترین
برای برابری واریانس ها 780/0 37/0 71/4 315 000/0 175/0 037/0 10343/0 2514/0
برای نابرابری واریانس ها 72/4 980/314 000/0 177/0 037/0 3859/4- 251/0

 

 

نتایج جدول فوق با توجه به سطح معنی داری(000sig = 0/) نشان می دهد که تفاوت معنی داری از لحاظ بهزیستی روان شناختی در بین والدین دانش آموزان عادی و مرزی مشاهده شده است.  با بررسی میانگین های جدول زیر مشاهده می شود که نمره بهزیستی روان شناختی در بین والدین دانش آموزان عادی بیشتر از والدین دانش آموزان مرزی می باشد. بدین معنی بهزیستی روان شناختی بیشتری دارند.

 

 

گروهها تعداد میانگین انحراف استاندارد خطای معیار میانگین
والدین دانش آموزان عادی 154 82/3 32/0 026/0  
والدین دانش آموزان مرزی 163 65/3 34/0 027/0  

 

 

 

 

 

در جدول زیر نتایج آزمون t برای مقایسه میزان عزت نفس والدین کودکان عادی و مرزی ارائه شده است.

 

جدول عزت نفس در بین والدین کودکان عادی و مرزی

 

  ضریب f سطح معنی داری

Sig

 

ارزش t درجه آزادی سطح معناداری

Sig

 

تفاوت میانگین احتمال انحراف استاندارد ضریب فاصله اطمنیان

در سطح 95%

کمترین بیشترین
برای برابری واریانس ها 31/0 75/0 75/0- 315 45/0 034/0- 0453/0 1233/0- 0551/0
برای نابرابری واریانس ها 74/0- 873/301 45/0 034/0 0455/0 1237/0- 0555/0

 

 

 

نتایج جدول فوق با توجه به سطح معنی داری(45sig = 0/) نشان می دهد که تفاوت معنی داری از لحاظ عزت نفس در بین والدین دانش آموزان عادی و مرزی مشاهده نشده است.

 

 

 

گروهها تعداد میانگین انحراف استاندارد خطای معیار میانگین
والدین دانش آموزان عادی 154 45/2 43/0 034/0  
والدین دانش آموزان مرزی 163 48/2 37/0 029/0  

 

 

 

 

 

در جدول زیر نتایج آزمون t برای مقایسه میزان سلامت روانی بین والدین کودکان عادی و مرزی ارائه شده است.

 

جدول سلامت روان در بین والدین کودکان عادی و مرزی

 

  ضریب f سطح معنی داری

Sig

 

ارزش t درجه آزادی سطح معناداری

Sig

 

تفاوت میانگین احتمال انحراف استاندارد ضریب فاصله اطمنیان

در سطح 95%

کمترین بیشترین
برای برابری واریانس ها 206/5 023/0 187/4- 315 000/0 206/0- 0494/0 0494/0- 1096/0-
برای نابرابری واریانس ها 206/4- 365/311 000/0 206/0- 0491/0 0491/0- 1101/0-

 

 

 

نتایج جدول فوق با توجه به سطح معنی داری(000sig = 0/) نشان می دهد که تفاوت معنی داری از لحاظ سلامت روانی در بین والدین دانش آموزان عادی و مرزی مشاهده شده است.  با بررسی میانگین های جدول زیر مشاهده می شود که نمره سلامت روانی در بین والدین دانش آموزان مرزی بیشتر از والدین دانش آموزان عادی می باشد. بدین معنی که  والدین کودکان مرزی از سلامت روانی بیشتری برخوردارند.

 

 

 

گروهها تعداد میانگین انحراف استاندارد خطای معیار میانگین
والدین دانش آموزان عادی 154 804/1 40/0 032/0  
والدین دانش آموزان مرزی 163 003/2 47/0 037/0  

برای دانلود متن کامل پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته روانشناسی (همه گرایش ها) می توانید اینجا کلیک کنید

 

 

 

دانلود پایان نامه ارشد روانشناسی درباره سلامت روانی و عزت نفس

منبع : سایت علم یار (قسمت پایان نامه های روانشناسی) 

و سایت پایان بیست (قسمت پایان نامه های روانشناسی)

Leave a comment