پایان نامه ارشد با عنوان مداخله بشردوستانه و ارتباط آن با حاکمیت ملی کشورها

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

مداخله بشردوستانه و ارتباط آن با حاکمیت ملی کشورها

تکه هایی از این پایان نامه :

حق های بشری غیرقابل تعلیق در اسناد حقوق بشری

الف: حق های بشری غیر قابل تعلیق در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

مطابق بند دو ماده چهار ، تعهد به رعایت حقوق ذیل غیر قابل تعلیق است و این حقوق باید در هر شرایط استثنایی ، جنگ ، وضعیت اضطراری که حیات ملت را تهدید می­کند ، رعایت گردد :

 1. حق ذاتی حیات
 2. مصونیت از شکنجه ، مجازات یا رفتار ظالمانه یا لاف انسانی یا ترذیلی و ممنوعیت آزمایشات غیر ارادی علمی یا پزشکی.
 3. ممنوعیت برده داری ، تجارت برده  و به بندگی کشیدن انسان.
 4. آزادی از حبس به سبب ناتوانی در ایفای یک تعهد قراردادی.
 5. حق برخورداری از اصل عطف به ما سبق شدن قوانین کیفری.
 6. حق شناسی شخصیت حقوقی انسان نزد قانون.
 7. حق آزادی فکر ، وجدان و مذهب.[۱]

 

ب: حق های غیر قابل تعلیق در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در بند دو ماده پانزده ، منحصراً چهار حق را غیر قابل تعلیق دانسته است. حق های غیر قابل تعلیق به موجب این کنوانسیون عبارتند از:

 1. حق حیات به جز در ارتباط با مرگ ناشی از اقدامات جنگ .
 2. حق آزادی از شکنجه و رفتار یا مجازات غیر انسانی و ترذیلی .
 3. حق آزادی از بردگی یا بندگی انسان .
 4. حق مصونیت از عطف به ما سبق شدن قوانین کیفری . [۲]

ج-حق های غیرقابل به موجب کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر

کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر ، در حوزه حقوق غیرقابل تعلیق ، توجه بیشتری نسبت به انسان ها مبذول داشته است . چه آنکه حقوق بیشتری را غیرقابل تعلیق معرفی نموده است که عبارتند از :

 1. حق برخورداری از شخصیت حقوقی
 2. حق حیات
 3. حق برخورداری از رفتار انسانی
 4. مصونیت از برده شدن
 5. مصونیت از عطف قوانین به گذشته
 6. آزادی وجدان و مذهب
 7. حقوق خانواده
 8. حق داشتن نام
 9. حق تابعیت
 • حق مشارکت در حکومت.[۳]

ایده تبدیل قواعد بنیادین حقوق بشر به قواعد آمره بین المللی ، هر روز طرفداران بیشتری پیدا می­کند. در حقیقت قواعد بنیادین حقوق بشر معیارهای قواعد آمره حقوق بین المل عام را درماهیت  خود داراست. به ویژه اینکه بخشی از این حقوق در ذات و جوهر خود دارای ارزش بوده و بدون وجود

Leave a comment