پایان نامه ارزیابی مدلی برای پیش‌بینی سلامت روان دانشجویان بر اساس ایمان مذهبی، با میانجی‌گری شادکامی، سبک دل¬بستگی دوسوگرا و منبع کنترل

دانلود پایان نامه

دانشگاه شیراز

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

گرایش بالینی

عنوان:

ارزیابی مدلی برای پیش‌بینی سلامت روان دانشجویان بر اساس ایمان مذهبی، با میانجی‌گری شادکامی، سبک دل­بستگی دوسوگرا و منبع کنترل

استاد راهنما

دکتر محمدعلی گودرزی

فهرست مطالب:

فصل اول: مقدمه

1-1-کلیات…………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

1-2. بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………………………….. 3

1-3. ضرورت و اهمیت پژوهش……………………………………………………………………………………………………… 8

1-4. هدف های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….. 8

1-5. تعریف بنیادی و عملیاتی متغیرها و اصطلاحات علمی……………………………………………………………… 9

 

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

.مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………. 12

2-2. سلامت روانی……………………………………………………………………………………………………………………… 12

2-2-1. تعریف سلامت روانی………………………………………………………………………………………………….. 12

2-2-2. دیدگاه­های مربوط به سلامت روان………………………………………………………………………………. 13

3-2. ایمان مذهبی…………………………………………………………………………………………………………………….. 22

2-3-1. تعریف ایمان…………………………………………………………………………………………………………….. 22

2-3-2. دیدگاه­های مربوط به ایمان و معنویت…………………………………………………………………………. 23

2-4. سلامت روان و ایمان……………………………………………………………………………………………………………. 26

2-4-1. نظریات و الگوها……………………………………………………………………

. بررسی اصطلاحات قرآنی پیرامون سلامت روان…………………………………………………………….. 27

2-4-3. مفهوم سلامت روان در قرآن……………………………………………………………………………………….. 29

2-4-4. ویژگی­های سلامت روان در قرآن………………………………………………………………………………… 31

2-4-5. ایمان از چه راه­­هایی موجب سلامت روان می­شود………………………………………………………….. 33

2-5. شادکامی…………………………………………………………………………………………………………………………………. 34

2-5-1. تعریف شادکامی……………………………………………………………………………………………………….. 34

2-5-2. شادکامی و سلامت…………………………………………………………………………………

. شادکامی و اعتقادات مذهبی………………………………………………………………………………………. 34

2-5-4. سایر عوامل مؤثر بر شادکامی……………………………………………………………………………………… 35

2-6. سبک­های دل­ بستگی………………………………………………………………………………………………………….. 38

2-6-1. تعریف دل­بستگی………………………………………………………………………………………………………. 38

2-6-2. نظریه دل­بستگی بالبی………………………………………………………………………………………………. 38

2-6-3. طبقه­بندی کیفیت دل­بستگی نوزاد……………………………………………………………………………… 39

2-6-4. سبک­های دل­بستگی در بزرگسالان…………………………………………………………………………….. 41

2-7. منبع کنترل……………………………………………………………………………………………………………………….. 43

2-7-1. تعریف منبع کنترل…………………………………………………………………………………………………… 43

2-7-2. منبع کنترل درونی……………………………………………………………………………………………………. 43

2-7-3. منبع کنترل بیرونی…………………………………………………………………………………………………… 44

2-7-4. ویژگی­های افراد با منبع کنترل درونی…………………………………………………………………………. 44

2-7-5. ویژگی­های افراد با منبع کنترل بیرونی……………………………

. پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………. 46

2-8-1. سلامت روان و ایمان………………………………………………………………………………………………….. 46

2-8-2. ارتباط سلامت روان با شادکامی، سبک­های دل­بستگی و منبع کنترل……………………………… 48

2-8-3. ارتباط ایمان با شادکامی، سبک­های دل­بستگی و منبع کنترل……………………………………….. 49

2-8-4. تحقیقات ترکیبی………………………………………………………………………………………………………. 51

2-8-5. فرضیه­های پژوهش……………………………………………………………………………………………………. 53

 

فصل سوم: روش تحقیق

.مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………. 55

3-2. طرح پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………. 55

3-3. جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه‌گیری پژوهش…………………………………………………………….. 56

3-4. ابزارهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….. 56

3-4-1. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ (GHQ-28)………………………………………………………………………… 56

3-4-2. پرسشنامه ایمان مذهبی…………………………………………………………………………………………….. 58

3-4-3. پرسشنامه شادکامی آکسفورد……………………………………………………………………………………… 58

3-4-4. پرسشنامه دل‌بستگی کولینز و رید……………………………………………………………………………… 59

3-4-5. مقیاس منبع کنترل راتر…………………………………………………………………………………………….. 60

3-5. روش تحلیل دادها……………………………………………………………………………………………………………….. 6

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

Leave a comment