واکاوی جنبش شناختی ساختاری و ریز ساختاری دیاپیر ‌نمکی کرمستج لار، جنوب ایران

دانلود پایان نامه

 

نمک به عنوان یک سنگ دارای خصوصیات و رفتاری است که نسبت به سنگ های دیگر متفاوت است. این پایان نامه بیشتر با ساختارهای نمک، تکتونیک نمک سروکار دارد که یک نگاهی بر هندسه ساختاری نمک، فرایندها و تاثیر بر روی جایگاه تکتونیکی فراهم می کند. دیاپیر نمکی کرمستج در منطقه لار، واقع در کمربند پیش خشکی کمربند چین خورده زاگرس در بخش جنوبی ایران قرار دارد. این دیاپیر نمونه جالبی از دگرگونی ناشی از فعالیت تکتونیکی و گسترش جانبی بر اثر نیروی گرانش است که به صورت ساختاری و ریز ساختاری نمود دارد. مطالعات میدانی و آزمایشگاهی بر روی این دیاپیر با توجه به وجود نشانگرهای جنبش شناختی موجود در سنگ های دگرگون شده نمک، میزان تاوایی جنبش شناختی محاسبه و ارتباط الگوی دگرشکلی در منطقه مورد بررسی واقع شده است. اندازه گیری عدد جنبش شناختی تاوایی با استفاده از روش RGN نشان می دهد Wk=wm= 0.485 است که نشان دهنده مولفه ی برش محض نسبت به برش ساده دارای 8/67 و2/32 بوده و این شواهد قوی است که نفوذ جریان نمک به وسیله دگرشکلی Sub-simple shear است. مطالعه تصاویر ماهواره ای نشان می دهد. که بخش نمکشار از پیچیدگی ساختاری خاصی برخوردار است. مکانیسم های دگرشکلی بیشتر شامل انحلال فشار، باز بلورش دینامیکی، لغزش مرز دانه ای و خزش مرطوب دانه های نمک بلوری است .

 متن کامل در سایت تخصصی دانلود پایان نامه های کارشناسی ارشد  :www.arshadha.ir

واژگان کلیدی: دیاپیر نمکی کرمستج، لار، نمکشار، برش محض، برش ساده، جنبش شناختی

 

 

 

 

Abstract

 

Structural and Micro-structural Analyses of the Karmestaj Salt Diapir, Southern Iran

By

Sadegh Adineh

Salt as a rock has properties and behavior that are very different from most other rocks. This Thesis deals specifically with salt structures and salt tectonics, and provides an overview of salt structure geometries, processes and effects of tectonic setting. Karmostaj salt diapir located in the Zagros foreland folded belt in the Lar area, southern Iran. The lithology of Karmostaj salt diapir includes gypsum, salt, red shale, overburden ignous rocks. This diapir is attractive sample of tectonic activity deformation and lateral spreading emerging of gravity force that shows structures and micro structures. Field and lab studies on this diapir noticed by the presence of kinematic sensitive occurring in metamorphosed salt rocks kinematic vorticity amount and relation between deformational patterns in the area. Measurement of kinematic vorticity number (Wk) by RGN method gives Wk=Wm= 0.485 which indicates that components of pure shear relative to simple shear are 67.8 and 32.2 respectively that is a strong evidence for the salt flow influenced by non- ideal sub- simple shear deformation.The study of satellite images of the area shows that the karmostaj salt diapir can be divided two partition, so includes glacier and caldron which the glacier has special complex structures. Deformation mechanisms in the crystalline salt include pressure dissolution, dynamic recrystallization, grain boundary sliding and diffusion creep of monocrystalline grain salt. It is also important to emphasize on the effect of mechanism of pressure solution and recrystallization.

Keys: Karmostaj salt diapir, Lar, glacier, pure shear, simple shear, Kinematics

 

Leave a comment