2-4-1- ریزنمونه ساقه………………………………………………………………………………………….. ……14

2-4-2- ریزنمونه برگ………………………………………………………………………………………… ……14

2-4-3- ریزنمونه پروتوپلاست……………………………………………………………………………….. ……16

2-4-4- ریزنمونه میانگره……………………………………………………………………………………….. ……17

2-4-5- ریزنمونه نوک شاخساره…………………………………………………………………………….. ……17

2-4-6- ریزنمونه جوانه نابجا…………………………………………………………………………………. ……17

2-4-7- ریزنمونه جوانه جانبی و انتهایی……………………………………………………………………. ……18

2-4-8- ریزنمونه ریشه…………………………………………………………………………………………. ……18

2-5- اثر نوع رقم…………………………………………………………………………………………………….. ……19

2-6- اثر تنظیم کننده­های رشد گیاهی بر سایر گیاهان………………………………………………………………………..21

فصل سوم: مواد و روش­ها

3-1- مواد گیاهی…………………………………………………………………………………………………….. ……23

3-2- انتقال نمونه­ها از شرایط برون شیشه­ای به شرایط درون شیشه­ای……………………………………… ……23

پایان نامه و مقاله

3-2-1- گندزدایی ریزنمونه­ها……………………………………………………………………………….. ……23

3-2-2- محیط کشت (در محیط جامد، مایع و دولایه)…………………………………………………… ……24

3-2-3- کشت ریزنمونه­ها……………………………………………………………………………………… ……24

3-3- نگهداری ریزنمونه­ها…………………………………………………………………………………………. ……25

3-4- باززایی و ایجاد گیاهچه از ریزنمونه­های کشت شده…………………………………………………… ……25

3-5- سازگاری گیاهچه­ها با محیط طبیعی………………………………………………………………………. ……26

3-6- تجزیه و تحلیل آماری……………………………………………………………………………………….. ……26

فصل چهارم: نتایج

4-1- ضد­عفونی ریزنمونه…………………………………………………………………………………………… ……28

4-1-1- تشخیص نوع آلودگی……………………………………………………………………………….. ……28

یک مطلب دیگر :

4-2- اثر تیمارهای مختلف بر صفات اندازه­گیری شده در محیط جامد…………………………………… ……28

4-2-1- اثر متقابل غلظتهای مختلف 2,4-D و BAPبر صفات اندازه­گیری شده در محیط جامد……. ……35

4-2-1-1- اثر متقابل 2,4-D و BAPبر طول شاخساره………………………………………….. ……35

4-2-1-2- اثر متقابل 2,4-D و BAPبر تعداد شاخساره…………………………………………. ……37

4-2-1-3- اثر متقابل 2,4-D و BAPبر تعداد گره……………………………………………….. ……37

4-2-1-4- اثر متقابل 2,4-D و BAPبرطول میانگره……………………………………………… ……37

4-2-1-5- اثر متقابل 2,4-D و BAPبر طول تکثیر            …………………………………………………………….38

4-2-1-6- اثر متقابل 2,4-D و BAPبر تعداد ریشه………………………………………………. ……38

4-2-1-7- اثر متقابل 2,4-D و BAPبر طول ریشه……………………………………………….. ……38

4-2-1-8- اثر متقابل 2,4-D و BAPبر وزن تر…………………………………………………… ……39

4-2-1-9-اثر متقابل 2,4-D و BAPبر وزن خشک………………………………………………. ……39

4-2-1-10- اثر متقابل 2,4-D و BAPبرسبزینگی……………………………………………….. ……39

4-2-1-11- اثر متقابل 2,4-D و BAPبرکالوس زایی…………………………………………… ……39

4-2-2- اثر تیمارهای مختلف بر صفات اندازه­گیری شده در محیط دولایه………………………….. ……44

4-2-3- اثر تیمارهای مختلف بر صفات اندازه­گیری شده در محیط مایع……………………………… ……50

4-2-4- نتایج صفات کمی مشاهده شده در مرحله استقرار ریزنمونه…………………………………… ……54

4-2-5- الگوی رشد…………………………………………………………………………………………….. ……54

4-2-6- سازگاری………………………………………………………………………………………………. ……54

فصل پنجم: بحث و نتیجه­گیری

بحث…………………………………………………………………………………………………………………….. ……58

نتیجه­گیری­کلی ………………………………………………………………………………………………………………………….66

پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………………….. ……67

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………… ……69

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *