منبع پایان نامه درباره پتروشيمي، پتروشيمي،، فراواني، داراي

دانلود پایان نامه

ديپلم
0
0
100.0
مجموع
298
100.0

همانگونه که در جدول (4-2) مشاهده مي شود بيشترين اعضاي نمونه داراي مدرك تحصيلي ليسانس و کمترين آنها داراي تحصيلات در سطح زيرديپلم مي باشند.

4-3-3 فراواني سوابق بيمة اعضاي نمونه
جدول (4-3) نشان دهندة سابقه عضويت اعضاي نمونة تحقيق در پتروشيمي خراسان مي باشد.

جدول( 4-3) وضعيت سابقه بيمه اعضاء نمونه تحقيق
سابقه ي عضويت
فراواني
فراواني درصدي
فراواني تجمعي
يك سال
14
04.6
04.6
دو سال
24
08.0
12.6
سه سال
26
08.6
21.2
چهار سال و بيشتر
234
78.8
100.0
مجموع
298
100.0

همان طور که در جدول (4-3) مشاهده مي شود 78.8% اعضاء نمونه، چهار سال و بيشتر در شرکت پتروشيمي خراسان داراي سابقه بيمه هستند و تنها 21.2% پاسخگويان سه سال و کمتر از آن سابقه بيمه دارند.

4-4 فرضيه هاي تحقيق
قيمت محصولات پتروشيمي، توزيع فيزيکي محصولات پتروشيمي، کيفيت محصولات پتروشيمي، سياست فروش محصولات پتروشيمي، رضايت مشتريان محصولات پتروشيمي، ميزان توليد محصولات پتروشيمي، شيوة بازاريابي محصولات پتروشيمي، از عوامل مؤثر بر فروش محصولات پتروشيمي هستند.
پس از انجام مطالعات کتابخانه اي و بررسي کارهاي انجام شده در اين زمينه و همچنين مشورت با کارشناسان شرکت پتروشيمي خراسان، عوامل مؤثر بر فروش محصولات پتروشيمي شناسايي گرديدند.
نتايج بررسي هاي ميداني نيز نشان مي دهد که هفت عامل قيد شده، از عوامل مؤثر بر فروش محصولات پتروشيمي خراسان مي باشند.
پس از جمع آوري اطلاعات مربوط به اولويت بندي عوامل مؤثر بر فروش محصولات پتروشيمي از پرسنل شرکت پتروشيمي خراسان و تجزيه وتحليل اين داده ها با کمک نرم افزار Expert Choice ، اطلاعات به دست آمده در جداول زير ارائه شده است.

4-4-1 فرضيه اصلي تحقيق
عوامل مؤثر بر فروش در فروش(نقدي، اعتباري و سلف) محصولات پتروشيمي تأثيرگذار است.

Leave a comment