دانلود پرورژه رشته اقتصاد درمورد مفهوم نقطه سر به سر نقدی – قسمت اول

دانلود پایان نامه

امروزه اولین سئوالی كه از متقاضیان وام پرسیده می‌شود این است كه نقطه سر به سر نقدی شما چقدر است؟

جریانهای نقدی و چارچوب نظری

چارچوب نظری تدوین شده توسط هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی دارای موضعی صریح و روشن در ضرورت تهیه و افشاء اطلاعات مربوط به گردش وجوه نقد است. این موضع با تعریف نیازهای استفاده كنندگان بالقوه از اطلاعات مالی آغاز می گردد. فرض شده است كه تصور سرمایه‌گذاران، وام دهندگان و كاركنان از بنگاه، منبعی از وجه نقد است كه منجر به تقسیم سود، پرداخت بهره، افزایش در ارزش بازار اوراق سرمایه، بازپرداخت وامها، پرداخت بهای كالا و خدمات و یا حقوق و دستمزد می‌گردد.[1] به همین لحاظ، هدف اصلی گزارشگری مالی كه منعكس كننده علایق مشترك همه استفاده‌كنندگان بالقوه صورتهای مالی است، بر روی توانایی بنگاه در تأمین در تأمین جریانهای نقدی مطلوب متمركز گردیده است. بیانیه شماره 1 مفاهیم حسابداری مالی است، بر روی توانایی بنگاه در تأمین جریانهای مقدس مطلوب متمركز گردیده است. بیانیه شماره 1 مفاهیم حسابداری مالی در این زمینه گفته است:

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

گزارشگری مالی باید اطلاعاتی در مورد چگونگی تحصیل یا پرداخت وجه نقد، استقراض و بازپرداخت آن، معاملات مربوط به حقوق صاحبان سرمایه شامل تقسیم سود نقدی و سایر موارد توزیع منافع بنگاه بین صاحبان آن و سایر مواردی كه ممكن است بر نقدینگی و قدرت پرداخت دیون آن تأثیر می‌گذارد، فراهم نماید. . . . . اطلاعات مربوط به جریانهای نقدی یا سایر جریانهای وجوه می تواند در آشنایی با عملیات بنگاه، ارزیابی فعالیتهای تأمین مالی، ارزیابی نقدینگی، قابلیت پرداخت دیون و تفسیر اطلاعات تهیه شده مفید و سودمند باشد.

این بیانیه نشان دهنده این مطلب بود كه هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی توجه خود را به گزارشگری جریانهای نقدی و در نهایت انتشار بیانه شماره 95 معطوف نموده است. این حركت هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی ناشی از برخی باورها و اعتقادات اعای آن به شرح زیر بود:

این بیانیه نشان دهنده این مطلب بود كه هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی توجه خود را به گزارشگری جریانهای نقدی و در نهایت انتشار بیانیه شماره 95 معطوف نموده است. این حركت هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی ناشی از برخی باورها و اعتقادات اعضای آن به شرح زیر بود:

 «ارزیابی بازار از موفقیت قابل پیش بینی یك بنگاه در تحصیل جریانهای نقدی مطلوب بر قیمتهای بازار اوراق بهادار آن تأثیر می‌گذارد، اگر چه ارزش بازار این اوراق تحت تأثیر عوامل گوناگونی چون شرایط عمومی اقتصادی، نرخهای بهره، روانشناسی بازار و غیره نیز قرار دارد كه مربوط به یك بنگاه به خصوص نمی‌باشد:[2]

همچنین جالب است به این نكته توجه شود كه هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی در بیانیه شماره 5 مفاهیم حسابداری ویژگیهای مثبتی را كه صورت گردش وجوه نقد می‌بایست در بر داشته باشد، بیان نموده است.

اطلاعات سودمندی را در مورد فعالیتهای بنگاه در تحصیل وجه نقد از طریق عملیات جاری به منظور بازپرداخت بدهیها، تقسیم سود یا سرمایه‌گذاری مجدد به منظور حفظ یا توسعه ظرفیت عملیاتی، در مورد فعالیتهای تأمین مالی چه از طریق استقراض و چه از طریق صاحبان سرمایه و همچنین در مورد فعالیتهای سرمایه‌گذاری یا پرداخت‌های نقدی ارائه می‌كند. استفاده های مهم از اطلاعات مربوط به دریافتها و پرداختهای نقدی جاری به منظور كمك كردن به دستیابی به عواملی همچون نقدینگی بنگاه، انعطاف پذیری مالی، سودآوری و ریسك می باشد.[3]

بر همین اساس، هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی در بررسی‌های اولیه خود در سال 1980، صورت گردش وجوه نقد را به عنوان اطلاعاتی مطلوب كه می‌بایست به همراه سایر صورتهای مالی ارائه شود، معرفی نمود. دلایل پشتوانه این نظریه توسط هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی به شرح زیر بیان شده است:

1- تعیین اطلاعات بازخورد جریانهای نقدی واقعی

2- كمك به تعیین ارتباط بین سود حسابداری و جریانهای نقدی

3- تهیه اطلاعاتی در مورد كیفیت سود[4]

4- بهبود قابلیت مقایسه اطلاعات در گزارشگری مالی

5- كمك به ارزیابی انعطاف پذیری و قابلیت تبدیل دارائیها به وجه نقد

6- كمك به پیش بینی جریانهای نقدی آتی. [5]

در یك جمله می‌توان گفت كه تمامی دلایل فوق، ناشی از محدودیتهای حسابداری تعهدی است. علیرغم وجود این محدودیتها، نمی‌توانت گفت كه اطلاعات تهیه شده بر مبنای حسابداری تعهدی بدون ارزش می‌باشند، بلكه در عوض می‌توان ادعا كرد كه اطلاعات مربوط به گردش وجوه نقد، در كنار ترازنامه و صورت حساب سود و زیان گزارش شده می‌تواند منجر به ارائه بهتر اطلاعات مالی بنگاه شود. بر اساس فلسفه اصل افشاء می‌بایست كلیه اطلاعات كه به طور بالقوه سودمند می باشند، در صورتی كه منافع ناشی از ارائه آنها به مراتب بیش از هزینه تهیه و گزارش آنها باشد، بر اساس صورت گردش وجوه نقد به عنوان یكی از مبانی اطلاعاتی سودمند مطرح است كه هزینه تهیه و ارائه آن نیز بسیار اندك است، زیرا اطلاعات مندرج در این صورت مالی چیزی بیش از تلخیص و طبقه‌بندی مجدد اطلاعات حسابداری مربوط به یك دوره مالی به شكل دیگر نیست.

مهیت صورت گردش وجوه نقد

صورت گردش وجوه نقد بر آن است تا اطلاعاتی در مورد تغییرات در وجه نقد و معادل نقد در طی یك دوره حسابداری ارائه نماید. این اطلاعات می‌تواند در ارزیابی نقدینگی، انعطاف پذیری مالی، توانائیهای عملیاتی و ریسك بنگاه مفید باشد. منظور از معادل نقد، سرمایه گذاری كوتاه مدت و قابل تبدیل سریع به وجه نقد است كه دارای دو ویژگی به شرح زیر باشد:

1- به راحتی قابل تبدیل به مبالغ مشخص وجه نقد باشد.

2- به حدی به سررسید نزدیك باشد كه ریسك ناشی از تغییر در ارزش آن به لحاظ تغییر در نرخ بهره، جزئی باشد.[6]

صورت گردش وجوه نقد، جریانهای ورودی و خروجی وجه نقد را در سه بخش عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی طبقه‌بندی می كند. این طبقه‌بنید ناشی از این استدلال هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی است كه انجام تجزیه و تحلیل توسط استفاده‌كنندگان خارج از سازمان به منظور پیش بینی مبلغ، زمان‌بندی و ابهام د مورد جریانهای نقدی آتی مستلزم ارائه اطلاعات مالی تفكیك شده در قالب گروههای مشابه است.[7] در نتیجه صورت گردش وجوه نقد باید به طور واضح نشان دهنده اطلاعات مالی در قالب گروههای زیر باشد:

1- خالص وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی

2- گردش وجوه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه‌گذاری

3- گردش وجوه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی

4- خلاص افزایش یا كاهش در وجه نقد

5- تطبیق مانده ابتدای دوره وجه نقد با مانده آن در پایان دوره

6- جدول ضمیمه مربوط به گزارش فعالیتهای عمده سرمایه گذاری و تأمین مالی غیر نقدی.

صورت گردش وجوه نقد را می توان به یكی از دو روش مستقیم یا غیرمستقیم تهیه نمود. در روش مستقیم، جریانهای نقدی خروجی ناشی از فعالیتهای عملیاتی از جریانهای ورودی ناشی از فعالیتهای عملیاتی كسر شده و در نتیجه خالص وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی محاسبه می‌شود. در روش غیر مستقیم، سود خالص از بابت تفاوتهای میان جریان سود و جریان وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی تعدیل و در نتیجه خالص وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی تعیین می‌گردد. بیانیه شماره 95 هیأت تدوین استاندارهای حسابداری مالی لازم دانسته است كه جدول تطبیق سود خالص و خالص وجه نقد ناشی از فعالیتهای وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی، تهیه و به همراه صورت گردش وجوه نقد ارائه گردد.

شكل صورت گردش وجوه نقد

نمونه‌ا‌ی از فرمت پیشنهادی صورت گردش وجوه نقد مربوط به شركت شیرین در زیر ارائه گردیده است. شركت شیرین یك شركت تولیدی است و صورت گردش وجوه نقد آن برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1×13 با استفاده از روش مستقیم در تعیین خالص وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی، تهیه گردیده است.

افشاء رویه حسابداری

در تهیه صورت گردش وجوه نقد، شركت كلیه اسناد دریافتنی را كه سررسید آنها كمتر از یك ماه می‌باشد، به عنوان معادل نقد تلقی نموده است.

بررسی استاندارد  شماره 95 هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی نورنبرگ و مانتر ایراداتی را در مورد ساختار صورت گردش وجوه نقد مطرح می كنند. به نظر نورنبرگ طبقه‌بندی صورت گردش وجوه نقد به سه بخش عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی منطبق با متون مدیریت مالی بوده و فرض گردیده است كه این طبقه‌بندی م تواند اطلاعات سودمندی را در مورد تصمیمات سرمایه‌گذاری یا اعطای اعتبار فراهم نمایید.[8]

مانتر معتقد است طبقه‌بندی صورت گردش وجوه نقد بر اساس طبقه‌‌بندی های ترازنامه و روشهای  شناسایی اقلام در صورت حساب سود و زیان است.[9] نورنبرگ می گوید انطباق ساختار كلی گردش وجوه نقد با متون مدیریت مالی، طبقه‌بندی بهره و سود سهام دریافتنی و بهره پرداختی در صورت گردش وجوه نقد منطبق با این متون نیست. این اقلام در صورت گردش وجوه نقد به ترتیب تحت عنوان جریانهای نقدی ورودی و خروجی ناشی از فعالیتهای

شركت شیرین

صورت گردش وجوه نقد تلفیقی

برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1371 افزایش (كاهش) در وجه نقد و معادل نقد

گردش وجوه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی:

وجه نقد دریافت شده از مشتریان                   13.850 ریال

وجه نقد پرداخت شده به كاركنان و فروشندگان كالا و خدمات     (12.000)

سود سهام دریافت شده از شركتهای وابسته               20

بهره دریافت شده                          55

بهره پرداخت شده (خالص پس از كسر مبالغی كه به حساب   (220)

دارائی منظور شده است)

مالیات بر درآمد پرداخت شده                      (325)

وجه نقد حاصل از پرداخت خسارت توسط بیمه          15

مالیات بر درآمد پرداخت شده                  (30)

خالص وجه نقد حاصل از  فعالیتهای عملیاتی         1.365 ریال

گردش وجوه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه‌گذاری:

وجه نقد حاصل از فروش اموال                  600

گردش وجوه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه‌گذاری:

وجه نقد حاصل از فروش اموال                  600

وجه نقد حاصل از اسناد دریافتی سر رسید شده كه

قبلاً در قبال فروش ماشین‌آلات دریافت شده بود        150

مخارج سرمایه‌ای                       (1000)

خالص وجه نقد پرداخت شده برای خرید شركت الف

پس از كسر وجه نقد عاید شده                   (925)           

خالص وجه نقد مصرف شده در فعالیتهای سرمایه‌گذاری      (1.175) ریال

گردش وجوه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی:

خالص وجه نقد استقراض شده بر اساس توافق حد

اعتبار (اضافه برداشت)                    300

اصل مبلغ پرداخت شده از بابت تعهدات اجاره سرمایه‌ای       (125)

وجه نقد حاصل از انتشار سهام عادی                250

وجه نقد حاصل از صدور اوراق قرضه             450

خالص وجه نقد حاصل از فعالیتهای تأمین مالی               875

خالص افزایش در وجه نقد و معادل نقد                  1.065

وجه نقد و معادل نقد در ابتدای سال                       600

وجه نقد و معادل نقد در پایان سال                1.665 ریال

جدول تطبیق سود خالص به خالص وجه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی:

سود خالص 760
تعدیلات مربوط به تبدیل سود خالص به خالص وجه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی:
استهلاك 445
ذخیره در نظر گرفته شده برای مطالبات مشكوك الوصول 200
سود حاصل از سرمایه‌گذاری در شركتهای فرعی (80)
وجوه دریافت شده از بابت اسناد دریافتنی اقساطی فروش كالا (25)
خالص تغییر در دارائیها و بدهیها پس از حذف 100
اثرات ناشی از خرید شركت (الف):
افزایش در حسابهای دریافتنی (215)
كاهش در موجودی كالا 205
افزایش در پیش پرداخت هزینه (25)
كاهش در حسابهای پرداختنی و هزینه‌های معوق (250)
افزایش در بهره و مالیات بر درآمد پرداختنی 50
افزایش در ذخیره مالیات 150
افزایش در سایر بدهیها 50          .
جمع تعدیلات

605 ریال

وجه نقد و معادل نقد در پایان سال 1.365 ریال

 جدول ضمیمه مربوط به فعالیتهای سرمایه‌‌گذاری و تأمین مالی غیرنقدی:

ارزشی بازار دارائیهای تحصیل شده 1.580 ریال
وجه نقد پرداخت شده برای سهام عادی (950) ریال
بدهی ثبت شده

630 ریال

2- تعهدات اجاره سرمایه‌ای به مبلغ 850 ریال از بابت اجاره تجهیزات جدید ایجاد شده است. همچنین سهم عادی اضافی در مقابل تأدیه بدهیهای بلند مدت به مبلغ 500 ریال منتشر گردیده است.

عملیاتی منعكس می‌گردند، لیكن در متون مدیریت مالی بهره و سود سهام دریافتنی به عنوان فعالیتهای سرمایه‌گذاری و بهره پرداختنی به عنوان فعالیتهای تأمین مالی تلقی می گردد.[10] علاوه بر این نورنبرگ معتقد است كه صورت گردش وجوه نقد در برخی از موارد فاقد یكنواختی است. به عنوان مثال وجه نقد حاصل از واگذاری دارائیهای عملیاتی در صورت گردش وجوه نقد تحت سرفصل فعالیتهای سرمایه‌گذاری طبقه‌بندی می گردد؛ در حالیكه سود یا زیان حاصل از واگذاری دارائیهای غیرعملیاتی در محاسبه سود به كار می رود.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment