2-4-2- شكست گوه‌ای………………………………………………………………………………………….. 19
2-4-2-1- شرایط وقوع شكست گوه‌ای……………………………………………………………………. 19
2-4-2-2- تحلیل شكست گوه‌ای به روش تعادل حدی…………………………………………………. 20
2-4-3- شكست دایره‌ای………………………………………………………………………………………… 20
2-4-3-1- شرایط وقوع شكست دایره‌ای…………………………………………………………………… 20
2-4-3-2- تحلیل شكست دایره‌ای به روش تعادل حدی………………………………………………… 21
2-4-3-3- محاسبه ضریب ایمنی برای شكست دایره‌ای…………………………………………………. 21
2-5-  پایداری خاكریزها با روش باریكه‌های قائم……………………………………………………………… 22
2-5-1- روش فلنیوس……………………………………………………………………………………………. 24
2-5-2- روش بیشاپ…………………………………………………………………………………………….. 27
2-5-3- روش جانبو………………………………………………………………………………………………. 30
2-5-4- روش تیلور……………………………………………………………………………………………….. 32

پایان نامه و مقاله

2-5-5- روش اسپنسر…………………………………………………………………………………………….. 34
2-5-6- روش سارما………………………………………………………………………………………………. 36
2-6نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………….. 36
فصل سوم تشریح الگوریتم برنامه‌‌نویسی ژنتیک
3-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………. 38
3-2 تاریخچه­ی ظهور الگوریتم برنامه‌نویسی ژنتیک…………………………………………………………… 38
3-3 ویژگی­های الگوریتم برنامه‌نویسی ژنتیک………………………………………………………………….. 39
3-4 تحقّق الگوریتم برنامه‌نویسی ژنتیکی…………………………………………………………………………. 41
3-4-1 ایجاد یک جمعیت اوّلیه…………………………………………………………………………………. 41
3-4-2 تکرار مراحل زیر تا برقراری شرط پایان GP………………………………………………………. 41
3-5 ایجاد جمعیت اوّلیه……………………………………………………………………………………………… 42
3-6 عملگرها در الگوریتم برنامه نویسی ژنتیک………………………………………………………………… 43
3-6-1 عملگرهای اصلی در الگوریتم برنامه نویسی ژنتیک……………………………………………….. 43
3-6-1-1 عملگر تکثیر…………………………………………………………………………………………. 43
3-6-1-2 عملگر تزویج……………………………………………………………………………………….. 43
3-6-2 عملگرهای فرعی در الگوریتم برنامه‌نویسی ژنتیک………………………………………………… 45
3-6-2-1 عملگر جهش……………………………………………………………………………………….. 45
3-6-2-2 عملگر جایگشت……………………………………………………………………………………. 46
3-6-2-3 عملگر ویرایش……………………………………………………………………………………… 46

یک مطلب دیگر :

3-6-2-4 عملگر کپسوله‌سازی……………………………………………………………………………….. 46
3-6-2-5 عملگر ده یک کشی………………………………………………………………………………. 46
3-6-3- انتخاب والدین………………………………………………………………………………………….. 47
3-6-3-1- روش چرخ­گردان…………………………………………………………………………………. 47
3-6-4 محاسبه­ی شایستگی……………………………………………………………………………………… 48
3-7 تعیین پاسخ نهایی……………………………………………………………………………………………….. 49
3-8 شرایط خاتمه در الگوریتم برنامه نویسی ژنتیک…………………………………………………………… 49
3-9 استفاده از الگوریتم برنامه نویسی ژنتیک در به دست آوردن ضریب اطمینان………………………… 49
3-9-1 مدل کردن الگوریتم برنامه نویسی ژنتیک با استفاده از نرم افزار متلب…………………………. 50
3-10 نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………….. 52
فصل چهارم: مدلسازی پایداری شیروانی سد­های خاکی با استفاده از الگوریتم برنامه نویسی ژنتیک
4-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 54
4-2- روند و نحوه ی ساخت بانک اطلاعاتی برای تولید مدل الگوریتم برنامه نویسی ژنتیک…………. 54
4-3-مدل سازی نمونه­های سد در برنامه GEO-SLOPE…………………………………………………. 55
4-4-روش آنالیز………………………………………………………………………………………………………. 59
4-4-1-روش Grid & Radius……………………………………………………………………………. 59
4-4-2-روش Entry & Exit……………………………………………………………………………….. 61
4-4-3-مقایسه دو روش………………………………………………………………………………………….. 62
4-5-مدل بهینه الگوریتم برنامه نویسی ژنتیک…………………………………………………………………. 115
4-6-بررسی و بحث در ارتباط با مدل الگوریتم برنامه نویسی ژنتیک…………………………………….. 118
4-7-صحت فرمول­ها با نمونه ی واقعی…………………………………………………………………………. 124
4-7-1-سد قره آقاچ……………………………………………………………………………………………. 124
4-7-2-سد سورک……………………………………………………………………………………………… 125

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *