مطالعه در خصوص طراحی یک سیستم هوشمند پیش بینی سیلاب با استفاده از تکنیک های یادگیری ماشین در استان هرمزگان

دانلود پایان نامه

 مطالعه در خصوص طراحی یک سیستم هوشمند پیش بینی سیلاب با استفاده از تکنیک های یادگیری ماشین در استان هرمزگان

هدف از این تحقیق مطالعه امکان طراحی یک سیستم هوشمند پیش بینی و هشدار سیلاب در محدوده رودخانه و سد استقلال میناب خواهد بود دراین تحقیق سعی شده است با استفاده از مدل های رایج مانند شبکه های عصبی و رگرسیون وضعیت حجم آب ورودی به ایستگاه برنطین را با استفاده از داده های بارندگی ایستگاههای هواشناسی بالادستی تجزیه و تحلیل کرد که در نهایت این نتیجه حاصل شد که شبکه های عصبی چند لایه پرسپترون بهترین مدل برای نمایش همبستگی بین بارندگی های ایستگاهها و حجم آب ورودی به ایستگاه برنطین است .


کلمات کلیدی : سیستم هوشمند پیش بینی سیلاب،سد استقلال میناب،شبک های عصبی ،رگرسیون ،ایستگاه برنطین ،حجم آب ورودی

 متن کامل در سایت :www.arshadha.ir

Leave a comment