2-3- مفهوم عملکرد مالی……………………………………………………………………………………28
2-4- ساختار سرمایه و عملکرد مالی………………………………………………………………………29
2-5- روش­های تامین مالی و عملکرد مالی بلندمدت………………………………………………………30
2-6- عوامل موثر بر عملکرد مالی بلند­مدت شرکت­ها……………………………………………………32
2-6-1- استقراض بدهی (وام) و عملکرد مالی شرکت­ها……………………………………………..33
2-6-2- تامین مالی و عملکرد مالی شرکت­ها…………………………………………………………..34
2-6-3- سرمایه ­گذاری در فناوری اطلاعات و عملکرد مالی شرکت­ها………………………………35
2-7-­ استراتژی مدیریت هزینه و عملکرد مالی بلندمدت…………………………………………….35
2-8-­ پژوهش­های خارجی…………………………………………………………………………………..37
2-9-­ پژوهش­های داخلی…………………………………………………………………………………….38
2-10- نتیجه­ گیری و ارائه مدل مفهومی پژوهش…………………………………………………..40
2-11- خلاصه فصل………………………………………………………………………………………41
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
3-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………..43
3-2- روش پژوهش ………………………………………………………………………………………..44
3-3- قلمرو پژوهش ………………………………………………………………………………………..45

پایان نامه و مقاله

3-3-1- قلمرو موضوعی پژوهش ……………………………………………………………………..45
3-3-2- قلمرو زمانی پژوهش …………………………………………………………………………45
3-3-3- قلمرو مكانی پژوهش ………………………………………………………………………….45
3-4- فرضیه­های پژوهش ………………………………………………………………………………….45
3-5- متغیرهای پژوهش و نحوة اندازه­گیری آن­ها ……………………………………………………..47
3-6- جامعه آماری پژوهش ………………………………………………………………………………48
3- 7- روش گردآوری اطلاعات و داده­های پژوهش …………………………………………………48
3-8 – دقت، اعتبار و پایایی ابزار پژوهش…………………………………………………………………49
3-­ 9- روش کلی تحلیل داده­ها……………………………………………………………………………….49
3- 10 ­- روش­های آماری……………………………………………………………………………………49

یک مطلب دیگر :

3- 11- خلاصه­ی فصل……………………………………………………………………………………..50
فصل چهارم: تحلیـل داده ­های پژوهش
4-1­ مقدمه…………………………………………………………………………………………………….52
4-2­ یافته ­های توصیفی……………………………………………………………………………….52
4-3­ آمار استنباطی………………………………………………………………………………………….57
4-3-1­ آزمون فرضیه­ فرعی 1-1………………………………………………………………………….57
4-3-2­ آزمون فرضیه­ فرعی 1-2…………………………………………………………………58
4-3-3 آزمون فرضیه­ فرعی 1-3…………………………………………………………………59
4-3-4­ آزمون فرضیه­ فرعی 2-1…………………………………………………………………61
4-3-5­ آزمون فرضیه­ فرعی 2-2…………………………………………………………………62
4-3-6­ آزمون فرضیه­ فرعی 2-3………………………………………………………………..63
4-4­ خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………..64
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادهای پژوهش
5-­1­­ مقدمه…………………………………………………………………………………………………….66
5-­2­­ نتایج آزمون فرضیه­ها …………………………………………………………………………………66
5-­2-­1­­ نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول (1-1) ……………………………………………………….66
5-­2-­2­­ نتیجه آزمون فرضیه فرعی دوم (1-2) ……………………………………………………….67
5-2-3­ نتیجه آزمون فرضیه فرعی سوم (1-3) ……………………………………………………….67
5-2-4 نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول (2-1) ……………………………………………………….68
5-2-5 نتیجه آزمون فرضیه فرعی دوم (2-2)……………………………………………………….68
5-2-6 نتیجه آزمون فرضیه فرعی سوم (2-3) ……………………………………………………….69
5-­3­­ مقایسه نتایج پژوهش حاضر با پژوهش­های قبلی…………………………………………………….69
5-­4­­ نتیجه كلی و تفسیر نتایج آزمون فرضیه ­ها…………………………………………………………70
5-­5­­ پیشنهادهای حاصل از پژوهش……………………………………………………………………73
5-­5-­1­­ پیشنهادهای مبتنی بر فرضیه ­ها………………………………………………………………73
5-­5-­2­­ پیشنهاد برای پژوهش­های آتی…………………………………………………………………..74
5-­­6­­­ محدودیت­های انجام پژوهش……………………………………………………………………….74
5-­7­­ خلاصه­ی فصل ……………………………………………………………………………………….75
منابع
الف: منابع فارسی…………………………………………………………………………………………….76
ب: منابع غیرفارسی …………………………………………………………………………………………79
پیوست­ها

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *