2-2-8 آمیزه بازاریابی از دیدگاه مشتری………………………… 29
2-2-9 مدل رفتار خرید مصرف کننده………………………. 30
2-2-10 خصوصیات فردی موثر در رفتار مصرف كننده…………. 33
2-2-11 عوامل مؤثر بر تصمیمات خرید مصرف کنندگان……….. 34
2-2-11-1 عوامل فرهنگی- اجتماعی و گروهی………………… 34
2-2-11-2 عوامل اجتماعی………………………… 36
2-2-11-3 عوامل شخصی………………………… 47
2-2-11-4 عوامل روانی………………………… 51
2-2-12 فرآیند تصمیم گیری خرید مصرف کننده…………… 61
2-2-13گرایش خریدار………………………..63
2-2-13-1 ارزش…………………………. 64
2-2-13-2کارایی………………………… 64
2-2-13-3 مقدار……………………….. 64
2-2-13-4 تنوع……………………….. 65
2-2-13-5 مزایا………………………. 65
2-2-14 گرایش خریدار و بازاریاب………………………… 65
2-2-15 رفتار خریدار و آمیخته بازاریابی………………………… 66
2-2-16 مروری بر مفاهیم تصویر محصول……………………….. 67
2-2-17ندازه‌گیری تصویر محصول……………………….. 70
2-2-18 انواع تصویر……………………….. 71
2-2-18-1تصویر علامت تجاری………………………… 71
2-2-18-2 تصویر محصول……………………….. 71
2-2-18-3 تصویر تداعی كننده………………………. 71
2-2-18-4 تصویر استفاده كننده………………………. 72
2-2-18-5 تصویر استفاده………………………. 72
2-2-19 تصویر ذهنی……………………….. 73
2-2-20موقعیت………………………… 74
2-2-21 معنا………………………. 74
2-3 تاریخچه و سابقه موضوع تحقیق (پیشینه تحقیق)…….. 74
2-3-1 پیشینه داخلی………………………… 74
2-3-2 پیشنه خارجی………………………… 76
2-4 چارچوب نظری تحقیق……………………….. 78
2-5 مدل مفهومی تحقیق……………………….. 79
2-6 مدل تحلیلی تحقیق……………………….. 80
2-8خلاصه فصل……………………….. 81
فصل سوم: روش تحقیق……………………….. 82
1-3 مقدمه……………………….. 83
3-2 روش تحقیق……………………….. 84
3-2-1 تحقیق کاربردی………………………… 85
3-2-2 تحقیقات همبستگی………………………… 85
3-3 فرآیند تحقیق……………………….. 87
3-4 جامعه آماری………………………… 88
3-5 حجم نمونه و روش نمونه‌گیری………………………… 88

پایان نامه و مقاله

3-5-1 نمونه گیری تصادفی ساده ……………………….89
3-5-2 تعیین حجم نمونه……………………….. 89
3-5-3 روش تعیین حجم نمونه……………………….. 90
3-6ابزار جمع آوری داده ها………………………. 90
3-7-1 پرسشنامه……………………….. 91
3-7-2 طیف لیکرت………………………… 92
3-7 نحوه نمره‌گذاری سوالات………………………… 94
3-8 روایی و پایایی تحقیق……………………….. 95
3-8-1 روایی ابزار سنجش…………………………. 96
3-8-2اعتبار محتوا………………………. 96
3-8-3 پایایی (قابلیت اعتماد) ……………………….96
3-8-4 روش آلفای کرونباخ……………………….. 97
3-9 روش جمع آوری داده ها………………………. 99
3-10 روش تجزیه و تحلیل و داده ها………………………. 99
3-10-1تحلیل عاملی……………………….100
3-10-2 تحلیل ماتریس کوواریانس…………………………. 101
3-10-3 مدل معادلات ساختاری………………………… 102
3-10-4 شاخص های برازندگی مدل……………………….. 103
5-10-3مجذور کا …………………………… 103
6-10-3 نسبت به درجه آزادی………………………… 104
7-10-3ریشه خطای میانگین مجذورات تقریب………………………… 104
8-10-3 ریشه مجذور میانگین باقی مانده………………………. 104
9-10-3شاخص نکویی برازش…………………………. 104
3-10-10شاخص تعدیل یافته نیکویی برازش…………………………. 105
3-10-11 شاخص برازندگی تطبیقی………………………… 105
3-10-12 شاخص صرفه جویی برازندگی………………………… 105
3-10-13 روش حداقل مربعات جزئی………………………… 106
3-11خلاصه فصل……………………….. 106

یک مطلب دیگر :

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها ……………………….107
4-1 مقدمه……………………….. 108
4-2 توصیف متغیر های میانجی…………………………109
4-2-1 توزیع فراوانی جنسیت پاسخگویان……………………….. 109
4-2-2 توزیع آماری وضعیت تأهل پاسخ دهندگان……………………….. 110
4-2-2 توزیع آماری وضعیت سنی پاسخ دهندگان……………………….. 111
4-2-4 توزیع آماری تحصیلات پاسخ دهندگان……………………….. 112
4-3 توصیف متغیر های تحقیق……………………….. 112
4- 3-1 آزمون بارتلت و کایز-میر-اوکین……………………….. 113
4-3-2 قابلیت اعتماد (پایایی) ……………………….114
4-3-2-1 روش آلفای کرونباخ……………………….. 114
4-3-3 بررسی شاخص های نکویی برازش…………………………. 115
4-3-4 ماتریس همبستگی متغیرها………………………. 116
4-3-5 نمودار ضریب مسیر……………………….. 118
4-3-6 نمودار مقادیر آماره………………………. 120
7-3-4 برآوردها یا ضرایب مدل اندازه گیری………….. 120
4-4 بررسی فرضیات تحقیق……………………….. 123
4-4-1بین عوامل فردی و روانی با فرایند تصمیم خریداران کالاهای لوکس رابطه وجود دارد…….. 124
4-4-2 بین عوامل فرهنگی- اجتماعی و گروهی بر فرایند تصمیم خریداران کالاهای لوکس رابطه وجود دارد……. 124
4-4-3 بین عوامل موقعیتی بر فرایند تصمیم خریداران کالاهای لوکس رابطه وجود دارد…….. 125
4-5 خلاصه فصل……………………….. 126
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات………………………… 128
5-1 مقدمه……………………….. 129
5-2 نتیایج مربوط به دموگرافی یا جمعیت شناسی………………………… 131
5-2-1 نتایج مربوط به جنسیت………………………… 131
5-2-2 نتایج مربوط به تاهل……………………….. 131
5-2-3 نتایج مربوط به سن……………………….. 132
5-2-4 نتایج مربوط به سطح تحصیلات………………………… 132
5-2-5 نتیجه کلی………………………… 132
5-3 نتایج مربوط به منغیرها………………………. 133
5-4 نتایج مربوط به فرضیه ها………………………. 133
5-5 بحث و بررسی………………………… 134
1-5-5 مهمترین یافته های تحقیق……………………….. 135
5-6 محدودیت ها………………………. 135
5-7 پیشنهادات………………………… 136
5-8 پیشنهاد هایی برای تحقیقات آتی………………………… 137
5-9 خلاصه فصل……………………….. 138
منابع و مآخذ……………………….. 139
پیوستها و ضمائم……………………….. 145
چکیده:
نزدیك‌ترین مفهوم موجود در علم اقتصاد، مصرف و الگوی مصرف است. منظور از الگوی مصرف در علم اقتصاد شناسایی سه مؤلفه است: اول سطح مصرف، دوم تركیب كالاهای مصرفی و سوم نحوه مصرف. رفتار مصرف‌کننده از موضوعات جدید حوزه‌ی بازاریابی به شمار می‌رود و موضوعی بحث‌برانگیز و چالشی است که افراد وآن‌چه خریداری می‌نمایند را دربر می‌گیرد. در بیشترجوامع امروزی با بالاتر رفتن سطح درآمد بیشتر افراد جامعه و ایجاد تکنولوژی‌های جدید تمایل به سمت خرید و مصرف کالاهای لوکس – تجملی –  برای رفاه بیشتر و سبک و سطح زندگی بالاتر بیشتر شده‌است. در این پژوهش به دلیل اهمیت عوامل تاثیرگذار بر فرآیند خرید پژوهشگر به دنبال چگونگی ارتباط ابعاد عوامل مرتبط بر فرایند خرید و هم‌چنین نوع و جهت این رابطه  است. از این‌رو هدف تحقیق بررسی و توصیف فرایند تصمیم‌گیری خریداران کالاهای لوکس در شهر مشهد و رابطه آن‌ها با عوامل مرتبط.  بنابراین برای جمع‌آوری اطلاعات مورد نظر مطالعات کتابخانه‌ای، مشاهده‌ی رفتار خرید و مصاحبه صورت پذیرفت و در نهایت اطلاعات تکمیلی توسط پرسش‌نامه جمع‌آوری گردید و اطلاعات آن توسط نرم‌افزار لیزرل سنجیده و فرضیات تحقیق مورد بررسی و آزمون قرار گرفت که در نهایت تمامی فرضیات پژوهش مورد تایید قرار نگرفتند. ولی با توجه به ضریب همبستگی بین عوامل فرهنگی- اجتماعی و گروهی و عوامل موقعیتی  می‌توان نتیجه گرفت که میان آن‌هابا فرایند تصمیم خریداران کالاهای لوکس رابطه وجود دارد که البته این رابطه مستقیم نیست.
فصل اول: بیان مسأله

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *