2-3-2   معیارهای اندازه گیری فضای کسب‌وکار. 35
2-3-3   حاکمیت شرکتی وارتباط آن با فضای کسب‌وکار. 35
2-3-4   وضعیت ایران درشاخص های فضای کسب‌وکار (رتبه ایران در بین کشورها). 36
2-3-5   موانع ومشکلات پیش روی بهبود فضای کسب‌وکار. 37
2-3-6   شاخص های فضای کسب و کار. 38
2-3-7   شاخص پرداخت مالیاتها 41
2-3-8   وضعیت شاخص پرداخت مالیات در ایران.. 43
2-4             بخش چهارم: ورزش و مالیات… 48
2-4-1   ماده 134 قانون مالیات های مستقیم: 48
2-4-2   آیین نامه اجرایی مادۀ 134 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم_مصوب 1380   49
2-5             مطالعات انجام شده. 51
2-5-1   تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور. 51
2-5-2   تحقیقات انجام گرفته در خارج از کشور. 57

پایان نامه و مقاله

فصل سوم
3             مقدمه  59
3-1             روش تحقیق.. 59
3-2             جامعه آماری.. 59
3-3             نمونه آماری، روش نمونه‌گیری.. 59
3-4             ابزار تحقیق.. 59
3-5             روایی و پایایی ابزار تحقیق.. 60
3-6             نحوه جمع آوری اطلاعات… 60
3-7             روش‌های آماری تحلیل‌داده‌ها 60
فصل چهارم

یک مطلب دیگر :

4             مقدمه  62
4-1             ویژگیهای فردی.. 62
4-1-1   نحوه توزیع نمونه تحت بررسی بر اساس سن.. 62
4-1-2   نحوه توزیع نمونه تحت بررسی بر اساس رشته تحصیلی.. 63
4-1-3   نحوه توزیع نمونه تحت بررسی بر اساس مدرک تحصیلی.. 63
4-1-4   نحوه توزیع نمونه تحت بررسی بر اساس پست… 64
4-2             آمار توصیفی متغیرهای تحقیق.. 64
4-3             تجزیه و تحلیل استنباطی داده‌ها 65
4-3-1   بررسی طبیعی بودن توزیع داده ها 65
4-3-2   آزمون فرضیه ها 65
فصل پنجم
5             مقدمه  82
5-1             خلاصه تحقیق.. 82
5-2             یافته های تحقیق.. 85

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *