3-5 جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………. 40
3-6 نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………… 40
3-7 روش گردآوری………………………………………………………………………………………………. 41
3-8 روایی و پایایی ابزار سنجش……………………………………………………………………………… 42
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. 45
4-2آمار توصیفی ………………………………………………………………………………………………. 46

پایان نامه و مقاله

4-3 آمار استنباطی………………………………………………………………………………………………. 52
فصل پنجم: نتیجه گیری
5-1یافته های پژوهش…………………………………………………………………………………………… 68
5-1-1یافته های توصیفی پژوهش………………………………………………………………………….. 68
5-2 یافته های استنباطی پژوهش………………………………………………………………………….. 69
5-3 پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………….. 71
5-4 محدودیت ها …………………………………………………………………………………………………71
منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………… 72
منابع فارسی……………………………………………………………………………………………….. 72
منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………… 72

یک مطلب دیگر :

پیوست………………………………………………………………………………………………………. 76
چکیده:
امروزه فناوری اطلاعات به عامل مهمی در توسعه آینده صنعت خدمات مالی و خصوصا شرکت ها و کسب و کار های کوچک، تبدیل شده است. تحولات تكنولوژی اطلاعات و ارتباطات به میزان قابل توجهی به رشد و سود آوری موسسات مالی در سراسر جهان، كمك كرده است. تحقیق حاضر به بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر عمکلرد مالی در کسب و کار های کوچک می پردازد. در این تحقیق با ابزار پرسشنامه نقش تعاملی فناوری اطلاعات بر عملکرد مالی در کسب و کار های کوچک   محاسبه گردیده است. روش تحقیق توصیفی و پیمایشی و جامعه آماری شامل کلیه کارمندان ; شرکت های کوچک ، روش نمونه گیری تصادفی ساده ، حجم جامعه 190 و تعداد نمونه 123 می باشد . به منظور بررسی نقش تعاملی فناوری اطلاعات بر عملکر مالی ، از تحلیل همبستگی ، جهت آزمون فرضیات تحقیق استفاده شده است.نتایج تحقیق بیانگر تأثیر مثبت فناوری اطلاعات بر كاهش هزینه های عملیاتی و عملکرد مالی می باشد.
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه
پیچیده شدن محیط پیرامون سازمان ها، افزایش تنوع درتولید، گسترش خدمات، افزایش دانش مشتریان وحق انتخاب آنها از محصولات/ خدمات ازیک سو و رشد سریع تکنولوژی و به تبع آن امکان دستیابی سریع به اطلاعات، پردازش، ذخیره سازی، بازیابی و بکارگیری اطلاعات درزمان مناسب موجب ظهور مفاهیم نوینی در دنیای مدیریت گشته است. ” فناوری اطلاعات ” با هدف بهبود فرآیند تصمیم گیری مدیران بر عملکرد های مالی وبا تکیه بر تکنولوژی اطلاعات می تواند به عنوان ابزاری جهت بهره گیری مناسب ازاطلاعات وافزایش ارزش آفرینی بلند مدت مشتری برای سازمان استفاده گردد.

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *