گونه شناسی استراتژی سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات……….. 60
شبکه استراتژیک……………………………………………………………………….. 60
استراتژی عمومی فناوری اطلاعات………………………………………….. 63
مزیت رقابتی ثمره تکنولوژی اطلاعات………………………………………….. 69
چارچوبی برای تجزیعه و تحلیل مزیت رقابتی…………………………… 73
تجزیه و تحلیل صنعتی…………………………………………………………. 74
موقعیت یابی سازمان در صنعت……………………………………………….. 74
اطلاعات به عنوان منبع استراتژیک………………………………………… 76
تغییر استراتژیک و سیستم های اطلاعاتی………………………………….. 77
چارچوبی برای مدیریت تغییر سیستم های اطلاعاتی……………… 79
پیشینه تحقیق………………………………………………………………….. 84

پایان نامه و مقاله

فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه   …………………………………………………………………………….. 98
روش تحقیق ……………………………………………………………………… 98
جامعه آماری………………………………………………………………………… 100
نمونه و روش تعیین حجم نمونه …………………………………….. 100
ابزار جمع آوری اطلاعات ……………………………………………………. 100
روایی و پایایی پرسشنامه……………………………………………… 101
متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………. 102
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………. 103
فصل چهارم : گردآوری داده وتجزیه وتحلیل نتایج

یک مطلب دیگر :

مقدمه …………………………………………………………………………. 105
توصیف شاخص های جمعیت شناختی…………………………………… 106
تجزیه و تحلیل توصیفی متغیرها……………………………………….. 110
آمار استنباطی………………………………………………………………….. 112
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه…………………………………………………………………………… 119
یافته های تحقیق…………………………………………………………….. 119
بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………….. 124
پیشنهادهای پژوهش………………………………………………………… 127
منابع و مآخذ………………………………………………………………… 136
منابع فارسی………………………………………………………………….. 136
منابع لاتین………………………………………………………………. 139
ضمائم………………………………………………………………………. 147
چکیده انگلیسی………………………………………………………………. 164

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *