2-1-15-1) گام های مورد نیاز برای توسعه کاربری های فن آوری اطلاعات در سازمان ها…………. 43
2-1-15-2) موضوعات مهم برنامه جامع توسعه فن آوری اطلاعات………………………………… 43
2-1-16) برنامه ریزی فن آوری اطلاعات………………………………… 44
2-1-16-1)سطوح برنامه ریزی فن آوری اطلاعات………………………………… 45
2-1-17) مدل های سنجش فن آوری اطلاعات………………………………… 46
2-1-17-1)مراحل رشد «نولان»……………………………… 46
2-1-17-2)استراتژی ارتباط «پارسونز» ………………………………46
2-1-18) محدودیت های فن آوری اطلاعات………………………………… 50
2-1-18-1)موانع به کارگیری فن آوری اطلاعات در سازمان ها……………………………… 50
2-1-18-2)مشکلات برنامه ریزی فن آوری اطلاعات………………………………… 51
2-1-19) مدیران و فن آوری اطلاعات………………………………… 53

پایان نامه

2-1-20) تصمیم گیری در مورد فن آوری اطلاعات………………………………… 55
2-1-20-1)انواع تصمیمات از نظر سایمن……………………………….. 56
2-1-20-2)تصمیم گیری و سطوح مدیریت………………………………… 56
2-1-21) وضعیت فن آوری اطلاعات در ایران و جهان………………………………. 57
2-1-22) سیاست ها و برنامه های فن آوری اطلاعات در ایران………………………………. 58
بخش دوم:عملکرد مالی……………………………….. 61
2-2-1) مقدمه………………………………. 62
2-2-2)تشریح مفهوم عملکرد مالی……………………………….. 62
2-2-3) اندازه گیری عملکرد………………………………. 63
2-2-4) فرآیند ارزیابی عملکرد………………………………. 65
2-2-5 ) عملکرد شرکت از دیدگاه بازارهای عوامل……………………………….. 68
2-2-6) عملکرد مالی……………………………….. 71
2-2-7) الگوهای تبیین عملکرد مالی……………………………….. 72
بخش سوم:پیشینه تحقیق……………………………….. 75
2-3-1)مقدمه………………………………. 76
2-3-1-1)تحقیقات خارجی……………………………….. 76
2-3-1-2)تحقیقات داخلی……………………………….. 81
فصل سوم:روش تحقیق
3-1)مقدمه………………………………. 86

یک مطلب دیگر :

3-2)روش تحقیق……………………………….. 86
3-3) جامعه و نمونه آماری……………………………….. 87
3 -4)روش ها وابزار گردآوری داده ها……………………………… 88
3-4-1)کتابخانه ای……………………………….. 88
3-4-2)پرسشنامه………………………………. 89
3-5) روایی وپایایی پرسشنامه………………………………. 90
3-5-1) روایی……………………………… 90
3-5-2) پایایی……………………………….. 91
3-6)روش ها و ابزار تجزیه وتحلیل داده ها……………………………… 92
فصل چهارم:تجزیه تحلیل وبیان نتایج حاصل از تحقیق
4-1)مقدمه………………………………. 95
4-2 )توصیف متغیرهای تحقیق……………………………….. 95
4-3) بررسی مدل تحقیق و آزمون فرضیات………………………………… 104
فصل پنجم: بحث نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1) مقدمه………………………………. 111
5 ـ2) نتیجه گیری……………………………….. 111
5ـ2ـ1) نتایج آمار توصیفی……………………………….. 111
5ـ2ـ2)نتایج آمار استنباطی……………………………….. 115
5-3) پیشنهادهای تحقیق……………………………….. 119
5 ـ4) پیشنهادهایی برای تحقیق های آینده……………………………… 122
5-5)محدودیت های تحقیق……………………………….. 122
منابع………………………………. 123
پیوست الف) پرسشنامه………………………………. 129

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *