3-6-1   پرسشنامه محقق ساخته. 59
3-6-2  نحوه محاسبه روایی و پایایی ابزار سنجش… 59
3-6-2-1 روایی.. 61
3-6-2-2 پایایی.. 61
3-7 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… 63
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 64
4-1  مقدمه. 65
4-2 بخش دوم : تحلیل داده ها 66

پایان نامه و مقاله

4-2-1 بررسی آزمون نرمال بودن داده ها 66

یک مطلب دیگر :

4-2-2 آزمون فرضیه ها 67
تحلیل عاملی تاییدی.. 73
شاخص های برازش مدل. 77
4-3-3 فرضیه های فرعی.. 78
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.. 89
5-1 خلاصه پژوهش… 90
5-2 نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها 91
5-3 بحث و نتیجه‌گیری.. 94
5-4 پیشنهادها 96
5-4-1پیشنهادهای حاصل از نتایج پژوهش… 96
5-4-2 به  طور خلاصه  از نتایج فرضیات میتوان پیشنهادات ذیل  را به صورت کلی ارائه  داد : 97
5-4-3 پیشنهادات برای پژوهشگران آینده 98
منابع فارسی.. 100
منابع انگلیسی.. 105

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *