2-5 دیدگاه های مختلف سرمایه اجتماعی……………………………………. 37
بخش دوم………………………………………………………………………… 40
2-6 تعالی سازمانی…………………………………………………………………. 40
2-7 تاریخچه تعالی سازمانی………………………………………………… 41
2-8 تعریف مدل تعالی سازمانی…………………………………………………. 42
2-9 تعریف مدل…………………………………………………………………. 43
2-10 تاریخچه شکل گیری بنیاد مدیریت کیفیت اروپا…………………… 44
2-11 انواع مدل های تعالی سازمانی…………………………………………. 46
2-12 مزایای مدل تعالی سازمانی…………………………………………………. 53
2-13 کاربردهای تعالی سازمانی……………………………………………….. 54
2-14 دلایل استفاده از مدل تعالی سازمانی………………………………….. 54
2-15 معیارها و زیرمعیارهای تعالی سازمانی…………………………….. 56
بخش سوم……………………………………………………………………….. 62
2-16 پیشینه تحقیق…………………………………………………………. 62
2-16-1 مطالعه های خارجی………………………………………………….. 62
2-16-2 مطالعه‏ های داخلی……………………………………………………….. 64
بخش چهارم……………………………………………………………………. 68
2-17 تربیت مدرس…………………………………………………………… 68
2-17-1 مولفه های مأموریت دانشگاه…………………………………….. 68
2-17-2 مأموریت دانشگاه…………………………………………………….. 70
2-17-3 معاونت‏های دانشگاه تربیت مدرس……………………………… 70
2-17-4 حوزه‌های دانشگاه تربیت مدرس و زمینه‌های تدوین اهداف راهبردی….. 71
2-17-5 اهداف راهبردی دانشگاه………………………………………………. 71
2-17-6 ارزش های محوری دانشگاه…………………………………………… 72
فصل سوم : روش شناسی تحقیق
مقدمه………………………………………………………………………………….. 74
3-1 فرآیند تحقیق………………………………………………………………… 74
3-2 فرضیه های تحقیق ………………………………………………………. 75
3-3 نوع و روش تحقیق…………………………………………………….. 76
3-4 جامعه و نمونه آماری …………………………………………………………. 77

پایان نامه و مقاله

3-5 روش‏های جمع آوری اطلاعات…………………………………………….. 78
3-6 سنجش روایی پرسش نامه ………………………………………….. 80
3-7 سنجش پایایی پرسش نامه……………………………………………. 82
3-8 قلمرو تحقیق…………………………………………………………… 84
3-9 روش تحلیل آماری……………………………………………………. 84
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها
مقدمه…………………………………………………………………… 86
بخش اول: اطلاعات جمعیت شناختی………………………………… 86
4-1-1 جنسیت………………………………………………………….. 86
4-1-2 سن………………………………………………………………………. 87
4-1-3 وضعیت تأهل…………………………………………………….. 87
4-1-4 میزان تحصیلات………………………………………………. 88
4-1-5 سال فراغت از تحصیل…………………………………………. 89
4-1-6 رشته تحصیلی……………………………………………….. 90
4-1-7 سابقه كار………………………………………………………… 90
4-1-8 نوع استخدام…………………………………………………….. 91
4-1-9 محل كار………………………………………………………… 91
بخش دوم………………………………………………………………….. 93
4-2 توصیف متغیرها در راستای فرضیه های پژوهش………….. 93

یک مطلب دیگر :

بخش سوم……………………………………………………………. 97
4-3 تحلیل فرضیه های پژوهش………………………………………. 97
4-3-1 بررسی فرضیه اصلی…………………………………………. 100
4-3-2 بررسی فرضیه فرعی اول…………………………………….. 100
4-3-3 بررسی فرضیه فرعی دوم…………………………………. 105
4-3-4 بررسی فرضیه فرعی سوم……………………………………. 106
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها
مقدمه………………………………………………………………….. 109
5-1 نتایج و پیشنهاد های تحقیق…………………………………. 109
5-2 پیشنهادها………………………………………………………… 114
5-2-1 پیشنهاد برای محققین آتی………………………………….. 114
5-3 محدودیت های تحقیق………………………………………… 115
منابع و مآخذ…………………………………………………………….. 116
فصل اول: کلیات طرح تحقیق
مقدمه:
در جهان پر شتاب امروز، سازمان های زیادی برای رسیدن به اهداف سازمانی و اقتصادی در تلاش هستند و برای تداوم حیات خود از الگوها و شیوه های مختلفی بهره می ببرند و مزیت رقابتی جدیدی كسب می نمایند تا از سقوط و واژگونی و خطرات ناشی از دگرگونی های سریع محیطی در امان بمانند.
در دیدگاههای سنتی مدیریت توسعه، سرمایه های اقتصادی، فیزیكی، و نیروی انسانی مهم ترین نقش را ایفا می كردند؛ برای توسعه در عصر حاضر به سرمایه اجتماعی بیشتر از سرمایه اقتصادی، فیزیکی و انسانی نیازمندیم زیرا بدون این سرمایه استفاده بهینه از دیگر سرمایه ها امکان پذیر نیست. در گذشته سرمایه اجتماعی به صراحت مورد توجه قرار نمی گرفت، اما در حال حاضر، تغییرات پر شتاب محیطی، فناوری اطلاعات، نیازهای رو به رشد به اطلاعات و آموزش، نیازهای فزاینده به نوآوری و خلاقیت، و ضرورت پیشرفت مداوم سازمان، ایجاب می كند كه رهبران سازمان ها، سرمایه اجتماعی را به منزله یك منبع ارزشمند سازمانی مورد توجه قرار دهند ( رحمانپور،1382، 80 ).
سرمایه اجتماعی در نظر “پاتنام”، وجوه گوناگون سازمان اجتماعی نظیر اعتماد، هنجارهای جمعی و شبكه های انسانی را در بر می گیرد كه با تسهیل اقدامات هماهنگ، موجب بهبود كارایی جامعه می شوند (ناهاپیت و گوشال، 1998). هم چنین از نظر “كلمن”(1999) سرمایه اجتماعی شامل موارد تعهداها و انتظارها، روابط اقتدار، ظرفیت بالقوه اطلاعات، هنجارها و ضمانت های اجرایی مؤثر می گردد.
در ضمن سازمان ها اعم از تولیدی و خدماتی نمی توانند نسبت به تغییراتی که در محیط آنان اتفاق می افتد بی تفاوت باشند بطوری که در اقتصاد مبتنی بر دانش و عصر سازمان های متعالی ارائه سریع و با کیفیت خدمات به شهروندان به نحوه مدیریت و توسعه عوامل غیر ملموس بستگی دارد. از این منظر در دهه 1980 الگوهای مدیریتی مربوط به بخش عمومی و دولتی تغییرات بسیار زیادی را تجربه کرده است. این تغییرات قسمتی از فلسفه مدیریت دولتی جدید در بخش عمومی است که مدیریت دولتی نوین نامیده می شود. مطالعه و اجرای الگوهای جدید مدیریت دولتی ریشه در تقاضاهای درونی و بیرونی برای مدیریت بهتر و متعالی دارد که مبنای بینش جدید در مدیریت دولتی است. تحت این شرایط مدیران بخش دولتی به دنبال روش ها و ابزارهایی هستند که بهتر بتوانند خدمات را ارائه دهند و رضایت مشتریان و شهروندان را جلب نمایند. در این پارادیم بین المللی، دارائی ها و منابع ناملموس یعنی سرمایه اجتماعی به عنوان منبع اصلی برای مزیت رقابتی و تعالی در بخش عمومی به شمار می رود. بنابراین مدیریت سرمایه اجتماعی به منظور دستیابی به تعالی سازمانی به عنوان رویکرد جدید مدیریت در سازمان های بخش عمومی به شمار می رود. (یالوندا، 248: 2010)
جهانی شدن بازار و تغییرات سریع در مدیریت دولتی و نیازهای شهروندان موجب شده است که رقابت پذیری و مزیت رقابتی سازمان ها بیشتر و بیشتر به برآورد نیازها و تقاضاهای شهروندان و مشتریان، کارکنان و جامعه که از نتایج مهم تعالی سازمانی هستند وابسته باشد و شرکت ها ناگزیر هستند که به خلق و ایجاد ارزش بالا بپردازند.
این عوامل موجب می شود که سازمان های دولتی نظیر دانشگاه ها به بهبود توانایی و ظرفیت خودشان برای ایجاد و ارائه ارزش به ذینفعان سازمان و بالاخص به شهروندان بپردازند و مدل های تعالی موثرتری را تعریف نمایند و فرایند نوآوری ارزشمند تری را به اجرا درآورند که منجر به پیشرو بودن آنها می گردد. سازمان ها و نهاد های دولتی می توانند منابع استراتژیک جدیدی را برای دستیابی به شایستگی سازمانی و نتایج عملکردی عالی کشف نماید( پارک، 2009).
رویکرد مبتنی بر منابع تاکید می کنند که در عصر تلاطم و تغییرات سریع در تکنولوژی و نیازهای مشتریان و صنایع، مزیت رقابتی پایدار و تعالی از ضروریات سازمان ها هستند و این مزیت و تعالی ناشی از سرمایه اجتماعی سازمان می باشد. (جوز ماریا،2004)
نظریه پردازان جامعه شناس صنعتی و سازمانی بحث کرده اند که فعالیت های مدیریتی و سازمانی مبتنی بر شبکه های اجتماعی روابط است. براساس نظر “لومن” و همکارانش یک شبکه اجتماعی می تواند به عنوان مجموعه ای از گره[1] ها(برای مثال اشخاص، سازمانها) با مجموعه ای از روابط اجتماعی (برای مثال دوستان، انتقال پول، عضویت در سازمان های متعدد) ارتباط پیدا کند. براساس این دیدگاه و منظر، پژوهشگران سازمانی و مدیریتی بحث می کنند که سرمایه اجتماعی مبتنی بر شبکه ها و پیوندهای اعضای سازمان با موسسات بیرونی (از جمله عرضه کنندگان، خریداران و رقبا) تجلی می یابد و در سطح خرد عملکرد و مزیت رقابتی سازمان را تحت تاثیر قرار می دهد. (بلیوو، 1996)
امروزه بنگاههای اقتصادی كشور در فرایند جهانی شدن و پیوستن به منظومه تجارت جهانی با چالش های بیشماری مواجه هستند. حضور در بازارهای جهانی وحتی باقی ماندن دربازارهای داخلی مستلزم رقابت با رقبای قدرتمند است و با توجه به گسترش و پیچیدگی اهداف، فرایندها وساختار سازمانی درصحنه رقابت، سازمان هایی می توانند به بقای خود ادامه دهند كه نسبت به خواسته ها وانتظارهای مشتریان و ذی نفعان پاسخ گو باشند، هم چنین به سود آوری و ثروت آفرینی بعنوان شاخص های كلیدی و برتر سازمانی توجه كنند. (آشنا،1387)

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *