1-2-2ریشه لغوی بیمه………………………………………………………………………………. 15
2-2-2تعاریف بیمه………………………………………………………………………………….. 16
3-2 ساختار سازمان…………………………………………………………………………………….. 17
1-3-2پیچیدگی……………………………………………………………………………………… 18
2-3-2تفکیک افقی؛………………………………………………………………………………….. 18
3-3-2تفکیک عمودی؛………………………………………………………………………………. 19
4-3-2 تفکیک بر اساس مناطق جغرافیایی…………………………………………………………… 19
5-3-2رسمیّت ………………………………………………………………………………………. 20
6-3-2تمرکز…………………………………………………………………………………………. 21
4-2  رابطه درجه تمرکز و ارتفاع ساخت سازمانی با حیطه نظارت……………………………………… 23
5-2ارتباط تمرکز، پیچیدگی و رسمیّت………………………………………………………………….. 23
6-2ارکان ساختار سازمانی………………………………………………………………………………. 24
7-2خلاقیت مدیران…………………………………………………………………………………….. 24
1-7-2تعریف خلاقیت از دیدگاه روانشناسی………………………………………………………… 24
1-1-7-2تفكر همگرا………………………………………………………………………………… 25
2-1-7-2تفكر واگرا…………………………………………………………………………………. 25
2-7-2تعریف خلاقیت از دیدگاه سازمانی……………………………………………………………. 25
3-7-2فرصت‌های خلاقیت………………………………………………………………………….. 26
1-3-7-2فرصت‌های داخلی…………………………………………………………………………. 27
2-3-7-2فرصت‌های خارجی(در محیط علمی و اجتماعی سازمان)………………………………….. 27
4-7-2موانع بروز خلاقیت…………………………………………………………………………… 27
5-7-2ویژگی‌های سازمان خلاق…………………………………………………………………….. 28
1-5-7-2برخی از ویژگی‌های سازمان خلاق عبارتند از:……………………………………………… 28
2-5-7-2رقابت……………………………………………………………………………………… 28
3-5-7-2فرهنگ…………………………………………………………………………………….. 28
4-5-7-2دسترسی به مدیران…………………………………………………………………………. 28
5-5-7-2احترام به افراد……………………………………………………………………………… 28
6-5-7-2ارائه خدمات مردمی………………………………………………………………………… 28
7-5-7-2تخصص……………………………………………………………………………………. 29
8-5-7-2كارگروهی…………………………………………………………………………………. 29
9-5-7-2رابطه كاركنان با سازمان…………………………………………………………………….. 29
10-5-7-2استقبال مدیران از عامل تغییر……………………………………………………………… 29
6-7-2نظریه های خلاقیت…………………………………………………………………………… 29
1-6-7-2نظریه تداعی گرایی………………………………………………………………………… 29
2-6-7-2نظریه گشتالت……………………………………………………………………………… 30
3-6-7-2نظریه روانکاوی……………………………………………………………………………. 30
4-6-7-2نظریه انسانگرایی کارل راجرز وآبراهام مازل……………………………………………….. 31
5-6-7-2نظریه تحلیل عوامل گیلفورد………………………………………………………………… 32
7-7-2پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………….. 33

پایان نامه و مقاله

8-7-2تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………. 33
9-7-2تحقیقات خارجی……………………………………………………………………………… 36
8-2خلاصه ی فصل…………………………………………………………………………………….. 37
فصل سوم:روش اجرای تحقیق……………………………………………………………………… 38
1-3مقدمه………………………………………………………………………………………………. 39
2-3 روش تحقیق………………………………………………………………………………………. 39
3-3جامعه آماری……………………………………………………………………………………….. 40
4-3نمونه آماری………………………………………………………………………………………… 41
5-3روش و ابزار جمع‌آوری داده‌ها…………………………………………………………………….. 42
6-3روایی (اعتبار ابزار تحقیق)………………………………………………………………………….. 43
7-3پایایی (اعتماد به ابزار اندازه گیری)…………………………………………………………………. 44
8-3روش آزمون فرضیه ها……………………………………………………………………………… 45
1-8-3آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف (K-S)……………………………………………………. 45
2-8-3آزمون همبستگی………………………………………………………………………………. 46
9-3خلاصه فصل……………………………………………………………………………………….. 46
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………….. 47
1-4مقدمه………………………………………………………………………………………………. 48
2-4یافته های حاصل از آمار توصیفی…………………………………………………………………… 48
1-2-4توزیع فراوانی…………………………………………………………………………………. 48
2-2-4توزیع فراوانی جنسیت………………………………………………………………………… 48
3-2-4توزیع فراوانی سن……………………………………………………………………………. 49
4-2-4توزیع فراوانی سابقه خدمت…………………………………………………………………… 50
5-2-4توزیع فراوانی میزان تحصیلات……………………………………………………………….. 51
3-4توصیف متغیرها…………………………………………………………………………………….. 52
1-3-4متغیر ساختار سازمانی…………………………………………………………………………. 52
1-1-3-4پیچیدگی…………………………………………………………………………………… 52
2-1-3-4 رسمیت……………………………………………………………………………………. 53
3-1-3-4تمرکز………………………………………………………………………………………. 54

یک مطلب دیگر :

4-1-3-4متغیر خلاقیت مدیران………………………………………………………………………. 55
4-4بررسی نرمال بودن توزیع نمرات متغیرها……………………………………………………………. 56
5-4آزمون فرضیه اول…………………………………………………………………………………… 57
6-4آزمون فرضیه دوم………………………………………………………………………………….. 58
7-4آزمون فرضیه سوم………………………………………………………………………………….. 58
8-4خلاصه ی فصل…………………………………………………………………………………….. 59
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………… 60
مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 61
1-5روشهای آماری…………………………………………………………………………………….. 61
2-5یافته های توصیفی………………………………………………………………………………….. 61
1-2-5متغیر خلاقیت…………………………………………………………………………………. 61
2-2-5متغیر پیچیدگی………………………………………………………………………………… 61
3-2-5متغیر تمرکز…………………………………………………………………………………… 62
4-2-5متغیررسمیت………………………………………………………………………………….. 62
3-5آمار استباطی……………………………………………………………………………………….. 62
1-3-5فرضیه اول……………………………………………………………………………………. 62
2-3-5فرضیه دوم……………………………………………………………………………………. 63
3-3-5فرضیه سوم……………………………………………………………………………………. 63
4-5پیشنهادات………………………………………………………………………………………….. 64
5-5پیشنهاد برای تحقیقات آتی…………………………………………………………………………. 64
6-5محدودیت های تعمیم نتایج………………………………………………………………………… 65
7-5خلاصه فصل……………………………………………………………………………………….. 65
منابع:……………………………………………………………………………………………………. 67
چکیده:
در این تحقیق به بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و خلاقیت مدیران در بیمه ایران در شهرستان تهران پرداخته شد. در این تحقیق از شاخصهای(پیچیدگی، رسمیت و تمرکز) به عنوان شاخصهای نشان دهنده ساختار سازمانی استفاده شد. روش مورد استفاده در این تحقیق توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق کلیه مدیران بیمه ایران در شهرستان تهران می‌باشند. که از پرسشنامه استاندارد رندسیپ که حاوی 50 سوال بود جهت اندازه گیری متغیر خلاقیت و از پرسشنامه استاندارد رابینز به نقل از مقیمی که حاوی 14 سوال بود جهت اندازه گیری ساختار سازمانی استفاده گردید. جهت آزمون فرضیه ها نیز به دلیل نرمال نبودن متغیر وابسته از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین پیچیدگی و خلاقیت مدیران رابطه معنی داری وجود ندارد ولی بین رسمیت و خلاقیت مدیران رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد و بین تمرکز و خلاقیت مدیران رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد.
واژگان کلیدی: خلاقیت مدیران، رسمیت ، تمرکز، پیچیدگی، ساختار سازمانی
-1 مقدمه
همه سازمانها برای بقا نیازمند اندیشه‌های نو و نظرات بدیع و تازه اند. افكار و نظرات جدید همچون روحی در كالبد سازمان دمیده می شود و آن را از نیستی و فنا نجات می دهد . برای آنكه بتوان در دنیای متلاطم و متغیر به حیات ادامه داد ، باید به خلاقیت روی آورد و ضمن شناخت تغییرات و تحولات محیط برای رویارویی با آنها پاسخ های بدیع و تازه تدارك دید و همراه تاثیرپذیری از این تحولات بر آنها تأثیر نهاد و بدانها شكل دلخواه داد(الوانی، 1383).
امروزه مفاهیم ذهنی بشر مملو از طرح های تکامل یافته ای است که مدت ها پیشدر قالب های خام و ابتدایی، در ذهن بسیاری از افراد اندیشمند و خلاق جوانه زده و بتدریج توسط انسان های متوالی تکامل یافته است. خلاقیت به عنوان نیاز عالیة بشری در تمام زندگی او مطرح بوده و عبارت است از تحولات دامنه دار و جهشی در فکر و اندیشة انسان، به طوری که حایز یک توانایی در ترکیب عوامل قبلی در طرح جدید می‌شود(فیشانی،1377). پدیدة خلاقیت و نوآوری مثل انسان از خصیصه های انسانی، در آحاد نوع بشر یافت می شود و این انگیزش‌ها و شرایط محیطی و فردی است که عامل خلاقیت را آشکار می کند. خلاقیت به عنوان یک حالت روانی و ذهنی که در قلمرو علم روان شناسی است، آشکار می شود و از آن جا که عمدة کار و فعالیت انسان در سازمان ها انجام می شود، عامل ایجاد و پرورش خلاقیت در محدودة علم و هنر مدیریت قرار می گیرد و مدیران می توانند پیدایش خلاقیت را در سازمان ها با ایجاد زمینه ها وبستر مناسب همچون ساختار سازمانی مناسب، تسریع یا با ایجاد فضای نامناسب آن را خنثی کنند(فیشانی، 1377). عوامل متعددی در درون یک سازمان بر توان خلاقیت افراد تأثیر می گذارند. یکی از مهم ترین عوامل، تسهیل و تقویت توان خلاقیت در سازمان، ساختار مناسب و تشکیلات مناسب با اهداف مورد نظر است(صمدآقایی، 1378).
خلاقیت در درون یک سازمان در خلاء به وجود نمی آید، بلکه ساختار سازمانی به عنوان یک بستر، زمینه را برای پیدایش خلاقیت آماده می کند. ساختار سازمان نمایانگر روابط واحدهای آن و نشان دهندة انعطاف پذیری آن است. سازمان‌هایی که دارای ساختار غیرمنعطف باشند، برای ایجاد همکاری و وحدت در دوران بحران دچار آشفتگی می شوند. در حالی که سازمان‌هایی که امکان برقرار کردن رابطه، بویژه رابطة غیررسمی و انعطاف پذیر را در ساختار خود پیشبینی می کنند، عوامل مثبت و مؤثری را برای ترغیب و رشد خلاقیت و نوآوری در سازمان خود به وجود می آورند(صمدآقایی،1378).
در این فصل كلیات تحقیق تدوین و ارائه شده است. در فصل حاضر ابتدا، مساله اصلی تحقیق بیان شده است. سپس فرضیات تحقیق مطرح و مطالبی در خصوص روش و قلمرو تحقیق ارائه شده است. همچنین در خصوص نحوه آزمون فرضیات توضیحاتی به صورت كلی داده شده است.
2-1 بیان مسئله

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *