2-2-1- مشارکت………………………….. 26
2-2-2-مدیریت مشارکتی…………………………. 27
2-2-3- سبکهای مدیریت مشارکتی…………………………. 31
2-2-4-مزایا و کارکرد مدیریت مشارکتی…………………………. 36
2-3- واکنش در برابر تغییر………………………… 37
2-3-1- آموزش کارکنان………………………… 42
2-3-2- ارتباطات سازمانی…………………………. 44
2-3-2-1- ارتباطات سازمانی…………………………. 47
2-4-چارچوب نظری پژوهش…………………………… 48

پایان نامه و مقاله

2-5- پیشینه پژوهش…………………………… 51
2-5-1- پیشینه داخلی…………………………. 51
2-5-2- پیشینه خارجی…………………………. 55
فصل سوم: روش تحقیق…………………………. 61
مقدمه………………………… 62
3-1- روش پژوهش…………………………… 63
3-2- جامعه آماری و روش نمونه گیری…………………………. 63
3-3- ابزار سنجش، پایایی و اعتبار………………………… 65
3-4- روش اجرای پژوهش…………………………… 68
3-5- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………….. 69

یک مطلب دیگر :

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها……………………….. 71
مقدمه………………………… 72
4-1- بخش اول: آمار توصیفی…………………………. 72
4-1-1- آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی…………………………. 72
4-2- بخش دوم: آمار استنباطی و آزمون فرضیه ها……………………….. 87
4-2-1- بررسی وضعیت توزیع دادها……………………….. 87
4-2-2-بررسی همبستگی بین متغیرها……………………….. 89
4-2-3- مدل اندازه گیری و اعتبار و پایایی سازه ها……………………….. 89
4-2-4- مدل ساختاری و آزمون فرضیه های پژوهش…………………………… 95
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات………………………….. 100
مقدمه…………………………
5-2- بیان مسئله………………………… 101
5-3- بررسی و تحلیل نتایج…………………………. 102
5-3- محدودیت های تحقیق…………………………. 105

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *