2-1-5-2-4- روش بالدریج.. 20
2-1-5-2-5- نظام مدیریت هوشین.. 20
2-1-5-2-6- مدل تعالی سازمانی اروپا 21
بخش دوم: کارت امتیازی متوازن
2-2-1- نظام کارت امتیازی متوازن. 24
2-2-2- تعاریف و مفاهیم کارت امتیازی متوازن. 24
2-2-3- سیر تکاملی کارت امتیازی متوازن. 26
2-2-3-1- کارت امتیازی متوازن نسل اول. 26
2-2-3-2- کارت امتیازی متوازن نسل دوم. 27
2-2-3-3- کارت امتیازی متوازن نسل سوم. 27
2-2-4-روش ارزیابی متوازن به عنوان یک سیستم ارزیابی عملکرد. 33
2-2-5- ویژگیهای نظام ارزیابی عملكرد سازمانی کارآمد. 35
2-2-6- مدل های ارزیابی عملكرد. 35
2-2-6-1- مدل سینك و تاتل (1989) 36
2-2-6-2- ماتریس عملكرد (1989) 37
2-2-6-3- تحلیل ذینفعان (2001) 38
2-2-6-4- چارچوب مدوری و استیپل (2000) 39
2-2-6-5- الگوی فیشر برای ارزیابی عملكرد. 40
2-2-6-6- مدل تعالی سازمانی اروپا (EFQM) 40
2-2-6-7- مدل دمینگ 41
2-2-6-8- مدل مالكولم بالدریج.. 42
2-2-6-9- مدل تعالی در کسب و کار کانجی(KBEM)………………………………………….. 42
2-2-7- كارت امتیازی متوازن مدلهای ارزیابی متوازن عملكرد. 43
2-2-8- بررسی سیستم های ارزیابی عملکرد و انتخاب مناسب ترین سیستم. 44
2-2-8-1- دلایل انتخاب کارت امتیازی متوازن. 44
2-2-9- معرفی وروابط بین ابعاد استراتژی (سنجه های مالی وغیرمالی) 47
2-2-10- منظرهای روش کارت ارزیابی متوازن 49

پایان نامه و مقاله

2-2-10-1- منظر مالی.. 50
2-2-10-2-منظر مشتری.. 54
2-2-10-3- منظر فرآیندهای داخلی کسب و کار. 58
2-2-10-4- منظر یادگیری و رشد. 63
2-2-10-4-1- اندازه گیری شاخص رضایت کارکنان. 65
2-2-10-3-2- اندازه گیری شاخص نگهداری کارکنان. 66
2-2-10-3-3- اندازه گیری شاخص بهره وری کارکنان. 66
2-2-11- روش ارزیابی متوازن به عنوان یک سیستم ارزیابی عملکرد. 68
2-2-11-1- برطرف کردن مانع مربوط به انتقال استراتژی.. 68
2-2-11-2- برطرف کردن مانع مربوط به عدم هم‌سویی کارکنان. 69
2-2-11-3- برطرف کردن مانع مربوط به عدم تخصیص منابع لازم. 69
2-2-11-4- برطرف کردن مانع مربوط به عدم تعهد مدیریت ارشد. 70
2-2-12- توازن در ارزیابی متوازن. 70
2-2-12-1- توازن بین سنجه‌های مالی و غیر مالی (از لحاظ اهمیت) 70
2-2-12-2- توازن بین ذینفعان داخلی و خارجی سازمان. 71
2-2-12-3- توازن بین اهداف بلند مدت و کوتاه مدت… 71
2-2-12-4- توازن بین شاخص‌های هادی و تابع عملکرد. 71
2-2-13- اساس موفقیت… 72
2-2-13-1- حمایت مدیریت ارشد. 72
2-2-13-2- مدیریت پروژه 72
بخش سوم : پیشینه تحقیق
2-3-1- کاربرد کارت امتیازی متوازن در بانک ها: 75
2-3-2- آشنایی با بانک ملت استان گیلان(صف وستاد) 75
2-3-3-رسالت و خط مشی بانک ملت استان گیلان 76
2-3-4- رسالت بانک ملت… 77
2-3-5- چشم انداز- ارزشها……… 78
2-3-6- نقاط قوت و نقاط ضعف 78
2-3-7- فرصتها و تهدیدها 79

یک مطلب دیگر :

2-3-8- ذی نفعان 80
2-3-8 – پژوهش های داخلی.. 81
2-3-9- تحقیقات خارجی.. 83
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3-1- مقدمه. 87
3-2- روش اجرای تحقیق.. 87
3-2-1- روش تحقیق از نظر هدف… 87
3-2-2- روش تحقیق از نظر اجراء. 88
3-2-3- روش تحقیق از نظر نحوه جمع آوری داده ها 88
3-3-جامعه و نمونه آماری 88
3-4- روش نمونه گیری و حجم نمونه 88
3-5- روش جمع آوری اطلاعات 89
3-6- ابزارهای جمع آوری داده ها و اطلاعات 89
3 -7- روایی وپایایی ابزار اندازه گیری 89
3-7-1- روایی پرسشنامه 90
3-7-2- پایایی پرسشنامه 90
3-8- روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها 91
4-8- نحوه توزیع پرسشنامه…….. 91
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات
4-1- مقدمه. 93
4-2 – آمار توصیفی متغیرها 94
4-2-1. میزان رضایت پاسخگویان از بانك ملت 94
4-2-2. میزان رضایت پاسخگویان از مدل كارت امتیازی متوازن. 95
4-2-3. وضعیت ارزیابی عملكرد بانك در زمان گذشته 96
4-2-4- وضعیت ارزیابی عملكرد بانك در زمان فعلی.. 97
4-2-5- میزان رضایت پاسخگویان از نحوه ارزیابی عملكرد. 98
4-2-6- خلاصه وضعیت آمار توصیفی متغیرهای تحقیق.. 99
4-2-7- بررسی وضعیت توزیع متغیرهای تحقیق.. 100
4-2-7-1- بعد مالی   100
4-2-7-2- بعد مشتری 101
4-2-7-3- بعد فرآیندهای داخلی   101
4-2-7-4- بعد رشد و یادگیری   102
4-3- آمار استنباطی وبررسی نرمال بودن متغیرها… 102
4-3-1- آزمون فرضیات… 103
4-3-1-1- فرضیه اول: 103
4-3-1-2- فرضیه دوم. 104
4-3-1-3- فرضیه سوم. 105
4-3-1-4. فرضیه چهارم. 106
4-3-2- اولویت‌بندی عوامل.. 107
4-3-3. اولویت‌بندی مولفه های تشكیل دهنده ابعاد كارت امتیازی متوازن. 109
4-3-3-1. مولفه های بعد مالی.. 109
4-3-3-2. مولفه های بعد مشتری.. 111
4-3-3-2. مولفه های بعد فرآیندهای داخلی.. 113
4-3-3-4. مولفه های بعد رشد و یادگیری 114
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها
5-1- مقدمه. 117
5-2- نتایج آمار استنباطی.. 117
5-3- پیشنهادها بر مبنای نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق 120
5-3-1- پیشنهادات اجرائی.. 121
5-3-2- پیشنهاد برای تحقیقات آتی.. 123

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *