2-3-2) اهداف ارزشیابی آموزشی………………………………. 50
2-3-3) رویکردهای ارزشیابی آموزشی………………………………. 51
2-4) اثربخشی آموزشی………………………………. 56
2-4-1) تعریف اثربخشی………………………………. 57
2-4-2) مفهوم اثربخشی آموزشی………………………………. 58
2-4-3) معیارهای سنجش اثربخشی آموزشی………………… 60
2-5) توانمندسازی کارکنان……………………………… 61
2-5-1) مفهوم و تعاریف توانمند سازی………………………………. 62
2-5-2) اهمیت و ضرورت توانمندسازی………………………………. 63
2-5-3) رویکردهای توانمندسازی………………………………. 65
2-6) پیشینه تحقیق………………………………. 86
2-6-1) توانمندسازی و آموزش……………………………….. 86
2-6-2) تحقیقات داخلی………………………………. 89
2-6-2-1) حوزه عمومی………………………………. 89
2-6-2-2) حوزه تخصصی……………………………… 92
2-6-3) تحقیقات خارجی………………………………. 93
2-7) الگوی تحلیلی و مفهومی………………………………. 94
2-8) خلاصه……………………………… 96
فصل سوم : روش شناسی تحقیق
3-1) مقدمه……………………………… 98
3-2) نوع و روش تحقیق………………………………. 98

پایان نامه و مقاله

3-2-1) ابزار و روش گردآوری داده ها ……………………………..100
3-2-2) روش آماری تجزیه و تحلیل داده‌ها ……………………100
3-3)جامعه و نمونه آماری………………………………. 101
3-4) روایی و پایایی پرسشنامه……………………………… 103
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
4-1) مقدمه……………………………… 105
4-2) مشخصه‌های عمومی پاسخ دهندگان…………………. 105
4-2-1) درجه سازمانی………………………………. 106
4-2-2) میزان تحصیلات………………………………. 106
4-2-3) سن پاسخ دهندگان……………………………… 107

یک مطلب دیگر :

4-3) تحلیل های تک متغیره…………………………….. 107
4-3-1) آموزش شبیه ساز پروازی………………………………. 107
4-3-2)دانش پروازی………………………………. 108
4-3-3) مهارت پروازی………………………………. 109
4-3-4) نگرش پروازی………………………………. 110
4-3-5) میانگین آماره‌های توصیفی برای متغیرهای پژوهش……….. 110
4-4) تحلیل‌های دومتغیره…………………………….. 111
4-5) تحلیل‌های چند متغیره…………………………….. 112
4-6) آزمون فرضیه‌ها…………………………….. 114
4-7) خلاصه……………………………… 116
فصل پنجم : نتیجه‌گیری و پیشنهادها
5-1) مقدمه……………………………… 119
5-2) مروری بر چارچوب کلی تحقیق…………….. 119
5-3) یافته‌های پژوهش……………………………….. 120
5-4) فرضیه های پژوهش……………………………….. 123
5-5) بحث و نتیجه‌گیری………………………………. 125
5-6) پیشنهادهای تحقیق………………………………. 127
5-6-1) پیشنهادهای اجرایی………………………………. 127
5-6-2) پیشنهادهای پژوهشی………………………………. 128
5-7) محدودیت‌های تحقیق………………………………. 129
منابع و پیوست ها…………………………….. 130
چکیده:
بی شک آموزش مؤثر و نافذ یکی از ابزارهای مهم در توانمندسازی کارکنان برای رسیدن به اهداف سازمانی است. از مهمترین عوامل توانمندسازی کارکنان می توان به دانش، مهارت و نگرش آنان اشاره کرد. در این پژوهش به طور تخصصی به بررسی این سؤال پرداخته شده که تأثیر آموزش شبیه ساز پروازی بر دانش، نگرش و مهارت کارکنان پروازی به چه میزان می باشد؟ لذا در این مطالعه، جامعه آماری کلیه خلبانانی هستند که دوره آموزش شبیه ساز پروازی را طی کرده اند. پرسشنامه محقق ساخته پژوهش با مشاوره خلبانان و صاحب نظران، حول موضوع تخصصی مذکور تدوین و روایی و پایایی آن بررسی شد. با روش پیمایش میدانی تعداد 58 پرسشنامه جمع­آوری گردید و تجزیه و تحلیل آنها به روش تحلیل رگرسیون خطی، و همبستگی پیرسون با استفاده از نرم‌افزار SPSS، ویرایش 18 انجام شد.
یافته های پژوهش نشان می دهد که آموزش شبیه ساز تأثیر مثبت و معناداری بر ارتقای توانمندسازی کارکنان پروازی هوا ناجا دارد. تحلیل ضرایب رگرسیون مؤید آن است که آموزش به ترتیب بیشترین تأثیر را بر ارتقای مهارت، نگرش و دانش پروازی خلبانان داشته است. لذا استفاده از آموزش شبیه ساز پروازی به عنوان یکی از مؤلفه های استاندارد آموزش در صنعت هوانوردی ضروری است و می تواند منجر به ارتقای سطح مهارت، دانش و نگرش کارکنان پروازی و در نتیجه پیشگیری از بروز سوانح و رویدادهای هوایی و خسارت های جانی و مالی گردد.
پیشگفتار:

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *