1-16-2-اقلام تعهدی اختیاری.. 13
1-16-3-مدیریت سود. 13
1-16-4-بدهی های کوتاه مدت… 13
1-16-5-تعریف عملیاتی.. 13
1-16-5-1-اقلام تعهدی جاری.. 14
1-16-5-2-مجموع دارایی ها 14
1-16-5-3- تغییرات فروش…. 14
1-16-5-4- تغییرات حسابهای دریافتنی.. 14
1-16-5-5- بازده دارایی ها 14
1-16-5-5- اقلام تعهدی اختیاری.. 14
1-16-5-6- بدهی.. 15
1-16-5-7-اعتبار. 15
1-16-5-8- ارزش بازار. 16
1-16-5-9- نسبت دارایی های کل منهای ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام عادی به کل دارایی ها (LEVERAGEit). 16
1-16-5-10-نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام عادی ( ). 16
1-16-5-11-زیان مالی.. 17
1-16-5-12- نسبت جریان نقدی ناشی از عملیات به کل دارایی از شروع سال مالی.. 17
1-16-5-13- انحراف استانداردفروش طی 5سال تقسیم بر کل دارایی ها( ). 17
1-16-5-14- متغیردامی …………………. 17
1-16-5-15-متغیر ………. 18
1-16-5-16-متغیردامی BIG.. 18
1-17- ساختار کلی تحقیق… 18
فصل دوم: ادبیات وپیشینه تحقیق
2-1- مقدمه. 20
2-2- مبانی نظری… 21
2-2-1- مفهوم سود. 21
2-2-2- مقایسه سود در حسابداری نقدی وتعهدی.. 22
2-2-3- هدف ازگزارشگری مالی.. 22
2-2-4- چارچوبی برای طبقه بندی انواع دستکاری در حسابها 24
2-2-5- اقلام تعهدی.. 25
2-2-6- خطای برآورد، کیفیت اقلام تعهدی وکیفیت سود. 26
2-2-7- مدیریت سود. 27
2-2-7-1- تاریخچه مدیریت سود. 27
2-2-7-2- تعاریف مدیریت سود. 27
2-2-7-3- روش های ارزیابی مدیریت سود. 30
2-2-7-4- برخی ازمدل های اندازگیری اقلام تعهدی اختیاری جهت بررسی مدیریت سود. 31
2-2-7-5- طبقه بندی مدیریت سود. 35
2-2-7-6- طرح های(الگوهای) گوناگون مدیریت سود. 36
2-2-7-7- روش های نامشروع اعمال ِمدیریت سود. 37
2-2-7-8- انگیزه های مدیریت سود. 38
2-2-7-9- دیدگاههای مدیریت سود. 46
2-2-8- قراردادهای بدهی و اعتبار. 49
2-2-9- نظارت ومدیریت سود. 50
2-2-10- بدهی ومدیریت سود. 53
2-3- پیشینه پژوهش….. 54
2-3-1-پژوهش های مرتبط داخلی.. 54
2-3-2- پژوهش های مرتبط خارجی.. 56
فصل سوم: روش تحقیق
3-1- مقدمه. 62
3-2- روش کلی تحقیق.. 62
3-3- اهداف تحقیق.. 63
3-3-1-اهداف علمی.. 63
3-3-2-اهداف کاربردی.. 64
3-4- قلمرو تحقیق.. 64
3-4-1- قلمرو موضوعی.. 64

پایان نامه و مقاله

3-4-2- قلمرو مکانی.. 64
3-4-3- قلمرو زمانی.. 64
3-5- روش گردآوری اطلاعات…. 64
3-6- جامعه آماری، روش نمونه‌گیری و حجم نمونه. 65
3-7- روش انجام کار. 66
3-7-1-مرحله اول : تصریح سنجی.. 66
3-7-2- مرحله دوم : تجزیه و تحلیل داده ها (داده سنجی). 66
3-7-3- مرحله سوم : روش سنجی.. 67
3-7-3-1- مدل پانل دیتا 67
3-7-3-2- مراحل روش تخمین مدل بوسیله داده های تلفیقی.. 70
3-7-3-3- روش برآورد. 71
3-7-3-4-آزمون ریشه واحد در دادههای پانل.. 72
3-7-4- مرحله چهارم : تخمین و استباط آماری.. 73
3-7-5-مرحله پنجم: نتیجه گیری.. 73
3-8-فروض کلاسیک…. 73
3-8-1-بررسی نرمال بودن باقیمانده ها(جمله اخلال) : 73
3-8-2-ناهمسانی واریانس…. 73
3-8-3-بررسی عدم خود همبستگی.. 74
3-8-4- بررسی ناهمبسته بودن جمله اخلال.. 74
3-9- فرضیات تحقیق.. 75
3-10- مدل رگرسیونی پژوهش….. 75
3-11-متغیرهای پژوهش….. 76
3-11-1-متغیر وابسته DCA.. 76
3-11-2-متغیرهای مستقل.. 77
3-11-3-متغیرهای کنترلی.. 78
3-12- پایایی و اعتبار ابزار تحقیق.. 81
3-13- خلاصه فصل.. 81
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

یک مطلب دیگر :

4-1- مقدمه. 84
4-2- تبیین مدل تحقیق اول.. 84
4-2-1- آمار توصیفی مدل اول.. 85
4-2- 2- آمار استنباطی.. 86
4-2-2-1- بررسی مانایی متغیرها 86
4-2-2-2- آزمون ریشه واحد.. 86
4-2-3-تخمین مدل اول.. 87
4-2-4-مقدار DCA.. 89
4-2-4-1- نرمال کردن متغیر DCA.. 89
4-3-تبیین مدل دوم. 91
4-3-1- آمار توصیفی مدل دوم. 92
4-3-2- آزمون ریشه واحد.. 93
4-3-3-تخمین مدل دوم. 94
4-4- بررسی نرمال بودن باقی مانده ها (جمله اخلال)…..99
4-5- ناهمسانی واریانس……..100
4-5-1- واریانس در نرم افزار sata………….101
.-6-4 بررسی عدم خودهمبتگی………102
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1-مقدمه. 104
5-2- خلاصه موضوع وروش پژوهش….. 104
5-3- نتایج آماری آزمون فرضیه ها 105
5-4- نتایج آزمون فرضیه. 105
5-5-بحث ومقایسه پژوهش….. 106
5-6- محدودیت های پژوهش و نتیجه گیری کلی… 106
5-7- پیشنهادهای پژوهش….. 108
5-7-1- پیشنهادهایی مبتنی بر نتایج پژوش…. 108
5-7-2-پیشنهادهایی جهت پژوهش های آتی.. 108
منابع و مأخذ.. 110
پیوستها…. 115
1- آمار توصیفی.. 120
2- آزمون ریشه واحد.. 121
3- آزمون اثرات ثابت… 161
4- آزمون اثرات تصادفی.. 165
5- خروجی تخمین.. 161

چکیده

به منظورافزایش کیفیت وارتقای امور مالی وحسابداری و باتوجه به تناقض دریافته های مطالعات پیشین درموردارتباط بین متغیرهای مدیریت سودوبدهی،برآن شدیم تابادرنظرگرفتن متغیرموثراعتبار،به تناقض درنتایج پژوهش های پیشین پاسخ مناسبی بدهیم.این‌ پژوهش به بررسی ارتباط بین مدیریت سودو بدهی های کوتاه مدت درشرکت های رتبه بندی شده سازمان مدیریت صنعتی دربورس اوراق بهادار تهران می پردازد. به منظوربررسی این ارتباط تعداد94شرکت درطی سالهای 1387 الی 1391(دوره 5ساله)انتخاب‌ گردید.آزمون فرضیه هابااستفاده ازرگرسیون چندمتغیره وتجزیه تحلیل داده ها ازطریق داده های پانل وبااستفاده ازالگوی اثرات ثابت انجام شده است. یافته های پژوهش حاضرنشان می دهدکه بین متغیراعتبارشرکت هاومدیریت سود رابطه منفی ومعناداری وجوددارد. ازسوی دیگربین بدهی های کوتاه مدت ومدیریت سوددرشرکت های بااعتباربالا رتبه بالا رابطه منفی ومعناداری وجودداردامابین بدهی های کوتاه مدت ومدیریت سوددرشرکت های بااعتبارپایین رتبه پایین رابطه مثبت ومعناداری وجوددارد. براساس نتایج می توان اینگونه استدلال کرد که درشرکت های بااعتباربالا رتبه بالا، تمایل مدیران برای مدیریت سود، باافزایشِ بدهی های کوتاه مدت، افزایش نمی یابدواین بادرمعرض نظارتِ بیشترقرارگرفتنِ شرکت های بااعتباربالاازسوی وام دهندگان سازگاراست. این نظارتِ بیشتر، بواسطه استفاده بیشترِشرکت های بااعتباربالا رتبه بالا ازبدهی های کوتاه مدت است. نظارتِ بیشتربربدهی های کوتاه مدت به این دلیل می باشدکه بدهی های کوتاه مدت ریسک نقدینگیِ شرکت را افزایش می دهندواستفاده شرکت های با اعتباربالاازبدهی های کوتاه مدتِ بیشترنشان دهنده عدم رفتارفرصت طلبانه آن ها به منظور مدیریت سودمی باشد، زیراامکان دستکاری دربدهی های کوتاه مدت جاری به منظورمدیریت سودکمترازبدهی های بلندمدت است. با استناد به نتایج پژوهش حاضر از آنجایی که شرکت ها ی با اعتبار بالا سود حسابداری قابل اتکاتری ارائه می دهند و گزارشات مالی آن ها حاوی اطلاعات مفیدتری می باشد، لذا به سرمایه گذاران و تحلیل گران ایرانی پیشنهاد می شود که در تصمیم گیری های خود اعتبار شرکت ها را نیز مد نظر قرار دهد.
کلید واژه : بدهی های کوتاه مدت ،مدیریت سود،اعتبار، نظارت

فصل اول

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *