2-1-10 گمرک و ارتباطات منطقه‌ای و جهانی.. 30
2-1-10-1 آشنایی با سازمان جهانی گمرک 30
2-1-10-2 استانداردهای بین‌المللی گمرکی.. 33
2-1-10-3 مزایای اجرای استانداردهای بین‌المللی گمرکی: 36
2-1-10-4 کنوانسیون‌های بین‌المللی در زمینه گمرک.. 36
2-1-11 مشکلات و محدودیت‌های گمرکات سنتی در فرآیند صادرات کالا و خدمات… 38
2-1-12 عملکرد آماری.. 42
بخش دوم: گمرک الکترونیک
2-2-1 مقدمه. 46
2-2-2 تجارت الکترونیکی.. 47
2-2-2-1 مرکز تسهیل تجارت و تجارت الکترونیک سازمان ملل متحد: 47
2-2-3 مدل‌های انتقال داده‌ها در گمرک الکترونیکی.. 49
2-2-4 آشنایی با فرآیند گمرک الکترونیکی در کشورهای فیلیپین، چین، مالزی و سنگاپور. 52
2-2-4-1 گمرک الکترونیکی در کشور فیلیپین.. 52
2-2-4-2 گمرک الکترونیکی در کشور چین.. 52
2-2-4-3 گمرک الکترونیکی در کشور مالزی.. 53
2-2-4-4 گمرک الکترونیکی در کشور سنگاپور. 54
2-2-5 جایگاه گمرک الکترونیکی در تسهیل تجاری.. 54

پایان نامه و مقاله

2-2-5-1 ارکان اصلی تسهیل تجاری.. 58
2-2-5-2 موارد قانون امور گمرکی مرتبط با تسهیل تجاری.. 59
2-2-6 تعریف آسیکودا 60
2-2-6-1ویژگی‌های آسیکودا 61
2-2-6-2 ساختار و مکانیزم اجرای گمرک الکترونیک… 62
2-2-6-3 آسیکودا در ایران. 65
2-2-7 مزایای گمرک الکترونیکی.. 67
2-2-7-1 مزایای گمرک الکترونیکی برای دولت، گمرک و مناطق تجاری آزاد. 67
2-2-7-2 مزایای گمرک الکترونیکی برای شرکت‌های صادراتی.. 67
2-2-7-3 مزایای گمرک الکترونیکی در زنجیره تأمین.. 68
2-2-7-4 منافع گمرک الکترونیکی برای بازرگانان: 68
2-2-7-5 منافع گمرک الکترونیکی برای ادارات: 69
2-2-8 چالش‌های اجرای گمرک الکترونیکی در ایران. 71
2-2-8-1 فقدان زیرساخت‌های فنی.. 71
2-2-8-2 عدم یکپارچگی سیستم‌ها 72
2-2-8-3 فقدان زیرساخت‌های مالی.. 72
2-2-8-4 فقدان زیرساخت‌های قانونی.. 73
2-2-8-5 فقدان زیرساخت‌های منابع انسانی.. 73
2-2-9 راهکارهای غلبه بر چالش‌ها 73

یک مطلب دیگر :

2-2-10 برنامه تحقق گمرک الکترونیکی.. 74
2-2-11 پروژه‌های اصلاح نظام گمرکی در راستای طرح تحول اقتصادی دولت… 77
2-2-12 گمرک بندرانزلی و خدمات آن. 81
بخش سوم: استراتژی صادرات
2-3-1 تعریف صادرات… 85
2-3-2 اهمیت صادرات… 85
2-3-3 انواع صادرات… 86
2-3-4 استراتژی توسعه صادرات… 87
2-3-5 ضرورت تدوین استراتژی اصولی صادرات… 88
2-3-6 عوامل مؤثر بر استراتژی صادرات… 89
2-3-7 مزایای استراتژی توسعه صادرات… 92
2-3-8 توسعه و موانع صادرات… 93
بخش چهارم: پیشینه تحقیق
2-4-1 پیشینه‌ی پژوهش… 96
فصل سوم: روش تحقیق
3-1 مقدمه. 100
3-2 روش تحقیق.. 101
3-3 جامعه آماری.. 101
3-4 حجم نمونه و روش نمونه‌گیری.. 102
3-5 ابزار گردآوری داده‌ها 102
3-6 پرسشنامه. 102
3-7 روایی پرسشنامه. 103
3-8 پایایی پرسشنامه. 103
3-9 آزمون‌های آماری.. 103
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها و یافته‌های تحقیق
4-1 مقدمه. 105
4-2 توصیف داده‌های تحقیق… 106
4-2-1 توصیف متغیرهای جمعیت شناختی تحقیق.. 106
4-2-2 توصیف متغیرهای تحقیق.. 110
4-3 تحلیل داده‌های تحقیق.. 115
4-4 آزمون فریدمن.. 120
4-5 آزمون رگرسیون چندگانه. 121
فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
5-1 مقدمه. 123
5-2 بحث در نتایج توصیفی داده‌های تحقیق.. 124
5-3 بحث در نتایج داده‌های تحقیق.. 124
5-4 نتیجه‌گیری.. 126
5-5 محدودیت‌های پژوهش… 126
5-5-1 محدودیت‌های در اختیار محقق.. 126
5-5-2 محدودیت‌های خارج از اختیار محقق.. 126
5-6 پیشنهادهای تحقیق.. 127
5-6-1 پیشنهادهای تحقیق بر اساس نتایج به دست آمده 127

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *