3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. 31
3-2- روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 31
3-2-1- جامعه آماری پژوهش…………………………………………………………………………………….. 31
3-2-2- نمونه آماری پژوهش……………………………………………………………………………………… 32
3-3- ابزار جمع آوری داده ها…………………………………………………………………………………….. 32
3-4- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات………………………………………………………………. 33
3-4-1- مدل پانل دیتا……………………………………………………………………………………………… 34
3-4-1-1- مزیت داده‌های تلفیقی نسبت به سری‌های زمانی و مقطعی…………………………….. 34
3-4-1-2- تعیین روش تخمین در روش پانل دیتا…………………………………………………………. 35
3-4-1-3-آزمون معنی دار بودن اثرات فردی F لیمر…………………………………………………… 36

پایان نامه و مقاله

3-4-1-4- انتخاب روش برای تخمین مدل………………………………………………………………….. 37

یک مطلب دیگر :

3-4-1-4-1- روش اثرات ثابت………………………………………………………………………………….. 38
3-4-1-4-2- روش اثرات تصادفی…………………………………………………………………………….. 38
3-4-2- فروض کلاسیک آماری…………………………………………………………………………………. 38
3-4-3- تجزیه و تحلیل رگرسیون و همبستگی…………………………………………………………… 41
فـصل چهارم……………………………………………………………………………………………………………. 42
4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. 43
4-2- تحلیل آماری داده های جمع آوری شده………………………………………………………………. 43
4-2-1- تحلیل آماری آزمون فرضیه فرصت های رشد………………………………………………….. 43
4-2-2- تحلیل آماری آزمون فرضیه پایداری سود……………………………………………………….. 45
فـصل پنجم…………………………………………………………………………………………………………….. 48
5- 1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………. 49
5-2- مروری مختصر بر هدف، مسئله و چگونگی كار…………………………………………………….. 49
5-3- نتایج و یافته ها………………………………………………………………………………………………… 50
5-4- بحث، مقایسه و نتیجه گیری………………………………………………………………………………. 50

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *