2-1-2) مدیریت دانش: 18
2-1-2-1) تاریخچه و علل پیدایش مدیریت دانش 18
2-1-2-2) مفهوم مدیریت دانش 21
2-1-2-3) تعاریف مدیریت دانش از دیدگاه صاحبنظران: 23
2-1-2-4) اهمیت بکارگیری مدیریت دانش 25
2-1-2-5) منابع مدیریت دانش 26
2-1-2-6) اصول مدیریت دانش 26
2-1-2-7) قابلیت فرایندی مدیریت دانش 31
2-1-2-8)موفقیت بهره گیری از مدیریت دانش 32
2-1-2-9) مشکلات نبود مدیریت دانش 34
2-1-2-10) مدل های مدیریت دانش: 35
2-1-2-11)الگوی SECI  فرآیند خلق و تبدیل دانش 36
2-1-2-12)الگوی فرآیند مدیریت دانش 37
2-1-2-13) عناصر مهم در چارچوب مدیریت دانش در بخش تولیدی: 38
2-1-2-14)مدیریت دانش در بخشهای دولتی و غیردولتی 39
2-1-2-15)اهمیت و ضرورت مدیریت دانش در سازمانهای دولتی 40
2-1-2-16) موافقان و مخالفان مدیریت دانش در سازما نهای دولتی 41
2-1-2-17)مدیریت دانش و خوشههای صنعتی 41
2-1-2-18)دسته بندی دانش مدار خوشه های صنعتی 42
2-1-2-19)عناصر بكارگیرنده و دگرگون كننده دانش در خوشه های صنعتی 43
2-1-2-20) مدیریت دانش در ارتباط با مشتری 43
2-2) سلامت سازمانی 45
2-2-1)مفهوم سلامت 45
2-2-2)سلامت سازمانی 45
2-2-3)مفهوم سلامت سازمانی: 46
2-2-3-1) اهمیت مقوله سلامت سازمانی: 46
2- 2-4)ابعاد سلامت سازمانی: 47
2-2-4-1) ابعاد دهگانه سلامت سازمانی از دیدگاه مایلز: 47
2-2-3-2) سطوح و ابعاد سلامت سازمانی ازدیدگاه (هوی و همکاران): 50
2-2-3-3) ابعاد سلامت سازمانی از دیدگاه لایدن و كلینگل: 50
2-2-3-4) سطوح وابعاد سلامت سازمانی از دیدگاه پارسونز: 52
2-2-4) مدل سیستماتیك شاخص های سلامت سازمان: 53
2-2-4-1)نگرش شاخص های ورودی 54
2-2-4-2)نگرش شاخص های فرآیندی 54

برای دیدن جزییات بیشتر و دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

2-2-4-3)نگرش شاخص های خروجی 56
2-2-5) ویژگی های سازمان سالم و ناسالم: 57
2-2-5-1)ویژگی های سازمان سالم: 57
2-2-5-2)ویژگی های سازمان ناسالم 59
2-2-7)ارزیابی سلامت سازمانی: 62
2-2-7-1)وضعیت ناخوشی یا پریشانی: 62
2-2-7-2)منابع ناخوشی در سازمانها: 62
2-3)پیشینه تحقیق: 65
2-3-1) پیشینه تحقیقات داخلی 65
2-3-2) پیشینه تحقیقات خارجی 66
2-4) مدل مفهومی تحقیق 67
2-6) جمع بندی فصل 68
فصل سوم: روش تحقیق
3-1) مقدمه: 70
3-2) روش تحقیق : 70
3-3 ) ابزار گردآوری اطلاعات: 71
3-4) جامعه آماری : 72
3-5 ) روش نمونه گیری: 72
3-6 ) روایی  و پایایی  پرسشنامه: 74
3-6-1) آزمون پایایی پژوهش: 74
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های آماری
4-1) مقدمه 77
4-2) بررسی توصیفی ویژگی‌های جمعیت شناختی 77
4-2-1 )جنسیت 78
4-2-2) تاهل 79
4-2-3 )تحصیلات 80
4-2-4 ) سمت 81
4-3 ) آزمون فرضیات تحقیق 82

یک مطلب دیگر :

4-3-1) آزمون فرضیه فرعی اول 82
4-3-2 )آزمون فرضیه فرعی دوم 83
4-3-3) آزمون فرضیه فرعی سوم 84
4-3-4 )آزمون فرضیه فرعی  چهارم 85
4-3-5) آزمون فرضیه اصلی پژوهش 86
4-4) یافته های جانبی تحقیق 87
4-4-1) آزمون فرضیه جانبی اول 87
4-4-2) آزمون فرضیه جانبی دوم 88
4-4-3 )آزمون فرضیه جانبی سوم 89
4-4-4 )آزمون فرضیه جانبی چهارم 90
4-4-5 )رتبه‌بندی ابعاد مدیریت دانش 91
4-4-6)آزمون رگرسیون بین مولفه های مدیریت دانش و سلامت سازمانی: 92
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5- 1)مقدمه 96
5-2)نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق 96
5-2-1) نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول 96
5-2-2) نتیجه آزمون فرضیه فرعی دوم 97
5-2-3) نتیجه آزمون فرضیه فرعی سوم 98
5-2-4) نتیجه آزمون فرضیه فرعی چهارم 99
5-2-5) نتیجه آزمون فرضیه اصلی 99
5-3)پیشنهادات تحقیق 100
5-3-1)پیشنهادات مبتنی بر فرضیات 100
5-3-2)  پیشنهادات اجرایی 101
5-3-3) پیشنهادات به محققین 102
5-4) محدودیت های تحقیق 102
منابع
منابع فارسی 103
منابع انگلیسی 104
ضمایم 107
چکیده
دانش به عنوان دارایی نا مشهود محور خلق ارزش در سازمان های عصر حاضر است. ذخیره­ی دانشی به عنوان سرمایه­ی استراتژیك هر سازمان، مهم­ترین مزیت رقابتی سازمان ها به شمار می­رود. از طرفی سلامت سازمانی منجر به دوام و بقاء سازمان در محیط خود و ارتقاء سازگاری با آن می­گردد. در واقع سلامت سازمانی توانایی سازمان برای رشد و بهبود مداوم است.با درک درست از رابطه مدیریت دانش و سلامت سازمانی و با تعیین جایگاه مدیریت دانش در سلامت سازمانی می توان شاهد کسب مزیت رقابتی در بسیاری از سازمان ها باشیم.این پژوهش، با هدف بررسی رابطه­ی بین مدیریت دانش و سلامت سازمانی در شرکت سایپا کاشان انجام شد. روش تحقیق از حیث هدف، كاربردی و از حیث شیوه­ی جمع آوری داده­ها توصیفی – همبستگی می­باشد. جامعه­ی آماری این تحقیق شامل كلیه کارکنان شاغل در شرکت سایپا کاشان در سال 1393 بودند که طبق جدول مورگان(1978) ، 146 نفر به روش نمونه گیری  تصادفی ساده انتخاب شدند. داده­های پژوهش از طریق پرسشنامه مدیریت دانش با پایایی 83/0 و سلامت سازمانی با پایایی 94/0 جمع­آوری و از طریق آزمون­های همبستگی پیرسونی و رگرسیون ساده بوسیله نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. نتایج تحقیق بیانگر این بود كه تمامی زیرمؤلفه­های مدیریت دانش با سلامت سازمانی ارتباط مثبت و معنادار دارد که از بین تمامی مولفه های مدیریت دانش، مولفه “بیرونی سازی” بیشترین تاثیر را بر روی سلامت سازمانی به نسبت مولفه های دیگر دارد.
واژه­های كلیدی : دانش، مدیریت دانش، سلامت سازمانی، شرکت ساپیا کاشان
فصل اول: كلیات تحقیق
1-1)مقدمه
دنیای متغیر امروز ایجاب می کند که سازمان­ها برای بقاء به دنبال ابزاری نوین باشند، یکی از ابزارهایی که می ­تواند سازمان­ها را در تأمین این اهداف یاری کند، مدیریت دانش است. مدیریت دانش فرایندی است که به سازمان­ها کمک می کند اطلاعات مهم را بیابند، گزینش، سازماندهی و منتشر کنند و تخصصی است که برای فعالیت­هایی چون حل مشکلات، آموختن پویا و تصمیم­گیری ضروری است. در سال­های اخیر، سازمان ها و شرکت های مختلف، پیوستن به روند دانش را آغاز کرده­اند و مفاهیم جدیدی چون کاردانش، دانش­ کار، مدیریت دانش و سازمان­های دانشی خبر از شدت یافتن این روند می­دهند. سازمان­ها نه تنها از طریق سازگاری منفعلانه، بلکه به واسطه کارکرد متقابل فعال، خود را با محیط­های بی ثبات وفق می­دهند.
سازمان­ها به راحتی می توانند تغییر شکل دهند، با این همه، بسیاری از دیدگاه­های موجود در زمینه سازمان از یک حالت منفعلانه و ایستا برخوردارند. سازمانی که درصدد سازگاری کامل خود با محیط در حال تغییر است، باید علاوه بر خلق اطلاعات و دانش، بتواند آن­ها را به طرز موثری، مورد پردازش قرار دهد هم چنین اعضای سازمان باید نه تنها منفعل نبوده، بلکه باید به عنوان عامل فعال در نوآوری عمل کنند.

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *