2-5-2) عوامل مالی. 22
2-5-3 )عوامل ارتباطی و انسانی. 23
2-5-4 )عوامل و شرایط فیزیکی. 24
2-5-5 )عوامل وابستگی سازمانی. 24
2-6 )تجهیز منابع در بانك.. 25
2-6-1 ) فناوری اطلاعات و ارتباطات.. 26
2-6-2 )مهارت‌های نیروی انسانی. 26
2-6-3 ) تنوع خدمات بانكی. 27
2-6-4 )كیفیت خدمات بانكی. 27
2-6-5 )رضایت مشتریان ازكاركنان بانك‌ها و مؤسسات مالی. 28
2-6-6) مطلوبیت محیط داخلی بانك‌ها 28
2-6-7) مطلوبیت محل استقرار مكانی بانك‌ها 28
2-7) نوآوری و بانكداری. 29
2-8) پرورش ایده های خلاقانه و نوآورانه 31
2-8-1) پرورش خلاقیت.. 31
2-8-2) خلاقیت فردی در مقابل نوآوری تیمی. 32
2-8-3) نوآوری رو به پیشرفت.. 32
2-8-4) نوآوری و خلاقیت جهانی. 33
2-8-5) نوآوری نظام یافته (TRIZ) 41
2-9) ویژگی های خدمات بانکی. 43
2-9-1) مقایسه خدمات بانکهای ایرانی وخارجی : 44
2-10) پذیرش تکنولوژی. 50
2-11) تئوری انتشار نوآوری (IDT) 51
2-12) تئوری عمل منطقی (TRA) 52
2-13) تئوری رفتار برنامه ریزی شده (TPB) 54
2-13-1) اجزا و روابط تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده 55
2-14) مدل پذیرش تكنولوژی (TAM) 56
2-15)تئوری ویژگی‌های درك شده نوآوری (PCI) 58

پایان نامه و مقاله

2-16) تئوری تجزیه شده رفتار برنامه‌ریزی شده (DTPB) 60
2-17) مدل تكامل یافته پذیرش تكنولوژی (TAM2) 62
2-18) نتیجه‌گیری و ارائه مدل مفهومی. 63
2-19) نمونه ای از شرکتهای نوآور، شرکت خدمات فناوری نوآور پاسارگاد(نوپاد) 65
2-20) نمونه ای از طرحهای نوآورانه 66
2-21) پیشینه تحقیق در داخل و خارج از کشور 67
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1 ) مقدمه 74
3-2)روش تحقیق……75
3-2-1)جمع آوری اطلاعات.. 75
3-2-2)شیوه تجزیه و تحلیل داده ها 76
3-2-3)طراحی و مقیاسهای پرسشنامه 76
3-3)جامعه آماری تحقیق. 77
3-4)نمونه و روش های نمونه گیری تحقیق. 77
3-5)روش های گرد آوری اطلاعات.. 77
3-6)بررسی پایایی و روایی ابزارهای جمع آوری اطلاعات.. 78
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
4-1) مقدمه: 86
4-2)آمار توصیفی. 87

یک مطلب دیگر :

4-2-1)توزیع پاسخگویان بر حسب جنسیت : 87
4-2-2)توزیع پاسخگویان بر حسب سن: 88
4-2-3)توزیع پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات: 89
4-2-4)توزیع پاسخگویان بر حسب رده سازمانی: 90
4-2-5)توزیع پاسخگویان بر حسب نوع استخدام: 91
4-3)توصیف متغیرهای تحقیق. 92
4-3-1)نوآوری خدمات.. 92
4-3-2)نوآوری تکنولوژیک.. 93
4-3-3)نوآوری فرآیند. 94
4-3-4)تجهیز منابع. 95
4-4)آزمون فرضیات تحقیق. 96
4-4-1)فرضیه اول : بین نوآوری خدمات و تجهیز منابع رابطه وجود دارد. 96
4-4-2)فرضیه دوم : بین نوآوری تکنولوژیک و تجهیز منابع رابطه وجود دارد. 97
4-4-3)فرضیه سوم : بین نوآوری فرآیند و تجهیز منابع رابطه وجود دارد. 98
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1)مقدمه 101
5-2)نتایج آمار توصیفی. 101
5-3)نتایج آزمون فرضیه ها (آمار استنباطی) : 103
5-3-1)نتایج آزمون فرضیه اول. 103
5-3-2)نتایج آزمون فرضیه دوم 103
5-3-3)نتایج آزمون فرضیه سوم 103
5-4) پیشنهادات پژوهش………104
5-5)پیشنهادات برای تحقیقات آتی. 106
5-6) محدودیت های تحقیق..107.
ضمائم. 108
منابع: 113
چکیده:
در سال های اخیر صنعت بانکداری شاهد رقابت شدید توام با فرصت ها و تهدیدهای زیادی بوده است. بطور مسلم هیچ بانکی نمی تواند ارائه دهنده همه خدمات بانکی ممکن باشد و در زمینه خدماتی که ارائه می دهد بهترین باشد ، بانک ها می توانند با بررسی نقاط قوت خویش و فرصت های موجود در اقتصاد و بازار کشور استراتژی را پیش بگیرند تا به جایگاه مناسبی در بازار دست یابند.ایجاد فرآیند ها و خدمات جدید و یا تغییر در روشها و خدمات گذشته که ما از آن به نوآوری می توانیم یاد نماییم، امروزه دلیل پیشرفت و جایگاه یابی هر سازمانی در صنعت خود گردیده است. این تحقیق به منظور بررسی تاثیر طرح های نوآورانه بر تجهیز منابع بانک کشاورزی استان گیلان تدوین گردیده است. پژوهش حاضر از نظر روش تحقیق از نوع توصیفی و از نظر هدف تحقیق از نوع کاربردی است. روش جمع آوری داده ها میدانی و ابزار جمع آوری آن، پرسشنامه است.
تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار SPSS ، به دو روش توصیفی و استنباطی انجام گردید. بدین منظور ، از بین 554 نفر از کارمندان شعب منطقه گیلان، 229 نفر به طور تصادفی انتخاب شدند، که از طریق آزمون های رگرسیون و همبستگی جزئی اقدام به تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده گردید.متغیرهایی که در این تحقیق برای سنجش نوآوری مورد استفاده قرار گرفته اند عبارتند از نوآوری خدمات،نوآوری تكنولو‍‍ژیك و نوآوری فرآیند.با توجه به اهداف تحقیق فرضیه ها بدینگونه تدوین شده است که بین نوآوریهای خدمات ، تکنولوژیک و فرآیند از یک سو و تجهیز منابع از سوی دیگر رابطه وجود دارد.لازم به ذكر است كه تمام فرضیه های تحقیق مورد تایید قرار گرفت و نتایج بدست آمده نشان داد که نوآوری خدمات بیشترین تاثیر و نوآوری تکنولوژیک کمترین تاثیر را بر تجهیز منابع دارد. بنابراین سازمان می تواند با استفاده از طرح های نوآورانه شیوه های تجهیز منابع را ارتقا داده و از پیامد های مثبت آن بهره ببرد.
کلمات کلیدی: طرح های نوآورانه، تجهیز منابع، نوآوری تکنولوژیک، نوآوری خدمات، نوآوری فرآیند، بانک کشاورزی

 
دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *