مبانی نظری سلامت روانی دانلود رایگان پایان نامه درباره مزاح و شوخ طبعی

دانلود پایان نامه

.

نظریة آدلر

سلامت روان به عقیده آدلر (1973) یعنی داشتن اهداف مشخص در زندگی، داشتن فلسفه ای استوار و مستحكم برای زیستن، داشتن روابط خانوادگی و اجتماعی مطلوب و پایدار، مفید بودن برای همنوعان، داشتن جرأت، شهامت و قاطعیت عمل كردن برای نیل به اهداف خود، كنترل داشتن بر روی عواطف و احساسات، داشتن هدف نهایی كمال و تحقق نفس، پذیرفتن اشكالات و كوشیدن در حد توان برای حل آنها.

نظریه فروم

فروم (1968) معتقد است كه انسان دارای سلامت روان كسی است كه عمیقاً عشق می ورزد، آفرینشگر است، قدرت تعقل و خرد را در خویش كاملاً پرورانیده است. خودش و جهان را به شكل عمیقی ادراك می كند، احساس درست پایدار دارد، با جهان در پیوند است و در آن ریشه و اصالت دارد و حاكم بر سرنوشت خویش است. فروم انسان سالم را دارای جهت گیری بارور می داند، یعنی آن نوع جهت گیری كه در آن خود قادر است تمام استعدادهای بالقوه و قدرتهای خویش را به كار گیرد.

نظریه مزلو

به عقیده مزلو [1] (1968) افراد برخوردار از سلامت روان، نیازهای سطح پایین را برآورده كرده اند و اختلال روان شناختی ندارند. می دانند كه هستند؟ چی هستند و به كجا می روند. ادراك افراد سالم از واقعیت، صحیح است. آنها جهان را به صورت عینی ادراك می كنند. این افراد خودانگیخته، سالم و طبیعی هستند، عواطف خود را صادقانه و بدون رنجش دیگران نشان می دهند. افراد سالم نیز به خلوت و استقلال دارند. كنش آنها متصل است. این افراد را تجارب عارفانه یا اوج دارند و همین تجارب، موجب اعتلا و احساس قدرت و قاطعیت آنها می شود.

نظریه اسكینر

سلامت روانی و انسان سالم به عقدیه اسكینر [2] (1973) معادل با رفتار منطبق با قوانین و ضوابط جامعه است. و چنین انسانی وقتی با مشكلی روبرو می شود از طریق شیوه اصلاح رفتار برای بهبودی و بهنجار كردن رفتار خود و اطرافیانش استفاده می جوید و این كار را تا وقتی ادامه می دهد كه به سطح هنجار مورد پذیرش جامعه برسد. انسان سالم كسی است كه تأییدات اجتماعی بیشتری را به خاطر رفتارهای متناسبش، از محیط و اطرافیان دریافت كند.

نظریه كارل یونگ [3]

به نظر یونگ سلامت روان شناختی و خودشناسی یكسان هستند. تحقق خود با سه معیار مشخص می شود. نخست بایستی واپس زنی تخلیه شود. تنشهای بین كنشها و نگرشهای ناخودآگاه و خودآگاه به آرامش مبدل شوند، فرد بتواند از راه معرفت به آرامش و صفای درونی برسد. دوم فرد بایستی بیان نمادین ناخودآگاه را درك كند. سوم شخص بتواند از طریق ایمان شخصی به نماد یا اسطورة خصوصی خوشناسی نزدیك شود. به نظر یونگ خودشناسی و (خودبرون) حالت گریز از بودن و میل به شدن است. به نظر یونگ بودا و مسیح افرادی هستند كه در نهایت به تفرد رسیده اند. به عقیده یونگ كیمیاگری قرون وسطی یعنی تلاش برای تبدیل عناصر پست به عناصر عالی مانند طلا، تمثیل و تجسمی از تلاش روان انسان برای متحد ساختن عناصر پست و عالی روان خویش. این فرایند ذاتی روانی است و منظور از آن همانند فرایند تفرد است. فرایند تفرد نوعی تلاش درونی برای خودیت و تحقق خود است. از طریق این فرایند كلیت شخصیت به ثمر می رسد به عقیده وی روان نژندی نیز از اختلالات تفرد است. لذا كانون توجه در روان درمانی او معطوف مسیر طبیعی این فرآیند بوده است (هیزپاك، 1996).

47- Abraham Maslow

48- B. F. Skinner

49- Yong

 

 

  • مبانی نظری سلامت روانی

تاكنون نظریه های بسیاری كه در آنها سلامت روان مورد توجه قرار گرفته است ارائه گردیده اند با نگاهی گذرا به برخی از معروفترین آنها می پردازیم (به نقل از خدارحیمی، 1374).

نظریه فروید

به عقیده فروید اكثر مردم به درجات مختلف، روان نژند هستند و سلامت روانی یك آرمان است نه یك هنجار آماری (هوگان، 1976). طبق نظریه فروید ویژگیهای خاصی برای سلامت روانی ضرورت دارد. نخستین ویژگی خودآگاهی است. یعنی هر آن چه كه ممكن است در ناخودآگاه موجب مشكل شود بایستی خودآگاه شود و خودآگاهی حقیقی ممكن نیست مگر این كه كنترل غیرواقعی و غیرضروری یا زیاد از حد (من برتر) در هم شكسته شود. به نظر فروید خودآگاهی عنصر اصلی (ولی نه عنصر كافی) سلامت روانی است. (كورسینی، 1973). فروید بیگانگی منطقی از علاقمندیها و اشتیاقهای عمومی را، معیار نهایی سلامت روانی می داند (گلداستینك، 1939).

نظریة موری

به عقیدة موری [1] (1983) فرد سالم از ساختار روانی خودش آگاهی لازم دارد. هم چنین وی در حین این كه بین نیازهای مختلفش تعارضی ندارد از انواع نیازها نیز به نحوة مقتضی استفاده می كنند. در انسان سالم بهنجار بین (من برتر) و (من آرمانی) فاصله زیادی وجود ندارد. موری عقیده دارد كه در انسان سالم ابتدا «نهاد» سپس (من برتر) و آن گاه «من» به ترتیب، نقش عمده را در كنترل رفتار ایفا می كنند و با نظارت خردمندانه (من) و مواظبت (من برتر) تكانه های نهاد به صورت قابل قبولی ارضا می شوند. به عقیدة موری تمام انسانها با شدت و ضعف متفاوت، دچار «عقده» هستند. اما فقط عقده های افراطی و شدید، موجب نابهنجاری و بیماری می شوند. موری معتقد است كه تخیل و خلاقیت مهم ترین ویژگی سلامت روانی هستند.

46- Henry Murray

برای دانلود متن کامل پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته روانشناسی (همه گرایش ها) می توانید اینجا کلیک کنید

دانلود رایگان پایان نامه درباره مزاح و شوخ طبعی

منبع : سایت علم یار (قسمت پایان نامه های روانشناسی) 

و سایت پایان بیست (قسمت پایان نامه های روانشناسی)

Leave a comment