2-3- مقایسه مقالات از نظر تعریف ریاضی و روش حل مساله. 32
فصل سوم: تعریف مسئله استراتژی بهینه قیمت دهی به صورت مفهومی و ریاضی
3-1- مقدمه. 35
3-2- دسته بندی مقالات… 35
3-3- بیان مسئله به صورت مفهومی.. 37
3-3-1 مجهولات مسئله (متغیرهای کنترلی مسئله). 38
3-3-2- تابع هدف مسئله. 39
3-3-3- قیود مسئله. 39
3-4- لحاظ کردن تغییرات استراتژی سایر بازیگران در قیمت بازار. 41
3-5- انتخاب مدل اجرای بازار. 43
3-6- تعریف مسئله به صورت یک مسئله بهینه سازی.. 43
3-6-1- تابع هدف… 43
3-6-2- قیود. 45
3-6-2-1- محدودیت تولید ژنراتورها 45

پایان نامه و مقاله

3-6-2-2- قید حداقل زمان خاموش و روشن بودن ژنراتورها 45
3-6-2-3- قید مربوط به نرخ تغییرات خروجی.. 46
فصل چهارم: معرفی الگوریتم pso مبتنی بر GSO
4-1- روش بهینه سازی اجتماع ذرات… 48
4-2-  روش PSO پایه. 48
4-2-1 پیش زمینه. 48
4-3- PSO پایه. 49
4-4- PSO گسسته. 53
4-5- الگوریتم PSO مبتنی بر GSO.. 54
4-6- تابع برازندگی.. 55
4-6-1- در نظر گرفته قیود. 55
فصل پنجم: مطالعات عددی
5-1- معرفی تولید کننده. 57
5-2- نتایج مطالعه. 57
5-3- مقایسه عملکرد الگوریتم مورد نظر با الگوریتم PSO.. 70
فصل ششم: جمع بندی و نتیجه گیری
6-1- نتیجه گیری.. 72
منابع و مآخذ.. 73
چکیده انگلیسی.. 76

یک مطلب دیگر :

فهرست جداول
جدول 1-1: مشخصات کلیدی صنعت برق سنتی. 6
جدول 1-2: خدمات جانبی در FERC.. 16
جدول 2-1: مقایسه مراجع بررسی شده 32
جدول 5-1: مشخصات ژنراتور. 57
جدول 5-2: مقادیر میانگین و انحراف معیار قیمت بازار در 24 ساعت.. 64
فهرست شکل ها
شکل 1-1: ساختارهای مدیریتی شبکه. 5
شکل 1-2: ساختار سنتی صنعت برق (VIM) 6
شکل 1-3: مدل انحصار یکپارچه عمودی. 9
شکل 1-4: مدل انحصار خریدار. 9
شکل 1-5: مدل رقابت در بازار عمده فروشی. 10
شکل 1-6: مدل اختیار کامل مشتری در انتخاب عرضه کننده برق. 11
شکل 1-7: تفکیک و جداسازی ساختار سنتی. 12
شکل 2-1: تخمین منحنی پیشنهاد قیمت بازیگران به صورت خطی در مرجع. 27
شکل 2-2: قیمت ساعتی پیش بینی شده بازار برای یک هفته. 28
شکل 2-3: منحنی ساعتی تداوم قیمت برای یک هفته. 28
شکل 2-4: منحنی پیشنهاد ژنراتورها به بازار در مقاله. 30
شکل 2-5: فلوچارت روش ارائه شده در مرجع. 31
شکل 3-1: منحنی پیشنهاد به بازار در سه پله برای یک ژنراتور. 38
شکل 3-2: تابع چگالی احتمال قیمت بازار را با میانگین 800 ریال و واریانس 10 ریال. 42
شکل 4-1: ایده تغییر در مکان افراد در الگوریتم PSO.. 50
شکل 4-2: ایده جستجو در فضای جواب.. 50

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *