تداخل.. 34
3-4- فلوتاسیون زغال. 35
3-4-1- بازنگری کلی.. 35
3-4-1-1- سنتیک ها – هیدرودینامیک ها 35
3-4-1-2- بازیابی.. 36
3-4-1-3- ترمودینامیک ها 36
3-4-2- تأثیر متغیرهای مرتبط با زغال روی فلوتاسیون. 40
3-4-2-1- خصوصیات فیزیکی وشیمیایی.. 40
3-2-2-1-1- اثرات کلی درجه و رتبه زغال. 41
3-2-2-1-2 -تأثیرات منحصر بفرد پارامترهای درجه و رتبه. 44
3-2-2-2- خصوصیات سطوح. 46
3-2-2-2-1- مشخصات سطح. 46
3-2-2-2-2 اجزاء سطح. 47
3-2-3- تأثیر متغیرهای سیستمی روی قابلیت شناوری.. 47
3-2-3-1- اندازه اجزاء 47
3-2-3-2- واکنشگرها 51

پایان نامه

3-2-3-2-1- کف ساز ها 51
3-2-3-2-2- کلکتورها 51
3-2-3-3- چگالی پالپ.. 52
3-2-3-4- سلول همزن و  هوادهی.. 53
3-2-3-5- مشخصات آب و PH.. 53
3-2-4- گزینش پذیری.. 54
فصل چهارم:آزمایشات فلوتاسیون. 58
4-1- مقدمه. 58
4-2- تجهیزات و مواد: 58
4-3- آزمایشهای فلوتاسیون مقدماتی.. 59

یک مطلب دیگر :

4-3-1- فلوتاسیون حجمی: 59
4-3-2- سنتیک های فلوتاسیون: 61
4-4- سنتیک های فلوتاسیون برای سایز بندی های مشخص… 64
4-4-1- آزمایشهای سنتیک آزمایشگاهی.. 64
4-5- بر هم کنش اندازه ها 67
4-6-  نتایج و مباحثه پیرامون آزمایشهای مقدماتی صورت گرفته. 69
4-6-1- نتایج بدست آمده از آزمایشهای مقدماتی حجمی.. 69
4-6-2- تأثیر واکنشگرها 70
4-6-3- تأثیر چگالی پالپ.. 76
4-6-4- تأثیر دبی هوا 77
4-7- نتایج بدست آمده از آزمایشهای سنتیک مقدماتی.. 77
4-8- نتایج مقدماتی بدست آمده 80
فصل پنجم : نتایج آزمایشات سنتیک و مباحثه پیرامون آن. 82
5-1- مقدمه. 82
5-2- آزمایشهای سنتیک فلوتاسیون. 82
5-2-1- بازیابی در مقابل زمان. 82
5-2-1-1- تأثیر تراز واکنشگر. 82
5-2-1-2- تأثیر اندازه ذرات.. 89
5-2-1-3- تأثیر مواد. 91
5-2-1-4- مباحثه. 93
5-2-1-5- وابستگی به ثابت سرعت.. 95
5-2-1-6- تأثیر تراز واکنشگر. 95
5-2-1-7- تأثیر اندازه ذرات.. 98
5-3- فعل و انفعال اندازه ها 100
فصل ششم: نتیجه گیری.. 109
6-1- مقدمه. 109
6-2- تأثیر متغیرها در فلوتاسیون حجمی زغال. 109
6-2-1- تأثیر واکنشگر ها 109
6-2-2- تأثیر چگالی پالپ.. 110
6-2-3- تأثیر هوادهی.. 110
6-3- سرعت فلوتاسیون برای ذرات با ابعاد منحصر به فرد. 111
6-3-1- بازیابی در مقابل زمان. 111

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *