فصل دوم: بررسی منابع

2-1 تولید جوجه یک روزه گوشتی…………………………………………………………………………………… 12

2-1-1 مرغ لاین………………………………………………………………………………………………………. 12

2-1-2 گله های اجداد گوشتی……………………………………………………………………………………… 12

2-1-3 گله های مرغ مادر……………………………………………………………………………………………. 12

2-1-4 کارخانه جوجه کشی………………………………………………………………………………………… 12

2-2 تکنیکهای مدیریتی برای جبران کاهش فعالیت جفتگیری………………………………………………. 12

2-2-1 کنترل وزن بدن و برنامه تغذیهای…………………………………………………………………………. 12

2-2-2 خروس ریزی و نسبت جنسی در ابتدای جوجه ریزی……………………………………………….. 13

2-2-3اسپایکینگ……………………………………………………………………………………………………… 13

2-2-4اینترااسپایکینگ………………………………………………………………………………………………… 14

2-3 تستوسترون برای جبران کاهش فعالیت جفتگیری…………………………………………………………. 14

2-3-1 عملکرد تستوسترون…………………………………………………………………………………………. 15

2-3-2 علل كاهش تستوسترون…………………………………………………………………………………….. 16

2-3-3 نقش تستوسترون…………………………………………………………………………………………….. 16

2-3-4 تاثیر تستوسترون بر میزان متابولیسم پایه…………………………………………………………………. 17

2-4علایم کمبودهورمونتستوسترون دربدن………………………………………………………………………. 17

2-4-1 کاهش محسوس حجم و قدرت عضلانی………………………………………………………………. 17

2-4-2 افزایش میزان تجمع چربی…………………………………………………………………………………. 18

2-4-3 کاهش تراکم استخوانی……………………………………………………………………………………… 18

2-4-4 کاهش محسوس قوای جنسی……………………………………………………………………………… 18

2-5 آشنایی با روش‌های واکسیناسیون طیور……………………………………………………………………. 19

2-5-1 روش قطره چشمی………………………………………………………………………………………….. 19

2-5-2 روش تزریقی…………………………………………………………………………………………………. 19

2-5-3 روش تلقیح در نسوج بال………………………………………………………………………………….. 19

2-6 تزریق تستوسترون و تاثیر آن در گونه های مختلف…………………………………………………….. 19

2-6-1 تاثیر تستوسترون در خروس……………………………………………………………………………….. 19

2-6-2 تزریق تستوسترون در جوجه های گوشتی………………………………………………………………. 20

2-6-3 تزریق تستوسترون در خوک……………………………………………………………………………….. 20

2-6-4 تزریق تستوسترون در خرگوش…………………………………………………………………………… 20

2-6-5 تزریق تستوسترون در میش………………………………………………………………………………… 21

2-6-6 تاثیر تستوسترون بر رشد جوجه خروسها……………………………………………………………….. 21

2-6-7 تزریق تستوسترون در پرندگان…………………………………………………………………………….. 22

2-6-8 تستوسترون در انسان………………………………………………………………………………………… 22

2-6-9 تستوسترون در گاو………………………………………………………………………………………….. 22

2-6-10 تزریق تستوسترون در گونه های دیگر………………………………………………………………….. 23

2-7 دستگاه تولید مثل جنس نر در طیور………………………………………………………………………… 23

2-8 سیستم ماهیچه هاوعضلات در طیور………………………………………………………………………… 24

2-9 دستگاه تناسلی و دفع ادرار…………………………………………………………………………………… 24

2-10 علائم فنوتیپی خروسهای بالغ……………………………………………………………………………….. 26

2-10-1 خروس تیپ آ………………………………………………………………………………………………. 26

2-10-2 خروس تیپ بی…………………………………………………………………………………………….. 26

2-10-3 خروس تیپ سی…………………………………………………………………………………………… 27

2-11 عوامل موثردرایجاد خروسهای نوع سی…………………………………………………………………. 27

2-11-1 بستر نا مناسب………………………………………………………………………………………………. 27

2-11-2 تهویه نامناسب………………………………………………………………………………………………. 27

2-11-3 تغذیه نامناسب………………………………………………………………………………………………. 27

2-12 ضریب پراکندگی در خروسهای مولد……………………………………………………………………. 28

2-13 دمایی نامناسب………………………………………………………………………………………………….. 28

2-14 پرورش نامناسب……………………………………………………………………………………………….. 28

2-15 بیماریها……………………………………………………………………………………………………………. 28

فصل سوم: مواد و روشها

3-1 حیوانات موردآزمایش………………………………………………………………………………………….. 30

3-2 سالنهای آزمایش………………………………………………………………………………………………….. 30

3-3 نوع هورمون……………………………………………………………………………………………………….. 30

3-4 جمع آوری نمونه………………………………………………………………………………………………… 30

3-5 ساعت روشنایی………………………………………………………………………………………………….. 30

3-6 شدت روشنایی…………………………………………………………………………………………………… 31

3-7 زمان تغذیه…………………………………………………………………………………………………………. 31

3-8 سیستم تغذیه مرغ………………………………………………………………………………………………… 31

3-9 سیستم تغذیه خروس……………………………………………………………………………………………. 31

3-10 هفته تزریق………………………………………………………………………………………………………. 31

3-11 روش تزریق…………………………………………………………………………………………………….. 31

3-12 رفتار بعد تزریق………………………………………………………………………………………………… 32

3-13 رفتار بعد اسپایک………………………………………………………………………………………………. 32

3-14 کندلینگ………………………………………………………………………………………………………….. 32

3-15 ترابل شوتینگ…………………………………………………………………………………………………… 32

3-16 درصد تلفات……………………………………………………………………………………………………. 32

3-17 تجزیه و تحلیل آماری………………………………………………………………………………………… 33

فصل چهارم: نتایج

4-1 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها برمیانگین درصد جوجه‌درآوری گله مرغ مادر گوشتی………………………………………………………………………………………………………………………………. 35

4-1-1 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون بهخروس‌ها برمیانگین درصد جوجه ‌درآوری گله مرغ مادر گوشتی در هفته 44………………………………………………………………………………………………………………….. 35

4-1-2 اثرتزریق غلظت‌های مختلفهورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین درصد جوجه ‌درآوری گله مرغ مادر گوشتی در هفته 45………………………………………………………………………………………………………………….. 35

4-1-3 اثرتزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها برمیانگین درصد جوجه ‌درآوری گله مرغ مادر گوشتی در هفته 46………………………………………………………………………………………………………………….. 36

4-1-4 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین درصدجوجه‌درآوری گله مرغ مادر گوشتی در هفته 47………………………………………………………………………………………………………………….. 36

4-1-5 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین درصدجوجه‌درآوری گله مرغ مادر گوشتی در هفته 48………………………………………………………………………………………………………………….. 36

4-1-6 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین درصدجوجه‌درآوری گله مرغ مادر گوشتی در هفته 49………………………………………………………………………………………………………………….. 37

4-1-7 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین درصدجوجه‌درآوری گله مرغ مادر گوشتی در هفته 50………………………………………………………………………………………………………………….. 37

4-1-8 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین درصدجوجه‌درآوری گله مرغ مادر گوشتی در کل دوره آزمایش (50-44 هفتگی)…………………………………………………………………………………. 37

4-2 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترونبه خروس‌هابرمیانگین وزن تخم‌مرغ گله مرغ مادر گوشتی 38

4-2-1 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین وزن تخم‌مرغ گله مرغ مادر گوشتی در هفته 44……………………………………………………………………………………………………………………………. 38

4-2-2 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین وزن تخم‌مرغ گله مرغ مادر گوشتی در هفته 45……………………………………………………………………………………………………………………………. 38

4-2-3 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین وزن تخم‌مرغ گله مرغ مادر گوشتی در هفته 46……………………………………………………………………………………………………………………………. 39

4-2-4 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین وزن تخم‌مرغ گله مرغ مادر گوشتی در هفته 47……………………………………………………………………………………………………………………………. 39

4-2-5 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین وزن تخم‌مرغ گله مرغ مادر گوشتی در هفته 48……………………………………………………………………………………………………………………………. 39

4-2-6 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین وزن تخم‌مرغ گله مرغ مادر گوشتی در هفته 49……………………………………………………………………………………………………………………………. 39

4-2-7 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین وزن تخم‌مرغ گله مرغ مادر گوشتی در هفته 50……………………………………………………………………………………………………………………………. 40

4-2-8 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین وزن تخم‌مرغ گله مرغ مادر گوشتی در کل دوره آزمایش (50-44 هفتگی)…………………………………………………………………………………………….. 40

4-3 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین وزن خروس‌های گله مرغ مادر گوشتی   40

4-3-1 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین وزن خروس‌های گله مرغ مادر گوشتی در هفته

پایان نامه و مقاله

 44………………………………………………………………………………………………………………………… 41

4-3-2 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین وزن خروس‌های گله مرغ مادر گوشتی در هفته 45………………………………………………………………………………………………………………………… 41

4-3-3 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین وزن خروس‌های گله مرغ مادر گوشتی در هفته 46………………………………………………………………………………………………………………………… 41

4-3-4 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین وزن خروس‌های گله مرغ مادر گوشتی در هفته 47………………………………………………………………………………………………………………………… 42

4-3-5 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین وزن خروس‌های گله مرغ مادر گوشتی در هفته 48………………………………………………………………………………………………………………………… 42

4-3-6 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین وزن خروس‌های گله مرغ مادر گوشتی در هفته 49………………………………………………………………………………………………………………………… 42

4-3-7 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین وزن خروس‌های گله مرغ مادر گوشتی در هفته 50………………………………………………………………………………………………………………………… 43

4-3-8 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین وزن خروس‌های گله مرغ مادر گوشتی در کل دوره آزمایش (50-44 هفتگی)……………………………………………………………………………………… 43

4-4 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین درصد تولید تخم‌مرغ هفته گله مرغ مادر گوشتی…………………………………………………………………………………………………………………….. 43

4-4-1 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین درصد تولید تخم‌مرغ هفته گله مرغ مادر گوشتی در هفته 44………………………………………………………………………………………………………………. 44

4-4-2 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین درصد تولید تخم‌مرغ هفته گله مرغ مادر گوشتی در هفته 45………………………………………………………………………………………………………………. 44

4-4-3 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین درصد تولید تخم‌مرغ هفته گله مرغ مادر گوشتی در هفته 46………………………………………………………………………………………………………………. 44

4-4-4 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین درصد تولید تخم‌مرغ هفته گله مرغ مادر گوشتی در هفته 47………………………………………………………………………………………………………………. 45

4-4-5 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین درصد تولید تخم‌مرغ هفته گله مرغ مادر گوشتی در هفته 48………………………………………………………………………………………………………………. 45

4-4-6 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین درصد تولیدتخم‌مرغ هفته گله مرغ مادر گوشتی در هفته

یک مطلب دیگر :

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع تعدد جرم، قانون مجازات

 49………………………………………………………………………………………………………………. 45

4-4-7 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین درصد تولیدتخم‌مرغ هفته گله مرغ مادر گوشتی در هفته 50………………………………………………………………………………………………………………. 46

4-4-8 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین درصد تولیدتخم‌مرغ هفته گله مرغ مادر گوشتی در کل دوره آزمایش (50-44 هفتگی)…………………………………………………………………………….. 46

4-5 اثر ورود خروس‌های جوان به گله بر میانگین درصد جوجه‌درآوری گله مرغ مادر گوشتی… 46

4-5-1 اثر ورود خروس‌های جوان به گله بر میانگین درصد جوجه‌درآوری گله مرغ مادر گوشتی در هفته 44 47

4-5-2 اثر ورود خروس‌های جوان به گله بر میانگین درصد جوجه‌درآوری گله مرغ مادر­ گوشتی در هفته 45 47

4-5-3 اثر ورود خروس‌های جوان به گله بر میانگین درصد جوجه‌درآوری گله مرغ مادر گوشتی در هفته 46 47

4-5-4 اثر ورود خروس‌های جوان به گله بر میانگین درصد جوجه‌درآوری گله مرغ مادر گوشتی در هفته 47 47

4-5-5 اثر ورود خروس‌های جوان به گله بر میانگین درصد جوجه‌درآوری گله مرغ مادر گوشتی در هفته 48 48

4-5-6 اثر ورود خروس‌های جوان به گله بر میانگین درصد جوجه‌درآوری گله مرغ مادر گوشتی در هفته 49 48

4-5-7 اثر ورود خروس‌های جوان به گله بر میانگین درصد جوجه‌درآوری گله مرغ مادر گوشتی در هفته 50 48

4-5-8 اثر ورود خروس‌های جوان به گله بر میانگین درصد جوجه‌درآوری گله مرغ مادر گوشتی در کل دوره آزمایش (50-44 هفتگی)………………………………………………………………………………………………………………….. 48

4-6 اثر ورود خروس‌های جوان به گله بر میانگین وزن تخم‌مرغ گله مرغ مادر گوشتی……………. 49

4-6-1 اثر ورود خروس‌های جوان به گله بر میانگین وزن تخم‌مرغ گله مرغ مادر گوشتی در هفته 44.. 49

4-6-2 اثر ورود خروس‌های جوان به گله بر میانگین وزن تخم‌مرغ گله مرغ مادر گوشتی در هفته 45.. 49

4-6-3 اثر ورود خروس‌های جوان به گله بر میانگین وزن تخم‌مرغ گله مرغ مادر گوشتی در هفته 46.. 49

4-6-4 اثر ورود خروس‌های جوان به گله بر میانگین وزن تخم‌مرغ گله مرغ مادر گوشتی در هفته 47.. 50

4-6-5 اثر ورود خروس‌های جوان به گله بر میانگین وزن تخم‌مرغ گله مرغ مادر گوشتی در هفته 48.. 50

4-6-6 اثر ورود خروس‌های جوان به گله بر میانگین وزن تخم‌مرغ گله مرغ مادر گوشتی در هفته 49.. 50

4-6-7 اثر ورود خروس‌های جوان به گله بر میانگین وزن تخم‌مرغ گله مرغ مادر گوشتی در هفته 50.. 50

4-6-8 اثر ورود خروس‌های جوان به گله بر میانگین وزن تخم‌مرغ گله مرغ مادر گوشتی در کل دوره آزمایش (50-44 هفتگی)……………………………………………………………………………………………………………………………. 50

4-7 اثر ورود خروس‌های جوان به گله بر میانگین درصد تولید تخم‌مرغ هفته گله مرغ مادر گوشتی 51

4-7-1 اثر ورود خروس‌های جوان به گله بر میانگین درصد تولید تخم‌مرغ هفته گله مرغ مادر گوشتی در هفته 44     51

4-7-2 اثر ورود خروس‌های جوان به گله بر میانگین درصد تولید تخم‌مرغ هفته گله مرغ مادر گوشتی در هفته 45     51

4-7-3 اثر ورود خروس‌های جوان به گله بر میانگین درصد تولید تخم‌مرغ هفته گله مرغ مادر گوشتی در هفته 46     52

4-7-4 اثر ورود خروس‌های جوان به گله بر میانگین درصد تولید تخم‌مرغ هفته گله مرغ مادر گوشتی در هفته 47     52

4-7-5 اثر ورود خروس‌های جوان به گله بر میانگین درصد تولید تخم‌مرغ هفته گله مرغ مادر گوشتی در هفته 48     52

4-7-6 اثر ورود خروس‌های جوان به گله بر میانگین درصد تولید تخم‌مرغ هفته گله مرغ مادر گوشتی در هفته 49     53

4-7-7 اثر ورود خروس‌های جوان به گله بر میانگین درصد تولید تخم‌مرغ هفته گله مرغ مادر گوشتی در هفته 50     53

4-7-8 اثر ورود خروس‌های جوان به گله بر میانگین درصد تولید تخم‌مرغ هفته گله مرغ مادر گوشتی در کل دوره آزمایش (50-44 هفتگی)………………………………………………………………………………………………………………….. 53

فصل پنجم: بحث

5-1 بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………… 62

5-2 عوارض مصرف طیور هورمونی برای انسان……………………………………………………………… 63

5-3 مکانیزم تاثیر تستوسترون……………………………………………………………………………………….. 63

5-4 ﺗﻨﻈﻴﻢ اسپرماتوژنز………………………………………………………………………………………………… 64

5-5 کنترل اسپرماتوژنز……………………………………………………………………………………………….. 64

5-6 کاهش وزن تخم مرغ……………………………………………………………………………………………. 65

5-7 تاثیر اسپایکینگ…………………………………………………………………………………………………… 65

5-8 مقایسه تزریق با دوزهای مختلف…………………………………………………………………………….. 65

5-9 تاثیر تستوسترون بر وزن خروسها……………………………………………………………………………. 65

نتیجه گیری :……………………………………………………………………………………………………………… 66

پیشنهادات :………………………………………………………………………………………………………………. 66

منابع

منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………………… 68

چکیده

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *