2-2-2-2 . نداشتن وابستگی به دولت: 21
2-2-2-3 . داوطلبانه: 22
2-2-2-4 . برخورداری از شخصیت حقوقی: 22
2-2-2-5 . مدیریت دموکراتیک و مشارکتی: 22
2-2-2-6 . خودگردان: 22
2-2-2-7 .غیرسیاسی بودن. 22
2-2-2-8 .معافیت مالیاتی.. 23
2-2-3. بسط فضای مفهومی سازمان غیر دولتی یا مردم نهاد. 23
2-2-3-1- گروه اجتماعی: 24
2-2-3-2- سازمان: 25
2-2-3-3- هویت غیر دولتی: 25
2-2-3-4- حیثیت تعاون: 26
2-2-3-5- جهت گیری غیر انتفاعی: 26
2-2-4. کارکردهای سازمان‌های مردم نهاد. 28
2-2-4-1- سازمان‌های مردم نهاد حلقه واسط میان جامعه و حکومت ها هستند. 29
2-2-4-2- سازمان‌های مردم نهاد می توانند تقاضاهای اجتماعی را اولویت بندی کنند. 30
2-2-4-3- سازمان‌های مردم نهاد می توانند به حکومت ها مشاوره دهند. 30
2-2-4-4- سازمان‌های مردم نهاد می توانند به نقد عملکرد حکومت بپردازند. 31
2-2-4-5- سازمان‌های مردم نهاد می توانند بر نهادهای دولتی اثرگذار باشند. 31
2-2-4-6- سازمان‌های مردم نهاد می توانند سطح فرهنگ عمومی را ارتقاء دهند. 32
2-2-4-7- سازمان‌های مردم نهاد می توانند آگاهی‌های اجتماعی مردم را افزایش دهند. 33
2-2-4-8- سازمان‌های مردم نهاد ظرفیت و توان بالایی برای جذب نخبگان اجتماعی دارند. 34
2-2-4-9- سازمان‌های مردم نهاد می توانند به ایجاد هماهنگی و انسجام اجتماعی در جامعه بپردازند. 34
2-2-4-10- سازمان‌های مردم نهاد می توانند به کاهش و کنترل خشونت‌های اجتماعی در جامعه بپردازند. 35
2-2-5. سازمان‌های مردم نهاد جوانان: 36
2-2-5-1. ویژگی‌های سازمان‌های مردم نهاد جوانان. 38
2-2-5-1-1- سازمان‌های مردم نهاد جوانان غیر دولتی است. 38
2-2-5-1-2- سازمان‌های مردم نهاد جوانان غیرسیاسی است. 39
2-2-5-1-3- سازمان‌های مردم نهاد جوانان غیرانتفاعی است. 39
2-2-5-2. کارکردهای سازمان‌های مردم نهاد جوانان. 39
2-2-5-3. وضعیت سازمان‌های مردم نهاد جوانان. 40
2-3. فضای مجازی )اینترنت) 41
2-3-1. تاریخچه ی اینترنت در جهان. 42
2-3-2. تاریخچه اینترنت در ایران. 45
2-3-3. پیامدهای اینترنت و فضای مجازی.. 46
2-3-4. اینترنت به مثابه حوزه‌ی عمومی.. 48
2-3-5. دسترسی همگانی به حوزه‌ی عمومی.. 50
2-3-6. ابعاد چهارگانه‌ی دسترسی به حوزه‌ی عمومی.. 50
2-4. مروری برپژوهشهای انجام شده………51
2-5. چهارچوب نظری تحقیق…………54
2-6. مشارکت و تئوریهای آن. 54
فصل سوم: 60
روش شناسی تحقیق.. 60
مقدمه. 61
3-1.روش تحقیق.. 62
3-2. جامعۀ آماری.. 63
3-3. روش نمونه گیری.. 63
3-4.حجم نمونه. 64
3-5. واحد تحلیل. 64
3-6. ابزار پژوهش… 64
3-7. تعاریف نظری و عملی متغیرهای پژوهش… 65
3-7-1. متغیر وابسته: مشارکت اجتماعی در فضای مجازی.. 65
3-7-2. متغیرهای مستقل: 66
3-7-2-1- آینده نگری: 66
3-7-2-2- میزان اعتماد به فضای مجازی: 66
3-7-2-3- زیرساختهای اینترنتی: 67
3-7-2-4- محدودیتهای قانونی: 67
3-7-2-5- نوع جذب مخاطبین.. 68
3-7-2-6- عدم آشنایی اعضاء 68
3-8. روایی ابزار تحقیق.. 68
3-9. پایایی ابزار تحقیق.. 69
3-10. رویۀ جمعآوری دادهها 70
3-11. فنون تجزیه و تحلیل دادهها 71
فصل چهارم: 72
تجزیه و تحلیل یافته ها 72
مقدمه. 73
4-1 توصیف یافته‌های تحقیق.. 74

پایان نامه و مقاله

4-2 تحلیل یافته‌های تحقیق.. 84
4-3.تحلیل رگرسیون چند متغیره و تحلیل مسیر برای تعیین سهم نسبی متغیرهای مستقل بر روی متغیر وابسته  93
فصل پنجم: 100
خلاصه یافته‌های تحقیق.. 100
5-1. خلاصه یافته‌های توصیفی تحقیق.. 101
5-1-2- آینده نگری: 101
5-1-3- آشنایی با اینترنت: 101
5-1-4- جذب مخاطبان: 101
5-1-5- محدودیت‌های قانونی: 101
5-1-6- اعتماد به اینترنت: 102
5-1-7- زیرساخت ها و امکانات: 102
5-1-8- مشارکت اجتماعی در فضای مجازی: 102
5-2. خلاصه یافته‌های تحلیلی.. 102
5-2-1- فرضیه‌های اصلی.. 102
5-2-1-1- فرضیه اول: 102
5-2-1-2- فرضیه دوم: 103
5-2-1-3- فرضیه سوم: 103
5-2-1-4- فرضیه چهارم: 104
5-2-1-5- فرضیه پنجم: 104
5-2-1-6- فرضیه ششم: 104
5-3- فرضیه‌های فرعی.. 105
5-3-1- فرضیه فرعی اول: 105
5-3-2- فرضیه فرعی دوم: 105
5-3-3- فرضیه فرعی سوم: 106
5-4. نتیجه گری.. 106
5-5. پیشنهادات تحقیق.. 110
5-5-1- پیشنهادات کاربردی.. 110
5-5-2- پیشنهاد به سازمان‌های مردم نهاد. 113

یک مطلب دیگر :

5-6- پیشنهاداتی برای مطالعات آینده 113
5-7- منابع. 114
پرسشنامه. 117
Abstract: 122
فهرست جداول
جدول 2-1- تعداد سازمان‌های غیر دولتی جوانان را به تفکیک موضوع فعالیت در استان تهران. 40
جدول 3-1: نتایج آزمون كرونباخ. 70
جدول(4-1) توزیع فروانی پاسخگویان بر حسب سن.. 74
جدول(4-2) توزیع فروانی پاسخگویان بر حسب جنس… 75
جدول(4-3) توزیع فروانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات.. 76
جدول(4-4) توزیع فروانی پاسخگویان بر حسب آینده نگری.. 77
جدول(4-5) میانگین نمره کسب شده برای آینده نگری.. 77
جدول(4-6) توزیع فروانی پاسخگویان بر حسب آشنایی با اینترنت.. 78
جدول(4-7) میانگین نمره کسب شده برای آشنایی با اینترنت.. 78
جدول(4-8) توزیع فروانی پاسخگویان بر حسب جذب مخاطبان. 79
جدول(4-9) میانگین نمره کسب شده برای جذب مخاطبان. 79
جدول(4-10) توزیع فروانی پاسخگویان بر حسب محدودیت‌های قانونی.. 80
جدول(4-11) میانگین نمره کسب شده برای محدودیت‌های قانونی.. 80
جدول(4-12) توزیع فروانی پاسخگویان بر حسب اعتماد به اینترنت.. 81
جدول(4-13) میانگین نمره کسب شده برای اعتماد به اینترنت.. 81
جدول(4-14) توزیع فروانی پاسخگویان بر حسب زیرساخت ها و امکانات.. 82
جدول(4-15) میانگین نمره کسب شده برای زیرساخت ها و امکانات.. 82
جدول(4-16) توزیع فروانی پاسخگویان بر حسب مشارکت اجتماعی در فضای مجازی.. 83
جدول(4-17) میانگین نمره کسب شده برای مشارکت اجتماعی در فضای مجازی.. 83
جدول (4-18) بررسی رابطه بین آینده نگری در میان اعضای سمنهای جوان و میزان مشاركت اجتماعی آنها در فضای مجازی (اینترنت) 84
جدول (4-18) جدول سطح آزمون d‌سامرز 84
جدول (4-19) بررسی رابطه بین میزان اعتماد به فضای مجازی (اینترنت) در میان اعضای سمنهای جوان و میزان مشاركت اجتماعی آنها درفضای مجازی (اینترنت) 85
جدول (4-20) جدول سطح آزمون d‌سامرز 85
جدول (4-21) بررسی رابطه بین زیرساختهای اینترنتی (امكانات و ابزار) در میان اعضای سمنهای جوان و میزان مشاركت اجتماعی آنها در فضای مجازی (اینترنت ) 86
جدول (4-22) جدول سطح آزمون d‌سامرز 86
جدول (4-23) بررسی رابطه بین محدودیتهای قانونی در استفاده از (اینترنت) درمیان اعضای سمنهای جوان و میزان مشارکت اجتماعی آنان درفضای مجازی (اینترنت) 87
جدول (4-24) جدول سطح آزمون d‌سامرز 87
جدول (4-25) بررسی رابطه بین نوع جذب مخاطبین در اینترنت با میزان مشارکت اجتماعی آنان درفضای مجازی (اینترنت) 88
جدول (4-26) جدول سطح آزمون d‌سامرز 88
جدول (4-27) بررسی بین عدم آشنایی اعضا با اینترنت و میزان مشارکت اجتماعی آنان درفضای مجازی (اینترنت) 89
جدول (4-28) جدول سطح آزمون d‌سامرز 89
جدول(4-29) تقاطعی بین سن و مشارکت اجتماع در فضای مجازی.. 90
جدول (4-30) آزمون d سامرز بین سن و مشارکت اجتماعی در فضای مجازی.. 90
جدول(4-31) جدول تقاطعی بین جنس و مشارکت اجتماع در فضای مجازی.. 91
جدول(4-32) آزمون کای اسوئر بین جنس و مشارکت اجتماعی در فضای مجازی.. 91
جدول(4-33) جدول تقاطعی بین میزان تحصیلات و مشارکت اجتماع در فضای مجازی.. 92
جدول(4-34) آزمون کای اسوئر بین میزان تحصیلات و مشارکت اجتماعی در فضای مجازی.. 92
جدول(4-35) روش رگرسیونی مورده استفاده 93
جدول(4-36) خلاصه مدل رگرسیونی.. 93
جدول(4-37) جدول ANOVA. 94
جدول(4-38) جدول Coefficients برای ضرایب رگرسیونی.. 94
جدول(4-39) جدول ضرایب رگرسیونی بر اساس متغیر زیرساخت ها و امکانات.. 96
جدول(4-40) جدول ضرایب رگرسیونی بر اساس متغیر اعتماد به اینترنت.. 96
جدول(4-41) جدول ضرایب رگرسیونی بر اساس متغیر محدودیت‌های قانونی.. 97
جدول(4-42): میزان تاثیرات مستقیم، غیر مستقیم و تاثیر کل متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته تحقیق   98

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *