فصل سوم: روش ردگیری تکپالس……………………………………………………………… 18

-1-3 معرفی………………….. ………………… ………………………….. ……………………. 19

-2-3 اجزای یک رادار تکپالس………………. …………………………………………………….. 19

-3-3 مزایا و معایب تکپالس……………………………………………… ………………………. 27

-1-3-3 مزایا……………………………………………………. ……… …………………. 27

-2-3-3 معایب…………………………………………………. ……… …………………. 28

-4-3 پردازندههای تکپالس…………………………………………………. ……………………. 28

-1-4-3 پردازندهی دقیق تکپالس…………………………….. ……… ………………….. 29

-2-4-3 پردازنده به کارگیرنده اندازه خطی و فاز سیگنالها……… ……………………….. 30

-3-4-3 پردازش با استفاده از مولفههای I و 30…………………………………….. ……. Q

-4-4-3 پردازش با استفاده از فاز و اندازه لگاریتمی سیگنالهای s و 31……………… ….. d

-5-4-3 پردازش با استفاده از ضرب نقطهای به همراه 32…………………………… AGC

-6-4-3 پردازنده به کار گیرنده 33………………………………………. ……………. s  jd

-5-3 مقایسه پردازندههای تکپالس……………………………………………………………….. 36

-6-3 ردگیری برد………………………………………………………………………………….. 37

فصل چهارم: طراحی گیرنده دیجیتال………………………………………………………… 41

-1-4 معرفی………………………………………………………. ………………………………. 42

-2-4 محل نمونهبرداری……………………………………………………………………………. 46

-3-4 طرح کلی گیرنده دیجیتال………………………………………………………………….. 48

-4-4 مشخصات مبدل آنالوگ به دیجیتال……………………………………………………….. 49

-1-4-4 نحوه تبدیل آنالوگ به دیجیتال…………………………………………………… 49

-2-4-4 اثرات دیجیتال کردن سیگنال…………………………………………………….. 51

-3-4-4 تعداد بیت خروجی 54…………………………………………………………. A/D

-4-4-4 فرکانس نمونهبرداری………………………………………………………………. 55

-5-4 نمونهبرداری…………………………………………………………………………………. 57

-1-5-4 طیف سیگنال گسسته…………………………………………………………….. 57

-2-5-4 نمونهبرداری از سیگنال 58…………… …………………………………………. IF

پایان نامه

-6-4 آمادهسازی سیگنال برای نمونهبرداری و بلوکهای قبل از 60………………………….. A/D

-1-6-4 تقویت کننده………… ……………………………………………….. …………. 60

62………… …………………………………………………………………… AGC -2-6-4

-3-6-4 فیلتر ضد آلیاس……………………………………………………………………. 65

-7-4 آشکارساز… …………………………………………………………………………………… 69

-8-4 فیلترهای پایینگذر دیجیتال……………………………. ……. ……………………………. 75

-9-4 خلاصه پردازشهای بخش زاویه و برد……………… ……………………………………….. 80

فهرست مراجع………………………………………………………………………………………. 82

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………….. 84

فهرست شکلها

عنوان مطالب                                                                                               شماره صفحه

شکل -1-1  اندازهگیری برد در رادار…………………………………………………………………. 5

شکل -2-1 پالسهای رفت و برگشت در رادار………………………………………………………… 6

شکل -3-1 دیاگرام بلوکی رادار……………………………………………………………………….. 6

شکل -4-1 نمایشگر 8…………………………………………………………………………… PPI

شکل -1-2 مسیرهای معمول جستجو در مرحله اکتساب هدف…………………………………… 12

شکل -2-2 سیستم کنترلی ساده شده رادار ردگیر…………………………………………………. 12

شکل -3-2 تکنیک ردگیری لوبینگ متوالی………………………………………………………… 13

شکل -4-2 ردگیری اسکن کانونی………………………………………………………………….. 14

شکل -5-2 اکوی دریافتی از هدف در رادار اسکن کانونی………………………………………….. 15

یک مطلب دیگر :

شکل -6-2 دیاگرام بلوکی یک رادار اسکن کانونی………………………………………………….. 16

شکل -1-3 دیاگرام کلی عملکرد رادار تکپالس……………………………………………………… 20

شکل -2-3 نمای فیدهای رادار تکپالس مقایسه دامنه…………………………………………….. 21

شکل -3-3 فید یک رادار تکپالس…………………………………………………………………… 21

شکل -4-3 حالتهای مختلف دریافت انرژی با توجه به موقعیت هدف………………….. .           22

شکل -5-3 نحوه تشکیل سیگنالهای ∑، el  و 23………………………………………………….. az

شکل -6-3 بیم آنتن رادار تکپالس………………………………………………………………….. 23

شکل -7-3 نماد آنتن رادار تکپالس…………………………………………………………………. 24

شکل -8-3 نمودار ولتاژ خطا بر حسب زاویه انحراف……………………………………………….. 24

شکل -9-3 نمودار عملکرد رادار تکپالس……………………………………………………………. 26

شکل -10-3 پردازنده سرراست……………………………………………………………………… 30

شکل -11-3 پردازنده I و 31……………………………………………………………………….. Q

شکل -12-3 تقویتکننده لگاریتمی 31……………………………………………………………. IF

شکل -13-3 پردازش با استفاده از اندازه و فاز لگاریتمی…………………………………………… 32

شکل -14-3 پردازنده بکارگیرنده ضربکننده نقطهای و 33…………………………………… AGC

شکل -15-3 پردازنده بکارگیرنده 34…………………………………………………………… s  jd

شکل -16-3 اختلاف فاز s و 34…………………………………………………………………….. d

شکل -17-3 مقایسه خروجی پردازنده دقیق و پردازنده 35…………………………………… s  jd

شکل -18-3 سیستم ردگیری برد………………………………………………………………….. 38

شکل -19-3 آشکارسازی خطای ردگیری برد و گیتهای زود و دیر……………………………….. 39

شکل -20-3 ردگیری برد با استفاده از شمارنده…………………………………………………… 40

شکل -1-4 گیرنده همدوس معمول رادار…………………………………………………………… 46

شکل -2-4 طیف سیگنال میانگذر………………………………………………………………….. 47

شکل -3-4 طرح کلی گیرنده……………………………………………………………………….. 49

شکل -4-4 بخشهای مختلف یک 50……………………………………………………………. A/D

شکل -5-4 نمودار ورودی و خروجی یک 50……………………………………………………. A/D

شکل -6-4 خطای جبرانسازی……………………………………………………………………… 52

شکل -7-4 خطای بهره……………………………………………………………………………… 52

شکل -8-4 خطای غیرخطی بودن………………………………………………………………….. 53

شکل -9-4 تابع توزیع احتمال نویز چندیکردن……………………………………………………. 53

شکل -10-4 چگالی طیفی توان نویز چندیکردن………………………………………………….. 55

شکل -11-4 توان نویز چندیکردن در دو فرکانس نمونهبرداری…………………………………… 56

شکل -12-4 نمونهبرداری…………………………………………………………………………… 57

شکل -13-4 طیف سیگنال نمونهبرداری شده…………………………………………………….. 58

شکل -14-4 طیف سیگنال آنالوگ 58……………………………………………………………. IF

شکل -15-4 نمونهبرداری از سیگنال 59………………………………………………………….. IF

شکل -16-4 یک زنجیره تقویتکننده……………………………………………………………….. 61

شکل -17-4 نقطه برخورد درجه 61………………………………………………………………… 3

شکل -18-4 پاسخ پله فیلترهای چبیشف، باترورث و بسل……………………………………….. 67

شکل -19-4 طیف سیگنال میانگذر نمونهبرداری شده……………………………………………. 69

شکل -20-4 آشکارساز همدوس دیجیتال………………………………………………………….. 69

شکل -21-4 آشکارساز همدوس رادار………………………………………………………………. 70

شکل -22-4 آشکارساز همدوس دیجیتال…………………………………………………………. 71

شکل -23-4 تبدیل دوخطی……………………………………………………………………….. 73

شکل -24-4 طیف خروجی ضربکنندهها…………………………………………………………… 75

شکل -25-4 ساختار فیلتر پیشنهادی………………………………………………………………. 76

شکل -26-4 ساختار یک فیلتر 77……………………………………………………………… CIC

شکل -27-4 انتگرالگیر و فیلتر شانهای در فیلتر 77……………………………………………. CIC

شکل -28-4 سری کردن فیلترهای 78…………………………………………………………. CIC

شکل -29-4 پاسخ فرکانسی فیلتر CIC به ازای N=3، R=4 و 79………………………. M=4


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *