فهرست مطالب صفحه  
عنوان  
چکیده     ١١  
مقدمه   ١٣  
فصل١ : ساختمان موتورهای رلوآتانسی      
١-١-مقدمه   ۶١  
١-٢-عملکرد اولیه موتور رلوکتانس   ١٨  
١-٣-انواع موتورهای رلوآتانس متغیر   ١٩  
١-۴دسته بندی موتورهای رلوآتانسی از ﳊاظ ساختار   ٢٠  

١-۵– ایجاد گشتاوردر یک موتور رلوآتانس سوئیچی(روابط و نتایج)  ٢٣

١-۶– رابطه بین موقعیت روتور و اندوآتانس سیمپیچ استاتور    ٢٨

١-٧- مدار معادل موتور رلوآتانسی                                                                 ٣٠

فصل٢ : مدارات راه انداز (DRIVER)

٢-١-پیکربندی مدارات مبدل                                                                                   ۴٣

٢-٢-مبدل پل نامتقارن                                                                                             ۵٣

٢-٣-مبدﳍای یک سوئیچ در هر فاز                                                                      ٠۴

٢-۴مبدل R-Dump                                                                                                          ٠۴

٢-۵مبدل Bifilar                                                                                                              ١۴

٢-۶مبدل با منبع تغذیه dc دو نیمهای                                                        ٣۴

٢-٧-مبدل با q ترانزیستور و 2q دیود                                                          ۵۴

٢-٨-مبدل با (١(q+ سوئیچ و دیود                                                                     ٨۴

٢-٩-مبدل C-Dump                                                                                                          ٠۵

٢-١٠-مبدل C-Dump با قابلیت جریان هرزگرد                                              ٢۵

٢-١١-مبدل با یک ترانزیستور مشﱰك                                                                 ۵۵

٢-١٢-مبدل با حداقل تعداد سوئیچ و تغذیه ورودی متغیر      ۶۵

٢-١٣-مبدل با ولتاژ DC متغیر و توپولوژی Buck-Boost              ٧۵

٢-۴١-مبدل با (1 .5 q) سوئیچ و دیود                                                                  ٩۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٢-۵١-مبدل دو مرحلهای ٠۶
فصل٣ : طراحی مدار راهانداز (DRIVER) به
روش مستقیم  
٣-١-مقدمه ٣۶
٣-٢-سوئیچ و اﳌاای قدرت ۴۶
٣-٣-سنسور تعیین موقعیت و سرعت موتور ۶۶
٣-۴آنﱰل دور و حلقه فیدبک ٧۶
فصل۴ : روش های عملی کاهش ریپل گشتاور
۴-١-بدست آوردن رابطه گشتاور از مدار معادل SRM ٧٢
۴-٢-بررسی رابطه L با موقعیت روتور θ ٧٣
۴-٣-بررسی تاثیر جریان بر L ۵٧
۴۴اثر ثابت گشتاور dL(θ,i)/dθ بر روی گشتاور ٧٧
۴۵اثر i 2  بر روی گشتاور ٧٨
۴۶ﲨع بندی در مورد کاهش ریپل گشتاور ٨٠

فصل۵ : طراحی مدار راهانداز (DRIVER) به روش غیرمستقیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۵-١-مقدمه ٨٢  
۵-٢-تشخیص موقعیت روتور بدون استفاده از سنسور ٨٣  
۵-٣-آنﱰل جهت چرخش ۶٩  
فصل۶ : نتیجه گیری و پیشنهادات ٩٩  
نتیجه گیری  
پیشنهادات ١٠٢  
پیوست نقشه های ﴰاتیکی سخت افزار دستگاه ١٠٣  
پیوست اطلاعات نرم افزاری سیستم ١١٠  
فصل٧ : مـراجـع ١٣٩  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


پایان نامه و مقاله

    فهرست شکل ها صفحه  
  عنوان    
           
١-١.a-شکل :دو ﳕونه موتور رلوآتانسی با یک دندانه در هر قطب.   ١٧  
١-١.b-شکل :ﳕونهای دیگر با دو دندانه در هر قطب .   ١٧  
١-٢.شکل : ﳓوه عملکرد موتور رلوآتانس.   ١٩  
١-٣-الف.شکل :ﴰای موتور رلوآتانس با برجستگی دوگانه.   ٢٠  
١-٣-ب.شکل :ﴰای موتور رلوآتانس با برجستگی واحد.   ٢٠  
١-۴-١.شکل :موتور رلوآتانس از نوع روتور صفحهای.   ٢٢  
١-۴-٢.شکل :موتور رلوآتانس سوئیچی چند لایه.   ٢٣  
١-۵-.aشکل :روتور با فاصله x از استاتور.   ۶٢  
١-۵-.bشکل :منحنی شار برحسب mmf برای x1  و x2  آه x1>x2   ۶٢  
١-۶-.aشکل :یک قطب از موتور رلوآتانس.   ٢٨  
١-۶-.bشکل :منحنی اندوآتانس برحسب موقعیت روتور.   ٢٨  
١-٧-١.شکل :مدار معادل موتور رلوآتانسی.   ٣١  
١-٧-٢.شکل :منحنی گشتاور ـ سرعت یک موتور رلوآتانسی ﳕونه.   ٣٢  
٢-١.شکل :دستهبندی مدارات مبدل.   ۴٣  
٢-٢.a-شکل :مبدل پل نامتقارن.   ۵٣  
٢-٢.b-شکل :شکل موجهای مبدل پل نامتقارن ـ روش اول.   ۶٣  
٢-٢.c-شکل :شکل موجهای مبدل پل نامتقارن ـ روش دوم.   ٣٨  
٢-٢.d-شکل :استفاده از SCR و آاهش تعداد ترانزیستورهادرمبدل پل  
نامتقارن.   ٣٩  
٢-۴-.aشکل :توپولوژی R-Dump   ١۴  
٢-۴-.bشکل :شکل موجهای توپولوژی R-Dump   ١۴  
٢-۵-.aشکل :مبدل Bifilar   ٢۴  
٢-۵-.bشکل :شکل موجهای مبدل Bifilar   ٣۴  
٢-۶-.aشکل :مبدل، منبع تغذیه dc دو نیمهای.   ۴۴  
٢-۶-.bشکل :شکل موجهای مبدل با منبع تغذیه دو نیمهای.   ۵۴  
٢-٧.a-شکل :مبدل با q ترانزیستور و 2q دیود.   ۶۴  

٢-٧.b-شکل :شکل موجهای مدار فوق با روش اول.                                         ٧۴

٢-٧.c-شکل :شکل موجهای مدار فوق با روش دوم.                                         ٨۴

٢-٨-١.شکل :مبدل با (١(q+ سوئیچ در هر فاز.                                           ٩۴

٢-٨-٢.شکل :ﲠبود یافته مدار(١(q+ ترانزیستوری.                                    ٠۵

٢-٩.a-شکل :مدار مبدل C-Dump                                                                              ١۵

٢-٩.b-شکل :شکل موجهای مبدل C-Dump                                                               ٢۵

٢-١٠-١.شکل :مبدل C-Dump با قابلیت جریان هرزگرد.                             ۴۵

٢-١٠-٢.شکل :عملکرد مدار بدون ﳘپوشانی جریان فازها.                       ۴۵

٢-١١.a-شکل :مبدل با یک ترانزیستور مشﱰك.                                                 ۵۵

٢-١١.b-شکل :عملکرد مدار.                                                                                      ۵۵

٢-١٢.شکل :مبدل با حداقل تعداد ترانزیستورو تغذیه ورودی متغیر.  ٧۵

٢-١٣.شکل :مبدل با ولتاژ DC متغیر و توپولوژی Buck-Boost         ٨۵

٢-۴١.a-شکل :مبدل با (1.5q) سوئیچ.                                                                     ٩۵

٢-۴١.b-شکل :عملکرد مدار.                                                                                      ٩۵

٢-۵١.شکل :مبدل دو مرحلهای.                                                                                ١۶

٣-١.شکل :بلوك دیاگرام مدار آنﱰل موتور.                                                  ٣۶

٣-٢-١.شکل :مدار ساده هر فاز.                                                                           ۴۶

٣-٢-٢.شکل :مدار درایو ترانزیستورهای قدرت.                                           ۵۶

٣-٣-١.شکل :مدار معادل فتواینﱰاپﱰ.                                                               ۶۶

٣-٣-٢.شکل :مدار آامل سنسورها.                                                                         ۶۶

٣-٣-٣.شکل :شکل موجهای ناشی از سنسورها.                                                  ٧۶

٣-۴-١.شکل :پالسهای PWM                                                                                       ٨۶

٣-۴-٢.شکل :مدار سرعت موتور.                                                                              ٨۶

٣-۴-٣.شکل :مدار آنﱰل PI                                                                                        ٩۶

٣-۴-۴.شکل IC-TL494:                                                                                                    ٧٠

۴-١.شکل :مدار معادل موتور رلوآتانسی.                                                       ٧٢

۴-٢-١.شکل :تغییرات اندوکتانس با موقعیت روتور.                                 ۴٧

۴-٢-٢.شکل :پایین شکل،روتوراصلاح شده درمقایسه باروتور معمولی.  ۵٧

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یک مطلب دیگر :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۴-٣.شکل :تغییرات اندوکتانس با جریان بر حسب زاویه. ۶٧  
۴-۴.شکل :استفاده از دیودهای هرزگرد برای ﲣلیه سریع تر جریان ٧٨  
سیم پیچ.  
۴-۵.شکل :کنﱰل جریان برای کاهش ریپل گشتاور. ٨٠  
۵-١-١.شکل :شفت انکدر و سه عدد سنسور برای تشخیص موقعیت روتور ٨٢  
دریک موتور سه فاز ۴/۶.  
۵-٢-١.شکل :شکل جریان سیمپیچ در استاتور. ۵٨  
۵-٢-٢.شکل :مدار مبدل ٦ سوئیچه با سه عدد مقاومت sense جریان. ۶٨  
۵-٢-٣.شکل :مقطع عرضی یک موتور رلوکتانس. ٨٧  
۵-٢-۴.شکل :پالسهای اعمال شده به یک فازﳕونه و جریان حاصله ٨٨  
در ﳘان فاز.  
۵-٢-۵.شکل :پالسهای اعمال شده به سه فاز و جریان حاصله در ٨٩  
فازها.  
۵-٢-۶.شکل :فاز A در حالت ﳘپوشانی کامل. ٩٢  
۵-٢-٧.شکل :فاز A در حالت عدم ﳘپوشانی کامل. ٩٢  
۵-٢-٨.شکل :پالسهای تشخیص و فرمان اعمال شده به یک فاز و ۴٩  
جریاای حاصله.  
۵-٢-٩.شکل :پالسهای تشخیص و فرمان اعمال شده به یک فاز و ۵٩  
جریاای حاصله بعد از تقویت.  
۵-٢-١٠.شکل :جریاای حاصل از پالسهای تشخیص هرسه فاز به ۵٩  
صورت مالتی پلکس شده.  
۵-٢-١١.شکل :پالسهای تشخیص وفرمان دو فاز متوالی. ۶٩  
۵-٣-١.شکل :ترتیب فرمان ها برای حرکت راست گرد یا چپ گرد. ٩٧  
۶-١.a-شکل :منحنی جریان فازها. ٩٩  
۶-١.b-شکل :منحنی گشتاور قبل از آنﱰل جریان. ٩٩  
۶-١.c-شکل :منحنی گشتاور باآنﱰل جریان. ٩٩  
۶-٢.شکل :منحنی گشتاور برحسب سرعت موتور. ١٠٠  
۶-٣.شکل :ارتباط میکرو با A/D و آنالوگ سوئیچ. ١٠٣  

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *