2-5رده‌بندی موسیقی…………………………………………………………………………………………………………….28

2-5-1 رده‌بندی………………………………………………………………………………………………………..28

2-5-2 رده‌بندی در متون گذشته……………………………………………………………………………..31

2-6سیستم‌هایپیشنهاددهنده……………………………………………………………………………………………….35

2-6-1انواع سیستم‌های پیشنهاددهنده………………………………………………………………….35

2-6-2سیستم‌های پیشنهاد دهنده موسیقی……………………………………………………………37

2-7 نتیجه…………………………………………………………………………………………………………………………………38

فصلسوم:روش پیشنهادی

3-1مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….40

3-2 تولید مجموعه داده از موسیقی ایرانی………………………………………………………………………………41

3-2-1 جمع‌آوری داده‌ها و فرا داده‌ها و پیش پردازش…………………………………………….41

3-2-2 استخراج ویژگی‌ها………………………………………………………………………………………….42

3-2-3 ویژگی‌های مجموعه داده‌ها……………………………………………………………………………43

3-3 ویژگی Area Method Of Moment of MFCC……….………………………………..46

3-3-1عملگر …………………………………..Area Method Of Moment47

3-3-2روش محاسبه Area Method Of Moment of MFCC………………..49

3-4معرفیمعیار شباهت پروفایل جدید………………………………………………………………………………….49

3-4-1 معیار شباهت پروفایل…………………………………………………………………………………….50

3-5برنامه کاربردی پیشنهاددهنده موسیقی…………………………………………………………………………..52

3-5-1 پیشنهاد دهی بر اساس شباهت موسیقی……………………………………………………..55

پایان نامه

3-5-2 پیشنهاد دهی بر اساس شباهت پروفایل……………………………………………………….56

3-6نتیجه…………………………………………………………………………………………………………………………………57

فصلچهارم: ارزیابی

4-1مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………59

4-2ارزیابی برتریمجموعه داده تولید شده……………………………………………………………………………59

4-3ارزیابیویژگیArea Method Of Moment of MFCC…………………………………….61

4-3-1رده‌بندی سبک………………………………………………………………………………………………61

4-3-2رده‌بندی دستگاه‌های موسیقی سنتی…………………………………………………………..66

4-3-3پیشنهاددهی با استفاده از ویژگی Area Method Of Moment of MFCC68

4-4ارزیابی معیارشباهتپروفایل…………………………………………………………………………………………..69

4-5نتیجه………………………………………………………………………………………………………………………………..69

فصلپنجم:نتیجه گیری و کارهای آینده

5-1مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….71

5-2دستاوردهایتحقیق…………………………………………………………………………………………………………..72

5-3محدودیت­هایتحقیق………………………………………………………………………………………………………73

5-4کارهایآینده…………………………………………………………………………………………………………………….73

 

 

فهرست شکل ها

یک مطلب دیگر :

عنوان                                                                                                                      صفحه

شکل2-1-فلوچارتمحاسبههیستوگرامضرب……………………………………………………………………….17

شکل 2-2- نمونههیستوگرامضرب…………………………………………………………………………………………17

شکل2-2-معیارspectral fluxبرایspeechتقریبابالاترازاینمقداربرایmusicاست.25

شکل2-4-درصدفریم‌هایباانرژیپایین………………………………………………………………………………26

شکل2-5-یکنمونهدرختتصمیمگیری…………………………………………………………………………….29

شکل3-1- پراکندگیتعدادویژگی‌هادردسته‌های مختلف…………………………………………………..44

شکل3-2- پراکندگیتعدادآهنگ‌هابرایسبک‌هایمختلف………………………………………………..45

شکل3-3- پراکندگیتعدادآهنگ‌هابرایدستگاه‌های مختلف……………………………………………..46

شکل3-4-روشمحاسبهArea Method of Moments of MFCC……………………………………49

شکل3-5- شمایکلیازبرنامهکاربردی………………………………………………………………………………..54

شکل3-6- لیستموسیقی‌هایدراختیارکاربر………………………………………………………………………54

شکل3-7- مراحلانتخابموسیقیبراساسشباهتفایل‌هایموسیقی………………………………55

شکل3-8- پیشنهاددهیبراساسشباهتموسیقی‌ها…………………………………………………………..56

شکل3-9- پیشنهادبراساسشباهتپروفایل‌هایمشتریان………………………………………………….57

شکل4-1- درصدصحتبرایهرژانردردوآزمایش……………………………………………………………..60

شکل4-2- معیارRecall- precision وF-measureبرایسبک‌هایمختلف………………64

شکل4-3- معیارRecall- precision وF-measureبرایسبک‌هایمختلف………………66

شکل4-4- معیارRecall- precision وF-measureبرایدستگاه‌های مختلف……………68

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                         صفحه

جدول2-1طبقه بندی ویژگی‌ها……………………………………………………………………………..14

جدول2-2 تقسیم بندی بر اساس طول فریم استخراج…………………………………………..27

جدول2-3مرور متون گذشته در ارتباط با رده‌بندی موسیقی……………………………….31

جدول2-4مرور متون گذشته سیستم پیشنهاددهنده……………………………………………37

جدول3-1اطلاعات کلی از مجموعه داده……………………………………………………………….43

جدول3-2پراکندگی تعداد ویژگی‌ها در دسته‌های مختلف…………………………………..44

جدول4-1 درصد صحت برای هر ژانر در دو آزمایش……………………………………………..60

جدول4-2مجموعه آزمایش های انجام شده و ویژگی های آن……………………………..37

جدول4-3مجموعه‌ها ویژگی‌های به کار رفتهدر آموزش درخت تصمیمی…………..63

جدول4-4معیار Recall- precision وF-measure برای سبک مختلف……63

جدول4-5مجموعه‌ها ویژگی‌های به کار رفته در آموزش درخت تصمیمی…………..65

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *