زنجیره تامین

دانلود پایان نامه

چکیده :

مساله مکانیابی – تخصیص هاب ها (واسطه های توزیع) با هدف طراحی انواع شبکه های توزیع (جابه جایی مسافر،حمل و نقل کالا،جمع آوری و توزیع مرسولات پستی،    مخابره اطلاعات،…) به عنوان یکی از مسائل مهم در زمینه ی شبکه های ترابری مطرح می باشد. طراحی صحیح شبکه های هاب و تخصیص بهینه گره های غیر هاب به آنها با توجه به کاربرد وسیعی که در عملکرد سیستم های ترابری محصول و شبکه های ارتباطی دارند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است و طراحی صحیح آن بی شک در بهینه سازی مصرف انرژی در شبکه های حمل ونقل موثر خواهد بود.

مدل مطرح شده در این پایان نامه در قالب مسئله مکانیابی – تخصیص هاب پوششی با در نظر گرفتن محدودیت ظرفیت برای هر هاب و همچنین تخصیص چندگانه برای هر گره غیر هاب که شامل نقاط تولیدکننده و مشتری می گردند بیان شده است . مدل ارائه شده یک مدل برنامه ریزی خطی عدد صحیح با هدف مینیم سازی هزینه های انتقال و بهینه سازی تخصیص تقاضا ها از تولید کننده به مشتری از طریق عبور از یک یا دو هاب می باشد به نحوی که به طور همزمان هزینه های تخصیص تقاضا ها حداقل شده و نیزبهینه بودن استفاده از هر هاب موجود در شبکه ، با توجه به محدودیت هایی که برای انتقال یا جمع آوری تقاضاها برای هاب ها وجود خواهند داشت ،بررسی شده است.

با استفاده از نرم افزار lingo 9 به حل مدل پرداختیم و نتایج حاصل از حل مدل را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادیم.

 

 

فهرست رئوس مطالب                  ..                           ت

فهرست جداول                       ..                        د

فهرست تصاویر                           ..                        س

چکیده فارسی                       ..                ب

فهرست رئوس مطالب

عنوان                                                                                                                  صفحه

فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق…………………………………………………………………………………..1–

1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….2

1-1 زنجیره تامین ………………………………………………………………………………………………………………..3

1-1-1تعریف زنجیره تامین …………………………………………………………………………………………….3

1-1-2لایه های زنجیره تامین……………………………………………………………………………………………3

1-1-3ضرورت استفاده از زنجیره تامین……………………………………………………………………………..5

1-1-4مزیت های زنجیره تامین………………………………………………………………………………………..5

1-2 مکانیابی تسهیلات…………………………………………………………………………………………………………..6

1-2-1مکانیابی……………………………………………………………………………………………………………. 6

1-2-2اهداف مسایل مكان‌یابی…………………………….………………………..………………………………………7

1-2-3انواع مسایل مكان‌یابی………………………………………………………………………………………….. 8

4-2-1اهمیت و ضرورت مکانیابی……………………………………………………….…………………………….. 10

5-2-1مكان‌یابی تسهیلات و مدیریت زنجیره تأمین ………………………………………………………….. 11

1-3 مکانیابی نقاط توزیع……………………………………………………………………………………………………. 12

1-3-1شبکه های هاب و اسپوک………………………………………………………………………………….. 12

1-3-2انواع مسائل مکانیابی …………………………………………………………………………………………. 13

1-3-2-1مساله مکانیابی p- هاب میانه………………………………………………………….. 14

1-3-2-2مساله مکانیابی p- هاب مرکز………………………………………………………… 14

1-3-2-3مساله مکانیابی هاب با هزینه ثابت……………………………………………………. 15

1-3-2-4مساله هاب پوششی………………………………………………………………………. 15

1-3-2-4مساله مکانیابی یال هاب………………………………………………………………… 17

1-3-3 الگوی تخصیص ……………………………………………………………………………………….………….. 17

1-3-3-1تخصیص منفرد ……………………………………………………………………………………….. 17

1-3-3-2تخصیص چندگانه ……………………………………………………………….…………………… 18

1-3-4ظرفیت ……………………………………………………………………………………….………………………… 18

1-3-4-1 مسائل با محدودیت ظرفیت…………………………………………………………………….18

1-3-4-2 مسائل بدون محدودیت ظرفیت……………………………………………………………….18

1-4 مکانیابی مجدد یا جابه جایی تسهیلات……………………………………………………………………… 19

1-4-1تعریف مکانیابی مجدد……………………………………………………………………………………….  19

1-4-2ضرورت مکانیابی مجدد……………………………………………………………………………………………19

1-4-3هدف مکانیابی مجدد………………………………………………………………………………….………….  20

1-5 فرضیات مساله……………………………………………………………………………………………………………. 20

1-6 هدف از اجرا ……………………………………………………………………………………………………..  21

1-7 توجیه ضرورت انجام طرح …………………………………………………………………………………………. 21

1-8 كلمات كلیدی فارسی ……………………………………………………………………………………………….. 22

1-9كلمات كلیدی انگلیسی……………………………………………………………………………………………. 22

 

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………23

2- ادبیات موضوع …………………………………………………………………………………………………………….24

2-1 زنجیره تامین …………………………………………………………………………………………………………24

2-1-1مدل های چند رده ای و چند کالایی شبکه لجستیک…………………………………………………25

2-2 مکانیابی ……………………………………………………………………………………………………………….27

2-3 مکانیابی هاب ………………………………………………………………………………………………………30

2-3-1کاربردها و دسته بندی شبکه های هاب و اسپوک……………………………………………………..37

2-3-2تعدادی از مطالعات موردی مسائل هاب به شرح زیر می باشد……………………………………. 38

2-3-3تعدادی از مهمترین مدل های مطرح شده در ادبیات مکانیابی هاب……………………………………..39

2-3-4روش های حل برای مسائل مطرح شده در زمینه مکانیابی هاب………………………………………….42

2-4 مکانیابی مجدد (جا به جایی) ……………………………………………………………………………………45

 

    فصل سوم: روش تحقیق………………………………………………………………………………………………. 50

3-تعریف مسئله و ارائه مدل ریاضی…………………………………………………………………………………….. 51

3-1تعریف مسئله…………………….. …………………………………………………………………………………….51

3-2هدف ……………………………………………………………………………………………………………………..54

3-3مفروضات مدل …………………………………………………………………………………………………………54

3-4مدل پیشنهادی ………………………………………………………………………………………………………….55

3-4-1اندیس ها ، پارامترها و متغیر های تصمیم گیری………………………………………………………..55

3-4-2ارائه مدل…………………………………………………………………………………………………………..59

3-4-2-1 تابع هدف…………………………………………………………………………………………..61

3-4-2-2 محدودیت های مدل…………………………………………………………………………….62

 

فصل چهارم: محاسبات و یاافته های تحقیق…………………………………………………………………….66

4- نتایج عددی و تحلیل های مربوطه …………………………………………………………………………………….67

4-1 حل مدل پیشنهادی با استفاده از مثال عددی در ابعاد کوچک…………………………………………….. 67

4-1-1نتایج حل مدل پیشنهادی در ابعاد کوچک……………………………………………………………….74

4-1-1-1تخصیص………………………………………………………………………………………………….. 74

4-1-1-2بررسی حالت های مختلف برای استقرار هر هاب………………………………………………75

4-2 حل مدل پیشنهادی با استفاده از مثال عددی در ابعاد متوسط…………………………………………. 81

4-2-1نتایج حل مدل پیشنهادی در ابعاد متوسط…………………………………………………………………94

4-2-1-1 تخصیص ………………………………………………………………………………………………….95

4-2-2-2 بررسی حالت های مختلف برای استقرار هر هاب……………………………………………..97

4-3 حل مدل پیشنهادی با استفاده از مثال عددی در ابعاد بزرگ…………………………………………. 105

4-3-1نتایج حل مدل پیشنهادی در ابعاد بزرگ………………………………………………………………….127

4-3-1-1تخصیص…………………………………………………………………………………………….128

4-3-1-2 بررسی حالت های مختلف برای استقرار هر هاب……………………………………………132

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………….143

5- نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………………………… 144

5-1 نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………144

5-2 پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………..146

منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………………………147

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………160

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                              صفحه

2-1 جدول روشهای حل مسائل مکانیابی هاب ، مکانیابی تسهیلات…………………………………………….43..

3-1 جدول اندیس ها………………………………………………………………………………………………………….55..

3-2 جدول پارامتر ها…………………………………………………………………………………………………………55..

3-3 جدول متغیر های تصمیم……………………………………………………………………………………………….57..

4-1 جدول فاصله مبدا از هاب اول(سایز کوچک)………………………………………………………………………67..

4-2 جدول هزینه جاری بین مبدا و هاب اول(سایز کوچک)……………………………………………………………68

4-3 جدول حداکثر هزینه جاری بین مبدا و هاب اول(سایز کوچک)……………………………………………….. 68

4-4 جدول فاصله بین هاب اول و هاب دوم(سایز کوچک)…………………………………………………………… 69

4-5 جدول هزینه جاری بین هاب اول و هاب دوم(سایز کوچک)…………………………………………………… 69

4-6 جدول حداکثر هزینه بین هاب اول و هاب دوم(سایز کوچک) …………………………………………………69

4-7 جدول فاصله بین هاب دوم و مقصد(سایز کوچک) ……………………………………………………………..70

4-8 جدول هزینه جاری بین هاب دوم و مقصد(سایز کوچک)………………………………………………………..70

4-9 جدول حداکثر هزینه بین هاب دوم و مقصد(سایز کوچک) ……………………………………………………..70

4-10 جدول فاصله بین هاب اول و مقصد(سایز کوچک)……………………………………………………………….71

4-11 جدول هزینه جاری بین هاب اول و مقصد(سایز کوچک)……………………………………………………….71

4-12 جدول حداکثر هزینه بین هاب اول و مقصد(سایز کوچک)…………………………………………………….71

4-13 جدول هزینه ثابت احداث هر هاب(سایز کوچک)……………………………………………………………….72

4-14 جدول هزینه ثابت جابه جایی هر هاب(سایز کوچک)……………………………………………………………72

4-15 جدول هزینه ثابت بستن هر هاب(سایز کوچک)…………………………………………………………………..72

4-16 جدول حداقل ظرفیت  انتقال هر هاب(سایز کوچک)…………………………………………………………….72

4-18 جدول فاصله بحرانی (پر هزینه)هر هاب از گره های غیر هاب(سایز کوچک)………………………………73

4-19 جدول حداکثر فاصله هر هاب از گره های غیر هاب(سایز کوچک)…………………………………………..73

4-20 جدول مقدار تقاضای هر مشتری از هر تولید کننده(سایز کوچک)…………………………………………….73

4-21 جدول مقدار تقاضای جاری هر مبدا به هاب تخصیص داده شده(سایز کوچک)…………………………….74

4-22 جدول مقدار تقاضای جاری هاب های اول به هاب های دوم به ازای هر مبدا………………………………..74

4-23 جدول مقدار تقاضای جاری از هاب های دوم به هر مقصد به  ازای هر مبدا ………………………………..75

4-24 جدول مقدار تقاضای جاری از هاب های اول به هر مقصد به  ازای هر مبدا …………………………………75

4-25 جدول فاصله مبدا از هاب اول(سایز متوسط)………………………………………………………………………82

4-26 جدول هزینه های جاری به ازای  تقاضای جاری بین مبدا و هاب اول…………………………………………83

4-27 جدول حداکثر هزینه در نظر گرفته شده بین مبدا و هاب اول(سایز متوسط)………………………………….84

4-28 جدول فاصله بین هاب اول و هاب دوم(سایز متوسط)…………………………………………………………….85

4-29 جدول هزینه های جاری بین  هاب اول و هاب دوم(سایز متوسط)……………………………………………..86

4-30 جدول حداکثر هزینه بین هاب اول و هاب دوم(سایز متوسط)…………………………………………………..87

4-31 جدول فاصله بین هاب دوم و مقصد(سایز متوسط)………………………………………………………………..88

4-32 جدول هزینه های جاری  بین هاب دوم  و مقصد(سایز متوسط)………………………………………………..88

4-33 جدول حداکثر هزینه  بین هاب دوم و مقصد(سایز متوسط)……………………………………………………..89

4-34 جدول فاصله بین هاب اول و مقصد(سایز متوسط)………………………………………………………………..90

4-35 جدول هزینه های جاری  بین هاب اول  و مقصد(سایز متوسط)…………………………………………………91

4-36 جدول حداکثرهزینه  بین هاب اول و مقصد(سایز متوسط)………………………………………………………92

4-37 جدول هزینه ثابت احداث هر هاب(سایز متوسط)…………………………………………………………………92

4-38 جدول هزینه ثابت جابه جایی هر هاب(سایز متوسط)……………………………………………………………..92

4-39 جدول هزینه ثابت بستن هر هاب(سایز متوسط)…………………………………………………………………….93

4-40 جدول حداقل ظرفیت هر هاب در توزیع یا جمع آوری تقاضاها………………………………………………..93

4-41 جدول حداکثر ظرفیت هر هاب در توزیع یا جمع آوری تقاضاها………………………………………………93

4-42 جدول فاصله بحرانی (پر هزینه) هر هاب از نقاط مبدا یا مقصد………………………………………………….93

4-43 جدول حداکثر فاصله هر هاب از نقاط مبدا یا مقصد(سایز متوسط)…………………………………………….94

4-44 جدول مقدار تقاضای هر مشتری از هر تولید کننده(سایز متوسط)……………………………………………..94

4-45 جدول مقدار تقاضای جاری هر مبدا به هاب های تخصیص یافته به آن……………………………………….95

4-46 جدول مقدار تقاضای جاری هاب های اول به هاب های دوم به ازای هر مبدا………………………………. 95

4-47 جدول مقدار تقاضای جاری از هاب های دوم به هر مقصد به  ازای هر مبدا………………………………….96

4-48 جدول مقدار تقاضای جاری هاب های اول به هر مقصد به  ازای هر مبدا……………………………………..96

4-49 جدول فاصله مبدا از هاب اول(سایز بزرگ)………………………………………………………………………105

4-50 جدول هزینه های جاری بین مبدا و هاب اول(سایز بزرگ)……………………………………………………106

4-51 جدول حداکثرهزینه بین مبدا و هاب اول(سایز بزرگ)…………………………………………………………107

4-52 جدول فاصله بین هاب اول و هاب دوم(سایز بزرگ)……………………………………………………………109

4-53 جدول هزینه های جاری بین  هاب اول و هاب دوم(سایز بزرگ)…………………………………………….110

4-54 جدول حداکثر هزینه بین هاب اول و هاب دوم(سایز بزرگ)…………………………………………………111

4-55 جدول فاصله بین هاب دوم و مقصد(سایز بزرگ)……………………………………………………………….113

4-56 جدول هزینه های جاری بین هاب دوم  و مقصد(سایز بزرگ)………………………………………………..115

4-57 جدول حداکثر هزینه بین هاب دوم و مقصد(سایز بزرگ)……………………………………………………..117

4-58 جدول فاصله بین هاب اول و مقصد(سایز بزرگ)……………………………………………………………….119

4- 59 جدول هزینه های جاری بین هاب اول  و مقصد(سایز بزرگ)……………………………………………….121

4-60 جدول حداکثرهزینه بین هاب اول و مقصد(سایز بزرگ)………………………………………………………123

4-61 جدول هزینه ثابت احداث هر هاب(سایز بزرگ)………………………………………………………………..124

4-62 جدول هزینه ثابت جابه جایی هر هاب(سایز بزرگ)……………………………………………………………125

4-63 جدول هزینه ثابت بستن هر هاب(سایز بزرگ)…………………………………………………………………..125

4-64 جدول حداقل ظرفیت هر هاب در توزیع یا جمع آوری تقاضاها……………………………………………..125

4-65 جدول حداکثر ظرفیت هر هاب در توزیع یا جمع آوری تقاضاها…………………………………………….125

4-66 جدول فاصله بحرانی (پر هزینه) هر هاب از نقاط مبدا یا مقصد………………………………………………..126

4-67 جدول حداکثر فاصله هر هاب از نقاط مبدا یا مقصد…………………………………………………………….126

4-68 جدول مقدار تقاضای هر مشتری از هر تولید کننده(سایز بزرگ)…………………………………………….126

4-69 جدول مقدار تقاضای جاری هر مبدا به هاب های تخصیص یافته به آن……………………………………..128

4-70 جدول مقدار تقاضای جاری هاب های اول به هاب های دوم به ازای هر مبدا………………………………129

4-71 جدول مقدار تقاضای جاری از هاب های دوم به هر مقصد به  ازای هر مبدا………………………………..129

4-72 جدول مقدار تقاضای جاری از هاب های اول به هر مقصد به  ازای هر مبدا………………………………..131

 

 

فهرست تصاویر

عنوان                                                                                                                   صفحه

‏1 -1 شکل نمونه ای از یک زنجیره تامین خطی سه لایه ای……………………………………………………………….4

‏1 -2 شکل نمونه ای از شبکه هاب و اسپوک ……………………………………………………………………………..13

‏3 -1 شکل جریان برقرار شده بین تولیدکننده و توزیع کننده و نقاط تقاضا در شبکه ای با 3 هاب ………………52

 متن کامل را می توانید در سایت تخصصی دانلود پایان نامه های کارشناسی ارشد  :www.arshadha.ir

Leave a comment